Fenylbutazon "OBA"

Udgået: 12.06.2023
M01AA01
 
 

Anvendelsesområder

Akut anfald af arthritis urica, hvor tilfredsstillende virkning ikke kan opnås med andre midler. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg (delekærv) phenylbutazon. 

Doseringsforslag

Voksne. 1. dag 200 mg 3 gange dgl., 2. dag 200 mg 2 gange dgl. Derefter 100 mg 1-2 gange dgl. i højst 1 uge. 

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Øget risiko for bivirkninger ved aftagende nyrefunktion, hyponatriæmi, hyperkaliæmi og ødemer. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Svær hypertension
 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Antikoagulationsbehandling
 • Leukopeni
 • Svær trombocytopeni
 • Svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med hypertension og/eller mild til moderat hjerteinsufficiens i anamnesen bør monitoreres og rådgives fyldestgørende, da væskeretention og ødemer er rapporteret i forbindelse med brug af NSAID.
 • Patienter med ukontrolleret hypertension, hjerteinsufficiens, diagnosticeret iskæmisk hjertelidelse, perifer arteriel lidelse og/eller cerebrovaskuær lidelse bør kun behandles med phenylbutazon efter nøje overvejelse.
 • Ligeledes bør langtidsbehandling af patienter med risiko for kardiovaskulære lidelser (fx hypertension, hyperlipidæmi, diabetes mellitus eller rygning) kun ske efter nøje overvejelse).
 • Forsigtighed ved hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • Idet phenylbutazon er det NSAID, hvor udvikling af knoglemarvspåvirkning, agranulocytose, trombocytopeni og aplastisk anæmi - heraf få med dødelig udgang, er set hyppigst, bør det ikke anvendes til langtidsbehandling.
 • NSAID kan maskere symptomer på alvorlige underliggende infektioner (bl.a. pneumoni og varicella).

 

Se endvidere . 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at pt. I forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Lever og galdeveje Hepatitis
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Irritabilitet, Søvnforstyrrelser
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni
Det endokrine system Thyroideapåvirkning
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation
Lever og galdeveje Kolestase
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Endvidere forekommer påvirkning af nyre- og leverfunktionen samt nedsat fertilitet. Se endvidere NSAID

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fenylbutazon "OBA"
 • Øger virkningen af antikoagulantia, methotrexat, orale antidiabetika og phenytoin.
 • Hæmmer virkningen af loop-diuretika.
 • Phenylbutazon medfører øget virkning af en del farmaka ved hæmning af den enzymatiske omsætning i leveren. Dette gælder specielt ved samtidig indgift af phenylbutazon og phenytoin, acetylsalicylsyre, valproat eller orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer), samt ved samtidig indgift af phenylbutazon og orale antikoagulantia.
 • Behandling med et NSAID må ikke igangsættes hos patienter, der er i behandling med et DOAK-præparat, med mindre dosisjustering er overvejet mhp. den øgede blødningsrisiko. Ved samtidig behandling med DOAK og NSAID skal patienten monitoreres for symptomer på blødninger og opfordres til straks at kontakte lægen ved mulige tegn på blødning.

Se endvidere NSAID

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For NSAID som gruppe (fraset lavdosis ASA) er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede; langt den største specifikke datamængde er for ibuprofen. For mange af de enkelte NSAID er den specifikke datamængde beskeden. Overordnet er der i de største datasæt ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Nogle studier har antydet en øget risiko for spontan abort, mens andre ikke har kunnet genfinde dette signal. Brug efter uge 20 er forbundet med en øget risiko for føtal nyrepåvirkning, nedsat mængde fostervand og risiko for lukning af ductus arteriosus. Anvendelse efter uge 20 frarådes som udgangspunkt, og såfremt behandling skønnes indiceret efter uge 20, skal man være opmærksom på disse risici. 

Anvendelse af NSAID i 3. trimester (fra uge 28) er kontraindiceret. Se endvidere NSAID

For phenylbutazon er der ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 359, 2228, 3711, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 4119, 5744

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Udskilles i meget små mængder i modermælk - almindeligvis ikke måleligt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Fenylbutazon "OBA".Risikoen for gastrointestinale gener øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Fenylbutazon "OBA". 

Risikoen for gastrointestinale gener øges. 

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til oxyphenbutazon, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 1-3 dage (fenylbutazon og oxyphenbutazon) med stor interindividuel variation.
 • Udskilles hovedsageligt i form af glucuroniderede metabolitter.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 200 mg, OBA  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 200 mg (kan dosisdisp.)
Fenylbutazon "OBA"
471219
50 stk.
Udgået 12-06-2023

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

5744. CMDh -EMA. NSAID-containing medicinal products (for systemic use) and use during pregnancy. www.hma.eu/cmdh.html. 2022, https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/CMDh_pressreleases/2022/CMDh_press_release_-_September_2022.pdf (Lokaliseret 26. oktober 2023)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4112. Dathe K, Fietz AK, Pritchard LW et al. No evidence of adverse pregnancy outcome after exposure to ibuprofen in the first trimester - Evaluation of the national Embryotox cohort. Reprod Toxicol. 2018; 79:32-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29763655 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4118. Li DK, Ferber JR, Odouli R. Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs during pregnancy and the risk of miscarriage. Am J Obstet Gynecol. 2018; 219:275, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29890124 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4116. Daniel S, Koren G, Lunenfeld E et al. Fetal exposure to nonsteroidal anti-inflammatory drugs and spontaneous abortions. CMAJ. 2014; 186:E177-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491470 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4113. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of ibuprofen, diclofenac, naproxen, and piroxicam on the course of pregnancy and pregnancy outcome: a prospective cohort study. BJOG. 2013; 120(8):948-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489333 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2228. Daniel S, Matok I, Gorodischer R et al. Major malformations following exposure to nonsteroidal antiinflammatory drugs during the first trimester of pregnancy. J Rheumatol. 2012; 39:2163-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22984274 (Lokaliseret 26. april 2023)


4117. Edwards DR, Aldridge T, Baird DD et al. Periconceptional over-the-counter nonsteroidal anti-inflammatory drug exposure and risk for spontaneous abortion. Obstet Gynecol. 2012; 120(1):113-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914399 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4114. van Gelder MM, Roeleveld N, Nordeng H. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and the risk of selected birth defects: a prospective cohort study. PLoS One. 2011; 6:e22174, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789231 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4119. Koren G, Florescu A, Costei AM. Nonsteroidal antiinflammatory drugs during third trimester and the risk of premature closure of the ductus arteriosus: a meta-analysis. Ann Pharmacother. 2006; 40:824-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638921 (Lokaliseret 24. februar 2022)


359. Nielsen GL, Sorensen HT, Larsen H et al. Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and case-control study. BMJ. 2001; 322(7281):266-70, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11157526/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 
 

Revisionsdato

08.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...