Mepact

Udgået: 23.01.2023
L03AX15
 
 

Syntetisk analog til naturligt forekommende komponent i cellevæggen af Mycobacterium spp. 

Anvendelsesområder

 • I kombination med kemoterapi til ikke-metastatisk osteosarkom med høj malignitetsgrad efter makroskopisk komplet kirurgisk resektion.

Mifamurtid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, dispersion. 1 hætteglas indeholder 4 mg mifamurtid. 

Doseringsforslag

Børn og voksne 2-30 år. 2 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 1 time 2 gange ugentligt med mindst 3 dages mellemrum i 12 uger efterfulgt af 1 gang ugentligt i yderligere 24 uger. 

Bemærk. Erfaring savnes vedr. patienter > 30 år og børn < 2 år. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der er begrænsede data, og forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat leverunktion (Child-Pugh A-B).
 • Erfaring savnes. vedr. stærkt nedsat leverfunktion. (Child-Pugh C), og forsigtighed tilrådes.

Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig anvendelse af calcineurinhæmmere eller høje doser NSAID, idet effekten af mifamurtid muligvis kan svækkes. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved tidligere tilfælde af autoimmune eller inflammatoriske sygdomme.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypotermi, Smerter Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed, Utilpashed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste, Takypnø
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Hjerte Palpitationer
Øre og labyrint Høretab, Tinnitus
Øjne Sløret syn
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse, Letargi, Mucositis
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis Herpes simplex, Infektion i øvre luftveje
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter, Muskelkramper
Nervesystemet Hypæstesi, Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Depression, Konfusion, Somnolens Søvnløshed
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Urinvejsinfektion Dysuri, Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Dysmenoré
Luftveje, thorax og mediastinum Pleuraekssudat, Stridor Epistaxis, Pharyngitis, Rhinitis
Hud og subkutane væv Alopeci, Cellulitis Hudkløe, Hududslæt, Tør hud
Vaskulære sygdomme Cyanose, Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Perikardiel ekssudation

Interaktioner

 • Indgift af liposomal mifamurtid bør ikke ske samtidig med indgift af lipofile lægemidler, fx doxorubicin.
 • Rutinemæssig brug af kortikosteroider bør undgås under behandlingen, da effekten af mifamurtid muligvis kan svækkes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. På grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse under graviditet.  

 

Se: Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Aktiverer monocytter og makrofager via binding til NOD2-receptor, hvorved der opnås en anti-tumor effekt. 

Farmakokinetik

Elimineres bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 15 minutter og ca. 18 timer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering
Tilberedning af infusionsvæske
 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i 50 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en suspension med slutkoncentration af opløst mifamurtid på 0,08 mg/ml. 
 • Hætteglasset bør have stuetemperatur før opløsning og fortynding. 
 • Den beregnede mængde mifamurtid filtreres gennem det medfølgende filter og fortyndes yderligere med 50 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Suspension og brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i højst 6 timer (inkl. infusionstid) ved stuetemperatur (højst 25ºC), men bør anvendes umiddelbart. Må ikke opbevares i køleskab.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, disp 4 mg 130982
1 stk.
Udgået 23-01-2023
 
 

Revisionsdato

13.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...