Jevtana®

L01CD04
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum, som påvirker funktionen af mikrotubuli. 

Anvendelsesområder

 • Metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, der tidligere er blevet behandlet med docetaxel. Anvendes i kombination med prednison/prednisolon.

Cabazitaxel bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 60 mg cabazitaxel. 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 1 time. 

Dosis gentages hver 3. uge i kombination med oralt prednison/ prednisolon 10 mg dgl. under hele behandlingen. 

 

Bemærk: 

 • Efterfølgende doser skal gives individuelt efter klinisk tolerans og under hensyntagen til den inducerede neutropeni, som kan kræve udsættelse af behandlingen og efterfølgende dosisreduktion, se produktresumé.
 • Pga. betydelig risiko for overfølsomhedsreaktioner skal alle patienter præmedicineres med glukokortikoid, antihistamin og H2-receptorantagonist (der er i øjeblikket ingen H2-receptorantagonister på markedet i DK, og det er derfor nødvendigt at søge Lægemiddelstyrelsen om udleveringstilladelse).

 

Advarsel: 

 • Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis nedsættes til 20 mg/m2 ved let nedsat leverfunktion (Bilirubin > 1 til ≤ 1,5 x ULN og/eller ASAT > 1,5 x ULN).
 • Dosis nedsættes til højst 15 mg/m2 ved moderat nedsat leverfunktion: (Bilirubin > 1,5 til ≤ 3,0 x ULN).
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion: (Bilirubin > 3 x ULN).

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre taxaner. Der synes at være mindst risiko for krydsreaktion med albuminbundet paclitaxel.
 • Nylig gul feber-vaccination
 • Neutrofiltal < 1,5 x 109/l.

Forsigtighedsregler

 • Præmedicinering med kortikosteroider, antihistaminer og H2-antagonister pga. betydelig risiko for overfølsomhedsreaktioner (behandlingskrævende hypotension, bronkospasme og generaliseret urticaria). Hvis disse reaktioner opstår, skal infusionen straks afbrydes, og symptomatisk behandling indledes.
 • Alkoholindhold. Solvens til infusionsvæske indeholder ca. 38% w/v alkohol. 1 dosis på 60 mg cabazitaxel indeholder ca. 0,38 g alkohol, der svarer til 3,2 % af én genstand.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed.
Nedsat appetit.
Artralgi, Rygsmerter.
Hæmaturi.
Dyspnø, Hoste.
Alopeci.
Almindelige (1-10 %) Atrieflimren, Takykardi.
Tinnitus.
Conjunctivitis, Tåreflåd.
Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Hæmorider, Mundtørhed, Rektal blødning.
Kulderystelser, Letargi, Smerter, Svimmelhed, Utilpashed.
Hypersensitivitet.
Candidiasis, Herpes zoster, Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer, Sepsis.
Forhøjede levertransaminaser, Vægttab.
Dehydrering, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi.
Bækkensmerter, Ischias, Muskelkramper, Myalgi, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati.
Angst, Konfusion.
Akut nyresvigt, Cystitis, Dysuri, Hydronefrose, Hyppig vandladning, Inkontinens, Nyresmerter, Urinretention, Urinvejsinfektion, Urinvejsobstruktion.
Brystsmerter.
Pharyngitis, Pneumoni.
Cellulitis, Erytem, Tør hud.
Dyb venetrombose, Hedeture, Hypertension, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Ødemer.
Ikke kendt hyppighed Colitis, Gastro-intestinal blødning eller perforation, Ileus.
Interstitiel lungesygdom.

Interaktioner

 • Cabazitaxel metaboliseres via CYP3A4. Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere (fx ritonavir, itraconazol, ketoconazol, fluconazol og grapefrugtjuice) og -induktorer (fx rifampicin og perikon) kan henholdsvis øge og nedsætte koncentrationen af cabazitaxel, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Gul feber-vaccine er kontraindiceret, og andre levende, svækkede vacciner bør undgås.

Graviditet

Ikke relevant. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

 

Fertile kvinder og mænd

Mandlige patienter skal anvende kondom i behandlingsperioden og 6 måneder herefter. Partner bør undgå direkte kontakt med sædvæske. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Fertilitet hos mænd

Mulig påvirkning af sædceller og mulig påvirkning af partneren via sædvæske.  

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Virker ved at forstyrre det mikrotubulære netværk i cellerne. Cabazitaxel binder til tubulin og fremmer samlingen af tubulin i mikrotubuli samtidig med, at det hæmmer deres adskillelse. Dette fører til stabilisering af mikrotubuli, hvilket resulterer i hæmning af mitotiske og interfase cellulære funktioner. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 2.640 l/m2 (steady state).
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP3A4 til delvist aktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid 95 timer.
 • 2-3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Infusionskoncentratet fortyndes med hele indholdet af hætteglasset med medfølgende solvens til en færdig koncentration på 10 mg/ml. Den beregnede mængde opløsning fortyndes yderligere med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en slutkoncentration i området 0,10-0,26 mg/ml.

  

Holdbarhed 

 • Efter indledende fortynding er opløsningen holdbar 1 time ved stuetemperatur. Færdigblandet infusionsvæske er holdbar 8 timer ved stuetemperatur og 48 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.


Infusionsteknik 

 • Cabazitaxel bør infunderes via et "in-line" filter (≤ 0,22 mikrometer) pga. risiko for udfældning.
 • Infusionsvæsken bør opbevares i polyvinyl (PVC)-fri emballage og infunderes gennem polyethylen-coatede infusionssæt.

  

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cabazitaxel bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. og solvens til infusionsvæske, opl. 60 mg/1,5 ml 508921
1,5 ml + solvens
37.141,20 24.760,80
 
 

Revisionsdato

31.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...