Petidin "DAK"

Udgået: 23.03.2020
N02AB02
 
 

Opioidagonist

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Afvent virkning af suppositorier før næste dosis gives. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Bør kun anvendes i akutte situationer, da gentagen indgift kan forårsage kumulation af norpethidin udløsende excitationssymptomer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 100 mg pethidinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 100 mg flere gange dgl.
 • Børn. 1,2 mg/kg legemsvægt/dosis.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

   

 • GFR 10-50 ml/min.

  Dosis nedsættes til 75% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved nedsat leverfunktion pga. risiko for akkumulering af pethidin og dens aktive metabolit. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion.
 • Samtidigbehandling med MAO-hæmmere samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage, inden behandling med pethidin påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Fejlagtig administration af doseringerne, så de bliver givet med for kort tidsinterval. Bevidsthedspåvirkning.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Fejl ved skift mellem opioider
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Eufori, Humørforstyrrelser.
Sedation.
Svimmelhed.
Synkope.
Kvalme, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Konfusion.
Bradykardi.
Kramper.
Respirationsdepression.
Tremor.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Hallucinationer.
Hypertension, Hypotension.
Urinretention.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 1.100 eksponerede, heraf < 300 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Respirationsdepression og bradykardi hos den nyfødte kan ses ved behandling i forbindelse med fødslen. Risikoen er størst ved fødsel 1-4 timer efter indgift. Forringet psykomotorisk respons og EEG-forandringer i adskillige dage efter fødslen har været meddelt, men langtidseffekter er ikke set. Kan anvendes under graviditet og fødsel, men kun under tæt obstetrisk kontrol. For at undgå respirationsdepression bør opioider generelt undgås de sidste 2 uger inden forventet fødsel. Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 3907, 4235

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Den aktive metabolit, norpethidin, kan akkumuleres ved længerevarende behandling. Specielt er nyfødte i risiko, da norpethidins halveringstid er 63 timer. En enkelt dosis udgør formentlig ikke en risiko, men ved gentagen dosering frarådes amning. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af pethidin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Opioidagonist med virkning på især μ- og i mindre grad σ- og қ-opioidreceptorerne i CNS. μ-opioidreceptorerne menes at formidle supraspinal analgesi, respirationsdepression og eufori, σ-opioidreceptorerne dysfori og hallucinationer og қ-opioidreceptorerne spinal analgesi, miosis og sedation.
 • Virkningsvarighed 2-4 timer.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres til bl.a. den aktive metabolit, norpethidin.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer (pethidin) og 15-20 timer (norpethidin).
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Biotilgængelighed 40-60% (oralt og rektalt).

Indholdsstoffer

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, forudsat følgende er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for behandling med stærke opioider.
 • Beskrivelse af tidligere behandlingsforsøg med tilskudsberettigede stærke opioider, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.
 • Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel.
 • Herudover er det ikke på forhånd muligt at opstille yderligere krav til at identificere hvilke patienter, der vil kunne få enkelttilskud.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) suppositorier 100 mg 391265
10 stk. (blister)
Udgået 23-03-2020

Referencer

4235. Jick H, Holmes LB, Hunter JR et al. First-trimester drug use and congenital disorders. JAMA. 1981; 246:343-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7241780 (Lokaliseret 6. februar 2019)


3907. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth defects and drugs in pregnancy. Birth defects and drugs in pregnancy. 1977; , http://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19782703483 (Lokaliseret 22. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

05.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...