Epoprostenol "CampusPharma"

B01AC09
 
 

Prostacyclin (PGI2). Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin med trombocytfunktionshæmmende og kardilaterende virkning. 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af koagulation i kanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation ved hæmodialyse, når heparin er kontraindiceret.
 • Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos patienter i WHO-funktionsklasse III-IV.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mikrogram epoprostenol (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Hæmodialyse 

Forud for dialyse 

 • 4 nanogram/kg legemsvægt/min. som i.v.-infusion i 15 min.

Under dialyse 

 • 4 nanogram/kg legemsvægt/min. i dialyseapparatets arterielle tilløb. Infusionen bør ophøre ved dialysens afslutning. Hvis den anbefalede dosis ved hæmodialyse overskrides, bør patienten overvåges behørigt.

 

Pulmonal arteriel hypertension 

Kortvarig dosistitrering 

 • Initialt. 2 nanogram/kg legemsvægt/min.
 • Dosis øges med 2 nanogram/kg legemsvægt/min. med mindst 15 minutters interval indtil maksimalt hæmodynamisk respons er opnået, eller dosis-begrænsende farmakologiske virkninger ses.
 • Hvis den initiale infusionshastighed på 2 nanogram/kg/min ikke tåles, skal der findes en lavere tålelig dosis.

Kontinuerlig langtidsinfusion 

 • Initialt 4 nanogram/kg legemsvægt/min. under den maksimale, tålte infusionshastighed, bestemt under kortvarig dosistitrering.
 • Hvis den maksimale, tålte infusionshastighed er mindre end 5 nanogram/kg legemsvægt/min., skal langtidsinfusion indledes ved halvdelen af den maksimale, tålte infusionshastighed.

Dosisjustering 

 • Langtidsinfusionshastigheden skal ændres, hvis patientens symptomer på pulmonal arteriel hypertension vedvarer, vender tilbage eller forværres, eller hvis der opstår bivirkninger på grund af en for høj dosis. Se speciallitteratur.

 

Bemærk 

 • Begrænset erfaring vedr. behandling af børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

 • Hæmoragisk diatese og tilstande med lokal blødningsrisiko, fx ulcus.
 • Svær hjerteinsufficiens og ustabile iskæmiske, koronare syndromer.

Forsigtighedsregler

 • Pga. den høje pH-værdi i den færdige infusionsvæske kan ekstravasal infusion give vævsbeskadigelser.
 • Epoprostenol virker stærkt kardilaterende, hvorfor blodtryk og hjertefrekvens bør kontrolleres under infusionen.
 • Den kardiovaskulære virkning svinder inden for 30 min. efter endt administration.
 • En brat afbrydelse af behandlingen kan inducere en rebound pulmonal hypertension, og bør derfor undgås, undtagen i livstruende tilfælde.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Smerter.
Kæbesmerter.
Hovedpine.
Ansigtsrødme.
Almindelige (1-10%) Blødningstendens, Trombocytopeni.
Bradykardi, Takykardi.
Abdominalsmerter.
Sepsis.
Reaktioner på indstiksstedet.
Artralgi.
Angst, Nervøsitet.
Brystsmerter.
Hududslæt.
Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01%) Hypertyroidisme.
Hyperglykæmi.
Agitation.
Ikke kendt Splenomegali.
Ascites.
Lungeødem.

Med ukendt frekvens er set højt output hjerteinsufficiens.  

Interaktioner

 • Epoprostenol forstærker muligvis virkningen af heparin, hvorfor standard antikoagulationsmonitorering anbefales ved samtidig brug heraf.
 • Ved behandling med digoxin kan behandlingsstart medføre forhøjet digoxinkoncentration. Selv om det er forbigående, kan det være klinisk signifikant ved tilbøjelighed til digoxinforgiftning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Prostacyclin (PGI2), som dannes i endotelcellerne ud fra arachidonsyre er den mest potente endogene hæmmer af trombocytaggregationen. Det stimulerer adenylcyclase og øger derved indholdet af cyklisk AMP i trombocytterne. Nedsætter risikoen for trombose. Virker endvidere vasodilaterende.

Farmakokinetik

 • Hydrolyseres til det mere stabile, men mindre aktive 6-ketoprostaglandin F.
 • Epoprostenol inaktiveres ikke i lungekredsløbet i modsætning til de fleste prostaglandiner.
 • Plasmahalveringstid 0,5-3 minutter efter i.v. infusion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

pH 10,5 i brugsfærdig opløsning. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionskoncentrat 

 • 500 mikrogram pulver til infusionsvæske opløses i 10 ml solvens.
 • Opløsningen overføres til hætteglasset med den resterende mængde solvens.
 • Den koncentrerede opløsning indeholder 10.000 nanogram epoprostenol/ml.

 

Tilberedning af infusionsvæske til hæmodialyse 

 • Den nødvendige mængde infusionskoncentrat 10.000 nanogram/ml fortyndes herefter i forholdet 1:6 med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på ca. 1.400 nanogram/ml.

 

Tilberedning af infusionsvæske til pulmonal arteriel hypertension 

 • Infusionskoncentratet fortyndes yderligere med solvens til 100 ml.
 • Der må ikke anvendes natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Infusionshastigheder, se medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må kun opløses i medfølgende solvens.
 • Må kun fortyndes yderligere med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til brug ved hæmodialyse.

 

Holdbarhed 

 • Skal beskyttes mod lys under infusion

 

Hæmodialyse 

 • Nyfremstillet opløsning til infusion skal anvendes inden for 12 timer ved højst 25°C.

PAH 

 • Nyfremstillet opløsning til infusion (enten som koncentreret opløsning eller som yderligere fortyndet opløsning) skal anvendes inden for 12 timer ved højst 25°C, men bør administreres umiddelbart.
 • Kan opbevares og anvendes inden for 24 timer, forudsat at der opretholdes en temperatur mellem 2° og 8°C.

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 500 mikrogram 085516
1 stk.
889,75
 
 

Revisionsdato

20.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...