Epoprostenol "CampusPharma"

B01AC09
 
 

Prostacyclin (PGI2). Syntetisk fremstillet, naturligt forekommende prostaglandin med trombocytfunktionshæmmende og kardilaterende virkning. 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af koagulation i kanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation ved hæmodialyse, når heparin er kontraindiceret.
 • Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos patienter i WHO-funktionsklasse III-IV.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mikrogram epoprostenol (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Hæmodialyse 

Forud for dialyse 

 • 4 nanogram/kg legemsvægt/min. som i.v.-infusion i 15 min.

Under dialyse 

 • 4 nanogram/kg legemsvægt/min. i dialyseapparatets arterielle tilløb. Infusionen bør ophøre ved dialysens afslutning. Hvis den anbefalede dosis ved hæmodialyse overskrides, bør patienten overvåges behørigt.

 

Pulmonal arteriel hypertension 

Kortvarig dosistitrering 

 • Initialt. 2 nanogram/kg legemsvægt/min.
 • Dosis øges med 2 nanogram/kg legemsvægt/min. med mindst 15 minutters interval indtil maksimalt hæmodynamisk respons er opnået, eller dosis-begrænsende farmakologiske virkninger ses.
 • Hvis den initiale infusionshastighed på 2 nanogram/kg/min ikke tåles, skal der findes en lavere tålelig dosis.

Kontinuerlig langtidsinfusion 

 • Initialt 4 nanogram/kg legemsvægt/min. under den maksimale, tålte infusionshastighed, bestemt under kortvarig dosistitrering.
 • Hvis den maksimale, tålte infusionshastighed er mindre end 5 nanogram/kg legemsvægt/min., skal langtidsinfusion indledes ved halvdelen af den maksimale, tålte infusionshastighed.

Dosisjustering 

 • Langtidsinfusionshastigheden skal ændres, hvis patientens symptomer på pulmonal arteriel hypertension vedvarer, vender tilbage eller forværres, eller hvis der opstår bivirkninger på grund af en for høj dosis. Se speciallitteratur.

 

Bemærk 

 • Begrænset erfaring vedr. behandling af børn og unge < 18 år.

Kontraindikationer

 • Hæmoragisk diatese og tilstande med lokal blødningsrisiko, fx ulcus.
 • Svær hjerteinsufficiens og ustabile iskæmiske, koronare syndromer.

Forsigtighedsregler

 • Pga. den høje pH-værdi i den færdige infusionsvæske kan ekstravasal infusion give vævsbeskadigelser.
 • Epoprostenol virker stærkt kardilaterende, hvorfor blodtryk og hjertefrekvens bør kontrolleres under infusionen.
 • Den kardiovaskulære virkning svinder inden for 30 min. efter endt administration.
 • En brat afbrydelse af behandlingen kan inducere en rebound pulmonal hypertension, og bør derfor undgås, undtagen i livstruende tilfælde.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Smerter.
Kæbesmerter.
Hovedpine.
Ansigtsrødme.
Almindelige (1-10 %) Blødningstendens, Trombocytopeni.
Bradykardi, Takykardi.
Abdominalsmerter.
Sepsis.
Reaktioner på indstiksstedet.
Artralgi.
Angst, Nervøsitet.
Brystsmerter.
Hududslæt.
Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hypertyroidisme.
Hyperglykæmi.
Agitation.
Ikke kendt Splenomegali.
Ascites.
Lungeødem.

Med ukendt frekvens er set højt output hjerteinsufficiens.  

Interaktioner

 • Epoprostenol forstærker muligvis virkningen af heparin, hvorfor standard antikoagulationsmonitorering anbefales ved samtidig brug heraf.
 • Ved behandling med digoxin kan behandlingsstart medføre forhøjet digoxinkoncentration. Selv om det er forbigående, kan det være klinisk signifikant ved tilbøjelighed til digoxinforgiftning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Prostacyclin (PGI2), som dannes i endotelcellerne ud fra arachidonsyre er den mest potente endogene hæmmer af trombocytaggregationen. Det stimulerer adenylcyclase og øger derved indholdet af cyklisk AMP i trombocytterne. Nedsætter risikoen for trombose. Virker endvidere vasodilaterende.

Farmakokinetik

 • Hydrolyseres til det mere stabile, men mindre aktive 6-ketoprostaglandin F.
 • Epoprostenol inaktiveres ikke i lungekredsløbet i modsætning til de fleste prostaglandiner.
 • Plasmahalveringstid 0,5-3 minutter efter i.v. infusion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

pH 10,5 i brugsfærdig opløsning. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionskoncentrat 

 • 500 mikrogram pulver til infusionsvæske opløses i 10 ml solvens.
 • Opløsningen overføres til hætteglasset med den resterende mængde solvens.
 • Den koncentrerede opløsning indeholder 10.000 nanogram epoprostenol/ml.

 

Tilberedning af infusionsvæske til hæmodialyse 

 • Den nødvendige mængde infusionskoncentrat 10.000 nanogram/ml fortyndes herefter i forholdet 1:6 med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på ca. 1.400 nanogram/ml.

 

Tilberedning af infusionsvæske til pulmonal arteriel hypertension 

 • Infusionskoncentratet fortyndes yderligere med solvens til 100 ml.
 • Der må ikke anvendes natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Infusionshastigheder, se medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må kun opløses i medfølgende solvens.
 • Må kun fortyndes yderligere med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til brug ved hæmodialyse.

 

Holdbarhed 

 • Skal beskyttes mod lys under infusion

 

Hæmodialyse 

 • Nyfremstillet opløsning til infusion skal anvendes inden for 12 timer ved højst 25°C.

PAH 

 • Nyfremstillet opløsning til infusion (enten som koncentreret opløsning eller som yderligere fortyndet opløsning) skal anvendes inden for 12 timer ved højst 25°C, men bør administreres umiddelbart.
 • Kan opbevares og anvendes inden for 24 timer, forudsat at der opretholdes en temperatur mellem 2° og 8°C.

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til infusionsvæske, opl. 500 mikrogram 085516
1 stk.
889,75
 
 

Revisionsdato

20.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...