Valsartore Comp

C09DA03
 
 

Antihypertensivum. Kombination af valsartan, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af  thiazidgruppen

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 80 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid
 • 160 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid
 • 160 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

Doseringsforslag

Voksne 

 • 80 mg valsartan/12,5 mg hydrochlorthiazid dgl.
 • Dosis kan øges til 160 mg valsartan/12,5 mg hydrochlorthiazid dgl. og 4-8 uger herefter til 160 mg valsartan/25 mg hydrochlorthiazid dgl.
 • Herefter kan dosis øges til 320 mg valsartan/12,5 mg hydrochlorthiazid dgl.
 • 4-8 uger senere til 320 mg valsartan/25 mg hydrochlorthiazid.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Højst 80 mg valsartan dgl. ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

Valsartan 

 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

 

Hydrochlorthiazid 

Forsigtighedsregler

Valsartan 

 • Angioødem i anamnesen
 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Det anbefales at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmere.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Arthritis urica.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glucosetolerancen.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhed for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler som thiazider kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Paræstesier
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Mave-tarm-kanalen Diarré
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Akut respiratorisk distress syndrom  (HCT)
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Neutropeni, Trombocytopeni
Øjne Choroideal effusion, Myopi  (akut), Snævervinklet glaukom  (akut)
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi, Hyponatriæmi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Non-melanom hudcancer
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Vaskulære sygdomme Synkope

Interaktioner

Anden medicin sammen med Valsartore Comp, komb.

Valsartan 

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium, kan forårsage hyperkaliæmi, som ses oftere hos børn og unge med en underliggende nyresygdom.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med hæmmere af leveroptagelsestransportør OATP1B1/OATP1B3 (fx rifampicin, ciclosporin) og effluxtransportør MRP2 (fx ritonavir), da disse muligvis kan øge S-valsartan.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af ACE-hæmmere eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.
 • På grund af nedsat udskillelse, kan serumcalcium niveauet være øget. Der anbefales monitorering af calciumniveauet før opstart af behandling med calcium tilskud, med henblik på at justere calcium dosis.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Valsartan
  Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester.
  Der er ikke specifikke data for valsartan, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Hydrochlorthiazid
  For hydrochlorthiazid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko.
  For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom er uklart. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen.

Se endvidere Hypertension hos gravide

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4029, 4030, 4329, 4332

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Forbudt

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende både i og uden for konkurrence.  

Farmakodynamik

Valsartan 

 • Blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.
 • Maksimal virkning indtræder i løbet af 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Hydrochlorthiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Farmakokinetik

Valsartan 

 • Biotilgængelighed ca. 20 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,2 l/kg.
 • Eliminationen er bifasisk med en terminal halveringstid ca. 9 timer.
 • Ca. 13 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Plasmahalveringstid 9-13 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 160+25 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg (kan dosisdisp.) 101811
100 stk. (blister)
345,75 3,46
(B) filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg (kan dosisdisp.) 495858
100 stk. (blister)
350,60 3,51
(B) filmovertrukne tabletter 160+25 mg (kan dosisdisp.) 394850
100 stk. (blister)
351,90 3,52

Substitution

filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg
Valsartan/HClthiazide "Krka" KRKA, Hydrochlorthiazid, Valsartan, filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg Genordn. B
 
filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg
Valsartan/HClthiazide "Krka" KRKA, Hydrochlorthiazid, Valsartan, filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg Genordn. B
 
filmovertrukne tabletter 160+25 mg
Valsartan/HClthiazide "Krka" KRKA, Hydrochlorthiazid, Valsartan, filmovertrukne tabletter 160+25 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  80+12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,3 x 10,3
filmovertrukne tabletter 80+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  160+12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 5,6 x 14,3
filmovertrukne tabletter 160+12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  160+25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 5,8 x 14,3
filmovertrukne tabletter 160+25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4332. Shimada C, Akaishi R, Cho K et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015; 38(5):308-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4029. Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC. Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs. N Engl J Med. 1964; 270:881-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4030. Cuadros A, Tatum HJ. The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1964; 89:891-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

09.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...