Nozinan®

Udgået: 27.01.2020
N05AA02
 
 
1. generations, højdosis antipsykotikum med analgetisk og sedativ effekt. Phenthiazinderivat. Se endvidere tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg (delekærv), 25 mg (delekærv) eller 100 mg (delekærv) levomepromazinmaleat. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Psykoser 

Voksne. Almindeligvis 100-300 mg dgl. fordelt på flere doser. 

 

Smerter 

Voksne. Almindeligvis 25-50 mg 2-5 gange dgl.  

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Udskilles bl.a. via urinen. Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Levomepromazin kan forårsage hepatitis og leverskade. Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. Se endvidere "Forsigtighedsregler". 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande (tilstanden kan forværres).
 • CNS-depression (tilstanden kan forværres).
 • Øget risiko for udvikling af snævervinklet glaukom eller urinretention pga. den antikolinerge effekt.
 • Samtidig behandling med doperminerge midler, på nær behandling i forbindelse med Parkinsons sygdom.
 • Agranulocytose i anamnesen.

Forsigtighedsregler

Arytmier 

Før behandlingen bør der monitoreres for faktorer, der kan disponere for kardiovaskulære sygdomme, herunder forlænget QT-interval. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere.
Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.  

 

Glaukom 

Kan provokere udvikling af snævervinklet glaukom, hvorfor der bør udspørges om symptomer på glaukom, før behandling påbegyndes.  

 

Bloddyskrasi 

Der bør udvises forsigtighed ved brug af levomepromazin hos patienter med lavt leukocyt- og/eller neutrofiltal uanset årsag, da tilstanden kan forværres. 

 

Brystcancer 

Levomepromazin kan forårsage prolaktinstigning. Forsigtighed ved brystcancer, da den kliniske betydning af prolaktinstigning ved prolaktinafhængige tumorer er ukendt. 

 

Demens 

Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.  

 

Fæokromocytom 

Levomepromazin bør undgås ved fæokromocytom, da det kliniske billede kan sløres. 

 

Hyperglykæmi 

Levomepromazin kan være associerede med høj risiko for svær hyperglykæmi. Patienten bør løbende vurderes. Det gælder især ved diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition. Faste-glucose og triglycerider bør bestemmes regelmæssigt i blodprøver, ligesom BMI og taljeomfang bør måles og følges. 

 

Kramper 

Levomepromazin nedsætter krampetærsklen og bør anvendes med forsigtighed hos patienter med tidligere krampeanfald eller i høj risiko for krampeanfald. 

 

Monitorering af leverfunktion 

Levomepromazin kan forårsage hepatitis og leverskade. Måling af ALAT anbefales før behandlingen startes og hver 6.-12. måned. 

 

Parkinsons sygdom 

Kliniske undersøgelser har vist forværring af parkinson symptomatologi og modvirkning af levodopabehandling. Behandling bør undgås.  

 

Tilstande der påvirkes af den antikolinerge effekt 

En række tilstande kan forværres pga. den antikolinerge effekt, bl.a. autonom neuropati, GI-obstruktion, glaukom, hjertesvigt, hypertension, myastenia gravis, prostatahyperplasi, tyrotoksikose og vandladningsbesvær. Behandling bør undgås ved myastenia gravis, prostatahyperplasi, tyrotoksikose. 

 

Venøs trombose 

Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.  

 

Ældre 

Ældre er mere disponerede for flere typer bivirkninger - bl.a. ortostatisk hypotension, sedation, ekstrapyramidale gener, kronisk obstipation, kognitiv påvirkning. Behandling af ældre bør undgås. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Visuel forveksling af styrker, så der overdoseres. Forlænget indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Akatisi.
Fotosensibilitet.
Hypotension.
Sedation*.
Svimmelhed, Træthed.
Mundtørhed.
Takykardi.
Vægtøgning.
Almindelige (1-10%) Angst, Humørforstyrrelser.
Ejakulationsforstyrrelser, Erektil dysfunktion.
Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Akkommodationsbesvær.
Allergiske reaktioner.
Amenoré, Gynækomasti.
Dyb venetrombose.
Erythema multiforme.
Kontaktdermatitis.
Kramper.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Apati, Følelsesforfladigelse.
Dystoni.
Hepatitis, Kolestase.
Linse- og corneauklarheder.
Paralytisk ileus.
Ventrikulær takykardi, Ventrikulære arytmier.
Meget sjældne (< 0,01%) Forlænget QT-interval**.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Ikke kendt Agranulocytose, Leukopeni.
Akinesi, Dyskinesier, Motorisk uro, Nedsat krampetærskel, Parkinsonisme, Tardive dyskinesier.
Delirium, Konfusion.
Hjertestop, Torsades de pointes-takykardi.
Hyperglykæmi, Hyponatriæmi, Nedsat glucosetolerans.
Hyperprolaktinæmi.
Leverskade.
Lungeemboli***, Synkope.
Malignt neuroleptikasyndrom, Pludselig og uforklarlig død.
Nekrotiserende enterocolitis***.
Partikelaflejringer i øjet.
Priapisme, Seksuelle forstyrrelser.

* Oftest initialt i behandlingen.  

** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

*** Dødelige tilfælde er forekommet. 

 

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Levomepromazin hæmmer CYP2D6 og kan derfor øge plasmakoncentrationen af midler, der metaboliseres via dette enzym. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Kan hæmme metaboliseringen af codein til morphin.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Ved samtidig indgift af antihypertensiva ses forstærket antihypertensiv virkning.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Ved kombination med dopaminagonister (bromocriptin) er der set fald i prolaktinniveauet.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Kan, særligt ved høje doser, forstærke den antikolinerge belastning ved samtidig brug af andre antikolinerge midler (fx tricykliske antidepressiva) og nedsætte effekten af kolinesterasehæmmere.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mindre end 150 1. trimester eksponerede levende fødte børn uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en noget øget risiko. 

Se endvidere Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3834, 3835, 3836

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Levomepromazin er et 1. generations højdosis antipsykotikum med kraftig sedativ og autonom effekt, men med relativt lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. 

Virkningsvarighed 4-6 timer. 

Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50% pga. betydelig first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 21 timer.

Indholdsstoffer

Levomepromazinfilmovertrukne tabletter  5 mgfilmovertrukne tabletter  25 mgfilmovertrukne tabletter  100 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 543236
100 stk. (blister)
Udgået 27-01-2020
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 415338
100 stk. (blister)
Udgået 27-01-2020
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 566373
100 stk. (blister)
Udgået 27-01-2020

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
L 5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
L 25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
L 100
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

3836. Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ et al. Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records. Health Technol Assess. 2016; 20(23):1-176, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029490 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3834. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull. 2010; 36(3):518-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787227 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

17.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. juni 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...