Zoely

G03AA14
 
 

Oralt lavdosis-kontraceptivum af kombinationstypen. Klassifikationen for denne p-pille er endnu uafklaret. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

 • 24 hvide tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg nomegestrolacetat og 1,5 mg estradiol (som hemihydrat)
 • 4 gule tabletter. Uden virksomt stof (filmovertrukne).

Doseringsforslag

I første behandlingsperiode startes på menstruationens 1. dag. Herved opnås sikker beskyttelse allerede fra 1. cyklusdag. Der tages 1 hvid tabl. dgl. i 24 dage. Derefter 1 gul tabl. dgl. i 4 dage, hvori der kommer en menstruationslignende blødning. 

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Tabletterne må ikke knuses
 • Kan tages med eller uden mad

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere venøs tromboemboli eller familiær disposition til dette
 • Aktuel eller tidligere arteriel tromboembolisk sygdom (herunder apopleksi, TCI og angina pectoris eller disposition til dette)
 • Alvorlige eller multiple risikofaktorer for venøs eller arteriel trombose
 • Migræne med fokale neurologiske symptomer
 • Diabetes mellitus med vaskulære komplikationer
 • Alvorlig hypertension
 • Alvorlig dyslipoproteinæmi
 • Aktuel eller tidligere pancreatitis med alvorlig hypertriglyceridæmi
 • Kønshormonafhængige maligne tilstande
 • Tidligere eller nuværende levertumorer
 • Uafklaret vaginalblødning
 • Større operation med langvarig immobilisering.

Forsigtighedsregler

 • Venøse tromboemboliske sygdomme
  Kvinder med svær overvægt eller store åreknuder bør ikke anvende kontraception af kombinationstypen, dvs. præparater indeholdende en kombination af østrogen og gestagen. Ønsker man alligevel at give p-piller, må man foretrække midler med 2. generations gestagener. Forsigtighed hos kvinder med såkaldt faktor V Leiden-mutation.
 • Arterielle tromboemboliske sygdomme
  Kontraception indeholdende en kombination af østrogen og gestagen  bør ikke anvendes til kvinder over 35 år, som ryger, har hypertension eller andre kardiovaskulære risikofaktorer, idet risikoen for myokardieinfarkt og apopleksi øges.
 • Migræne
  Patienter med migræne har formentlig en øget risiko for cerebral trombose, og p-piller bør derfor seponeres, hvis en kvinde udvikler migræne eller oplever forværring af eksisterende migræne under behandlingen.
 • Pausering i forbindelse med elektiv kirurgi
  Det anbefales at seponere p-piller før større elektiv kirurgi, der kan forudses at medføre længerevarende immobilisering. I forbindelse med akut kirurgi kan det være en fordel at give tromboseprofylakse.

Bivirkninger

 • Almindeligt indrapporterede bivirkninger er manglende blødning i tabletpausen og pletblødning uden for tabletpausen.
 • I de kliniske studier var de hyppigst sete bivirkninger acne (15,4 %) og uregelmæssige blødninger (9,8 %).
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Det reproduktive system og mammae Menstruationsforstyrrelser
Hud og subkutane væv Acne
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Bækkensmerter
Nervesystemet Migræne Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression, Humørforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Metroragi Brystspænding, Menoragi, Nedsat libido
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Meteorisme
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Nedsat eller øget appetit
Det reproduktive system og mammae Hypomenoré, Uterinspasmer Dyspareuni, Galaktoré, Mastalgi, Vaginal tørhed
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Seborré, Tør hud, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ødemer Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Lever og galdeveje Galdesten
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Intolerance over for kontaktlinser
Psykiske forstyrrelser Koncentrationsbesvær
Det reproduktive system og mammae Vulvovaginitis Øget libido
Hud og subkutane væv Chloasma, Hypertrikose
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Dyb venetrombose, Transitorisk cerebral iskæmi  (TCI)
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner

Hos kvinder med hereditært angioødem kan eksogene østrogener forårsage eller forværre symptomerne.  

Interaktioner

CYP3A4 induktorer og hæmmere 

Hormonale kontraceptiva metaboliseres bl.a. via CYP3A4 og kombination med induktorer og hæmmere af dette enzym kan påvirke omsætningen. 

 • Induktorer af CYP3A4 kan øge metaboliseringshastigheden, hvilket kan medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning. CYP3A4-induktorer er fx visse antiepileptika (bl.a phenytoin, carbamazepin, perampanel, topiramat), visse antibiotika (bl.a. rifampicin, rifabutin), bosentan, modafinil, nevirapin og naturlægemidler indeholdende perikon - se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Potente hæmmere af CYP3A4 kan øge plasmakoncentration. Dette kan muligvis øge risikoen for bivirkninger. Potente hæmmere er fx azol-antimykotika (voriconazol mm.), verapamil, makrolider (fx clarithromycin, erythromycin), diltiazem og grapefrugtjuice - se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Proteasehæmmere 

Der er set øget metabolisme og reduktion af plasmakoncentrationen af hormonelle kontraceptiva og ritonavir. Sandsynligvis via øget glukuronidering. Risiko for gennembrudsblødning og nedsat antikonceptionel virkning. Flere andre proteasehæmmere kan desuden i varierende grad påvirke metaboliseringen af hormonelle kontraceptiva gennem påvirkning af CYP3A4. Alternativ kontraceptionsmetode bør overvejes.  

 

CYP3A4 substrater 

Metaboliseringen af visse andre CYP3A4 substrater kan nedsættes (muligvis pga. kompetitiv hæmning). Dosisjustering kan være nødvendig. Det gælder bl.a. ciclosporin. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

CYP1A2 og CYP2C19 substrater 

Estradiol hæmmer CYP1A2 og CYP2C1, hvilket kan føre til øget plasmakoncentration for substrater af disse enzymer. Det gælder bl.a. clozapin og tizanidin, hvor dosisjustering kan være nødvendig. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Colesevelam 

Colesevelam i kombination med orale hormonale kontraceptiva nedsætter biotilgængeligheden af estradiol. P-piller bør derfor indtages mindst 1 time før eller 4 timer efter colesevelam.  

 

Etoricoxib 

Etoricoxib øger plasmakoncentrationen af estradiol pga. hæmning af sulfotransferaseaktiviteten. Risikoen for bivirkninger, bl.a. venøs tromboemboli, hos disponerede kvinder, kan muligvis øges.  

 

Glukokortikoider 

Hormonale kontraceptiva kan øge virkningen af glukokortikoider. Muligvis pga. en øgning af kortisol bindende globulin og følgende nedsat clearance. Dosisjustering kan være nødvendig. 

 

Lamotrigin 

Plasmakoncentrationen af lamotrigin nedsættes ved brug af hormonale kontraceptiva pga. øget glukuronidering. Dosisjustering og kontrol af plasmakoncentration kan være nødvendig. 

 

Levothyroxin 

Østrogenbehandling kan medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig. 

 

Midler til behandling af hepatitis C 

Der er set forhøjet niveau af ALAT (over 5 gang øverste normalgrænse) ved samtidig behandling med ethinylestradiol og en række antivirale midler mod hepatitis C. Det gælder glecaprevir/pibrentasvir og sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir, hvor kombination med ethinylestradiol er kontraindiceret. Lignende effekt kan ikke udelukkes for estradiol. 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester uden betydende overhyppighed af misdannelser. Der er ingen specifikke data for nomegestrolacetat. Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4098, 4099, 4100

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse af nomegestrolacetat i modermælk. Generelt kan orale kontraceptiva nedsætte mængden af modermælk. Sammensætningen af modermælk kan ændres, hvilket næppe har klinisk betydning. 


Se endvidere

Farmakodynamik

P-piller af kombinationstypen nedsætter sekretionen af gonadotropin, hvilket hæmmer ovulationen, reducerer proliferationen af endometrium og forårsager en fortykkelse af slimen i cervix, så den dermed bliver uigennemtrængelig for sædceller. 

Farmakokinetik

Estradiol 

 • Biotilgængelighed ca. 1 %.
 • Metaboliseres i leveren til estriol, estron og konjugater heraf.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Nomegestrol 

 • Absorberes hurtigt.
 • Biotilgængelighed ca. 63 %.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter primært af CYP3A4 og CYP3A5.
 • Plasmahalveringstid ca. 46 timer (metabolitter).
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 2,5 mg+1,5 mg, Theramex  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg+1,5 mg 444289
84 stk. (3 x 28) (blister)
279,75 3,33

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg+1,5 mg

Præg:
ne
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg+1,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg+1,5 mg  (uden virksomt stof)

Præg:
p
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,6 x 5,6
filmovertrukne tabletter 2,5 mg+1,5 mg (uden virksomt stof)
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4098. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4099. Wogelius P, Horváth-Puhó E, Pedersen L et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study. Eur J Epidemiol. 2006; 21(10):777-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17077991 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4100. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al. Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis. Obstet Gynecol. 1995; 85(1):141-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7800312 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

09.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...