Bisoprolol "Orifarm"

C07AB07
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg (delekærv) bisoprololfumarat. 

Doseringsforslag

Voksne 

Hypertension og forebyggelse af angina pectoris 

 • Individuelt. 5-10 mg dgl. i én dosis om morgenen.
 • Dosis kan evt. øges til 20 mg dgl.

Hjerteinsufficiens 

 • Initialt 1,25 mg (2,5 mg) dgl.
 • Herefter øges dosis over uger-måneder til højst 10 mg dgl.
 • Bisoprolol må først adderes til gængs standardterapi, efter at ødemer og evt. lungestase er svundet.

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosis bør nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør halveres ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær astma og KOL
 • Syg sinus-syndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Kardiogent shock
 • Tilstande med udtalt bradykardi og/eller lavt blodtryk
 • Alvorlig perifer, okklusiv arteriel sygdom eller alvorlige former for Raynauds syndrom
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Metabolisk acidose.

Forsigtighedsregler

 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Claudicatio intermittens
 • Hjerteinsufficiens
 • Prinzmetals angina
 • Psoriasis
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Kan maskere symptomerne på tyrotoksikose
 • Igangværende desensibiliteringsbehandling
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Bradykardi.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hypotension, Kolde hænder og fødder.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Artropati, Kramper, Muskelsvaghed.
Bronkospasme.
Depression.
Forværring af hjerteinsufficiens, Kardielle ledningsforstyrrelser.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Erektil dysfunktion.
Hallucinationer.
Hepatitis.
Hypertriglyceridæmi, Hypoglykæmi.
Høretab.
Synkope.
Meget sjældne (< 0,01%) Alopeci.
Conjunctivitis.
Forværring af psoriasis.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Mefloquin må kun gives med stor forsigtighed sammen med β-blokkere.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx clonidin, methyldopa og moxonidin kan i kombination med β-blokkere forværre hjertesvigt ved at nedsætte den centrale sympatiske tonus.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Dog tyder data på øget risiko for præterm fødsel og nedsat fødselsvægt. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en vis øget risiko for misdannelser. 

Referencer: 3711, 4037

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Plasmahalveringstid 9-12 timer (normal nyre- og leverfunktion), 21 timer (stærkt nedsat nyrefunktion) og 27 timer (stærkt nedsat leverfunktion).
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2,5 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 087737
30 stk. (blister)
124,00 16,53

Substitution

tabletter 2,5 mg
Bisoprolol "2care4" (Parallelimport), Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Bisoprolol "Krka" KRKA, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Bisoprolol "Medical Valley" Medical Valley, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Bisoprolol "Orion" Orion Pharma, Bisoprolol, tabletter 2,5 mg
Bisoprolol "Paranova" (Parallelimport), Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Stromolol Aristo Pharma Nordic, Bisoprolol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 6,6
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4037. Hoeltzenbein M, Fietz AK, Kayser A et al. Pregnancy outcome after first trimester exposure to bisoprolol: an observational cohort study. J Hypertens. 2018; 36(10):2109-17, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29985206/ (Lokaliseret 12. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

29.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...