Pixuvri

L01DB11
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer. Antracyclinderivat. 

Anvendelsesområder

Som monoterpi ved recidiverende eller behandlingsrefraktær, aggressiv B-celle non-Hodgkins lymfom. 

 

Pixantron bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 29 mg pixantron (som dimaleat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 50 mg/m2 i.v. på dag 1, 8 og 15 i 28-dages cyklus.
  • Efterflg. dosisjustering foretages ud fra leukocyt- og trombocyttal.
  • Ved absolut neutrofiltal (ANS) < 1,0 x 109/l eller trombocyttal < 75 x 109/l på 1. dag i næste cyklus bør behandlingen udsættes.
  • Ved behov for dosisjustering på dag 8 og 15, se produktresume.

 

Bemærk: Gives som langsom infusion over mindst 60 minutter. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

 • Erfaring savnes. Risiko for hepatotoksicitet. Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens.
 • Vaccination med levende vacciner skal undgås under behandlingen.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Hjertefunktionen skal vurderes inden behandlingsstart og skal monitoreres nøje under behandlingen.
 • Forsigtighed ved tidligere behandling med antracyclinderivater eller ved mediastinal bestråling.
 • Kardiotoksicitet af pixantron kan forekomme uanset tilstedeværelse af kardielle risikofaktorer.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nyrer og urinveje Misfarvning af urinen
Hud og subkutane væv Alopeci Ændret hudfarve
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Hjerte Venstresidig hjerteinsufficiens Takykardi
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner, Sepsis
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hypofosfatæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter
Nervesystemet Paræstesier Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Nyrer og urinveje Hæmaturi Proteinuri
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Negleforandringer
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Hjerte Arytmier
Øjne Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Oral candidiasis, Rektal blødning Gastroenteritis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis, Herpesvirusinfektioner, Infektion i nedre luftveje Negleinfektion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjet bilirubin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Artritis, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Progression af neoplasmer
Nervesystemet Bakteriel meningitis, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst Søvnløshed
Nyrer og urinveje Oliguri
Luftveje, thorax og mediastinum Pleuraekssudat, Pneumoni
Hud og subkutane væv Cellulitis, Purpura, Sårdannelse Makuløst udslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Septisk shock

Sekundær malignitet: Sekundær akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom er velbeskrevne komplikationer ved antracycliner eller andre topoisomeraseenzym-II-hæmmere. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Pixuvri

In vitro-studier viser, at pixantron bl.a. hæmmer CYP1A2, som metaboliserer warfarin. Forsigtighed tilrådes ved samtidig anvendelse. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Virker primært alkylerende og virker ved dannelse af stabile DNA-addukter og spaltning af DNA-dobbeltstrengene. Virker desuden svagt hæmmende på topoisomeraseenzym-II, som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød. 

Farmakokinetik

 • Udskilles hovedsageligt uomdannet med galden og gennem nyrerne.
 • Terminal plasmahalveringstid 15-45 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af pixantron bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

  

Tilberedning af infusionskoncentrat 

Indholdet af et hætteglas opløses i 5 ml sterilt isotonisk natriumchlorid til en koncentration på 5,8 mg/ml. 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat overføres til 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Slutkoncentrationen i infusionsvæsken skal være < 580 mikrogram/ml. 

  

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Både koncentrat og brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

  

Infusionsteknik 

Pixantron skal infunderes via et "in-line" filter med porestørrelse 0,2 mikrometer.
 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 29 mg 117174
1 stk. (Orifarm)
7.299,25 7.299,25
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 29 mg 422323
1 stk.
7.296,60 7.296,60

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

24.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...