Esmya

Udgået: 06.04.2020
G03XB02
 
 

Anvendelsesområder

 • Præoperativ eller intermitterende behandling af moderate til svære symptomer på uterusfibromer hos kvinder i den fertile alder.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg ulipristalacetat. 

Doseringsforslag

Voksne.  

 • 5 mg dgl. i op til 3 mdr. Behandlingen påbegyndes i den første uge af en menstruationscyklus.
 • Et behandlingsforløb på 3 måneder kan gentages.
 • Genbehandling bør tidligst påbegyndes i den første uge af den anden menstruation efter afslutning af det første behandlingsforløb.
 • Gentaget intermitterende behandling er undersøgt for op til 4 intermitterende behandlingsforløb.

 

Bemærk: 

 • Patienten bør orienteres om nødvendigheden af behandlingsfrie perioder, da risikoen for uønskede virkninger på endometriet, hvis behandlingen fortsættes uden afbrydelse, ikke er kendt.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer efter sædvanlige tidspunkt. Hvis dosis er glemt i mere end 12 timer, må patienten ikke tage den glemte dosis og skal blot fortsætte med den sædvanlige doseringsplan.

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved leversygdom.
 • Tæt monitorering ved moderat eller stærkt nedsat leverfunktion.

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Uafklaret vaginalblødning.
 • Kønshormonafhængige maligne sygdomme (herunder aktuel eller tidligere cancer uteri, cervixcancer, ovarie- eller mammacancer).

Forsigtighedsregler

 • Ændringer i endometriets histologi kan forekomme under behandling med ulipristalacetat. Disse ændringer er reversible efter behandlingsophør og bør ikke forveksles med endometriehyperplasi.
 • Brug til kvinder med svær, ukontrollérbar astma frarådes.
 • Hvis der observeres fortykkelse af endometriet, der varer ved, efter at menstruationerne er vendt tilbage i behandlingsfrie perioder eller 3 måneder efter afslutningen af behandlingsforløbet og/eller der observeres et ændret blødningsmønster, bør kvinden undersøges for at udelukke underliggende sygdomme, herunder endometriemalignitet.
 • Ved gentagen intermitterende behandling anbefales periodisk overvågning af endometriet, inkl. årlig ultralydsundersøgelse, der skal udføres efter tilbagevenden af menstruation i behandlingsfri periode.
 • Behandling må ikke igangsættes, hvis transaminaser (alaninaminotransferase (ALAT) eller aspartataminotransferase (ASAT)) overstiger 2 x den øvre normale grænseværdi (ULN) (alene eller i kombination med bilirubin > 2 x ULN).
 • Patienter, som udvikler transaminaseniveauer > 3 gange den øvre normalgrænse, skal afbryde behandlingen og monitoreres tæt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Amenoré, Fortykket endometrium.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Bækkensmerter, Myalgi.
Ovariecyster.
Acne.
Brystspænding.
Hedeture.
Hovedpine.
Træthed.
Vægtøgning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Alopeci.
Angst, Følelsesmæssig labilitet.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Hypersensitivitet.
Inkontinens.
Metroragi, Vaginalblødning.
Rygsmerter.
Svimmelhed.
Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1%) Ruptur af ovariecyste.
Ikke kendt Angioødem.
Leverpåvirkning.

Forekomsten af bivirkninger er typisk lavere i efterfølgende behandlingsforløb end i det første. 

Interaktioner

 • Samtidig administration af moderate eller potente CYP3A4-hæmmere (fx clarithromycin, itraconazol, ritonavir) eller potente CYP3A4-inducere (fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin, naturlægemidler med perikon) anbefales ikke.
 • Ulipristalacetat kan hæmme P-glykoprotein 1(P-gp) i den gastro-intestinale væg, hvilket kan medføre øgning i P-gp-substraters (fx dabigatranetexilat og digoxin) plasmakoncentration, se Farmakodynamiske interaktioner. Det anbefales derfor, at ulipristalacetat og P-gp-substrater administreres med mindst 1,5 times mellemrum.
 • Samtidig brug af hormonel kontraception (inkl. gestagenspiral) anbefales ikke pga. kompetitiv virkning på progesteron-receptoren.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen humane data. På grund af virkningsmekanismen frarådes behandling under graviditeten. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer celledeling og inducerer apoptose af fibromer.
 • Supprimerer desuden delvist sekretionen af gonadotropiner (FSH og LH) fra hypofysen og hæmmer derved ovulation.

Farmakokinetik

 • Omdannes hurtigt til den aktive metabolit.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Plasmahalveringstid ca. 38 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med fæces.
 
 

Revisionsdato

30.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...