Elvanse

N06BA12
 
 

Centralt stimulerende middel. 

Anvendelsesområder

ADHD (ICD-10; hyperkinetisk forstyrrelse)

 

Bemærk: 

 • Diagnostik og iværksættelse af behandling er specialistopgaver og må kun varetages af psykiater (voksne) eller børne- og ungdomspsykiater (børn).
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg eller 70 mg lisdexamfetamindimesylat svarende til 5,9 mg, 8,9 mg, 11,9 mg, 14,8 mg, 17,8 mg eller 20,8 mg dexamfetamin. 

Doseringsforslag

Individuel dosering.  

 

Voksne, børn og unge over 6 år 

Initialt 20-30 mg dgl. om morgenen. Dosis kan øges med 10-20 mg ugentlig til normalt højst 70 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Kapslen kan åbnes.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand eller kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.
 • Optimal dosis er afhængig af den enkeltes følsomhed over for stoffet og ikke alder, vægt eller symptomer.
 • Ingen erfaring vedr. børn under 6 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne og børn > 6 år. Vedligeholdelsesdosis højst 50 mg dgl.  

  Yderligere dosisreduktion bør overvejes ved GFR < 15 ml/min (inkl. dialysepatienter).  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Seponering

Stop af behandling
 • Opmærksomhed på tegn på depression ved seponering - specielt ved misbrug.

Kontraindikationer

 • Agitation
 • Symptomatisk kardiovaskulær lidelse
 • Fremskreden arteriosklerose
 • Moderat til svær hypertension
 • Hypertyroidisme
 • Glaukom
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere.
 • Behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere inden for det sidste døgn.

Forsigtighedsregler

Bipolar lidelse 

Forsigtighed ved bipolar lidelse - risiko for inducering af blandingstilstand/manisk episode. 

 

Kardiovaskulær risiko 

 • Pludselig død er set ved strukturel hjertesygdom eller andre alvorlige hjertelidelser.
 • Kan potentielt øge puls og blodtryk og bør undgås ved bl.a. kardielle arytmier, hypertension og angina pectoris.
 • Mulig risiko for forlænget QT-interval. Forsigtighed ved eksisterende forlænget QT-interval og risikofaktorer for forlænget QT-interval (fx elektrolytforstyrrelser, bradykardi, strukturel hjertesygdom, behandling med QT-forlængende midler). Se endvidere Antiarytmika.

 

Kramperisiko 

Forsigtighed ved epilepsi, tidligere tilfælde af kramper eller EEG-abnormalitet - krampetærsklen kan nedsættes. 

 

Misbrugsrisiko 

Kan virke euforiserende og give psykisk afhængighed og toleransudvikling hos misbrugere. Opmærksomhed på tegn på misbrug. 

 

Psykoser 

Risiko for forværring ved eksisterende psykoser. 

 

Tics eller Tourettes sygdom 

Forsigtighed ved behandling af patienter, med motoriske tics eller Tourettes sygdom samt ved forekomst af dette i familien. Tilstanden kan forværres. 

 

Monitorering 

 • Før behandlingen:
  • Evaluering af kardiovaskulær status (herunder blodtryk og hjertefrekvens) samt evt. anamnese med pludselig hjertedød/uforklarlig død i nærmeste famille.
  • Registrering af højde og vægt hos børn.
  • Dokumentering af nuværende og tidligere relevant sygdom (fx psykiske lidelser).
 • Under behandlingen:
  • Kardiovaskulær kontrol efter dosisøgning og ellers mindst hvert halve år. Patienten skal søge læge ved kardiovaskulære symptomer (fx palpitationer, dyspnø, anstrengelsesudløste brystsmerter) og undersøges af kardiolog.
  • Hos børn: Registrering af højde, vægt og appetit mindst hvert halve år.
  • Kontrol for nyopståede psykiske symptomer og/eller forværring af evt. eksisterende psykiske symptomer efter dosisøgning og ellers mindst hvert halve år. Behandlingen genovervejes ved aggressivitet samt ved psykotiske eller maniske symptomer.
  • Evt. pausering: Hos børn bør behandlingen vurderes hvert halve år. Evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for recidiv øges. Hos voksne bør fordele og ulemper ved pausering overvejes nøje før en evt. sådan.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Træthed
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Affektlabilitet, Aggressivitet, Somnolens Irritabilitet, Tics
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer
Øjne Sløret syn Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser, Tænderskæren
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Nervesystemet Dyskinesier, Tremor Logorré
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Depression, Dermatillomani, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Hyperaktivitet, Mani Rastløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Raynauds syndrom, Synkope
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Kardiomyopati
Lever og galdeveje Eosinofil hepatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Psykiske forstyrrelser Eufori, Psykose

De ovennævnte bivirkninger er gældende for børn 6-12 år. Lignende bivirkninger for børn 13-17 år, dog ses bl.a. palpitationer, dyspnø, rastløshed og tremor som almindelige bivirkninger og kardiomyopati og eufori som ikke almindelig bivirkninger. 

 

For voksne ses desuden også bl.a. brystsmerter, nedsat libido, erektil dysfunktion, tænderskæren, hypertension og hyperaktivitet som almindelige bivirkninger og mundtørhed som meget almindelig bivirkning. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Elvanse
 • Samtidig brug af MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin) samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage og reversible MAO-hæmmere (moclobemid) inden for det sidste døgn giver risiko for udvikling af hypertensive kriser.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, serotonerge antidepressiva, tramadol, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor).
 • Midler, der forsurer urinen, øger udskillelsen af dexamfetamin, mens midler, der alkaliserer urinen, hæmmer udskillelsen.
 • Disulfiram kan hæmme metabolisme og udskillelse af dexamfetamin.
 • Risiko for pludselig blodtryksstigning ved brug af halogenerede anæstetika - dexamfetamin seponeres på operationsdagen, hvis muligt.
 • Kombination med tricykliske antidepressiva øger risikoen for kardiovaskulære hændelser.
 • Dexamfetamin kan hæmme metaboliseringen af en række midler:
 • Absorptionen af visse antiepileptika (fx phenobarbital, phenytoin, primidon) kan forsinkes.
 • Dopaminerge midler (fx antipsykotika) hæmmer den CNS-stimulerende effekt af dexamfetamin.
 • Risiko for blodtrykstigning ved kombination med vasopressorer.
 • Effekten af antihypertensiva kan nedsættes af dexamfetamin.
 • Den adrenerge virkning af noradrenalin og den analgetiske virkning af morphin kan øges.
 • Adrenoceptor-blokerende midler og dexamfetamin hæmmer hinandens virkning.
 • Alkohol kan forstærke CNS-bivirkningerne og bør undgås under behandlingen.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Et meget stort kombineret amerikansk (langt de fleste data) og nordisk datasæt beskriver > 5.000 gravide eksponeret for amfetamin eller dexamfetamin i 1. trimester. Der er ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser i dette studie. Det skønnes, at ekstrapolation fra disse data til at være relevant for lisdexamfetamin er acceptabel. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4320

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Test... 

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Elvanse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Lisdexamfetamin er en prodrug, der efter indtagelse gradvis omdannes til dexamfetamin, primært gennem hydrolysering via de røde blodlegemer. 

Dexamfetamin blokerer reabsorptionen af dopamin (og i mindre grad noradrenalin) fra synapserne, og frigør desuden dopamin og noradrenalin fra vesikler i neuronerne, men har tillige en direkte virkning på dopaminreceptoren. 

Farmakokinetik

 • Lisdexamfetamin er en prodrug, der efter absorption fra mave-tarm-kanalen hydrolyseres i blodet til den aktive substans dexamfetamin.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time (lisdexamfetamin) og ca. 3,5 timer (dexamfetamin).
 • Dexamfetamin metaboliseres via bl.a. CYP2D6, men de involverede enzymer er ikke klart definerede.
 • Plasmahalveringstid < 1 time (lisdexamfetamin) og ca. 11 timer (dexamfetamin).
 • Udskilles primært som amfetamin (42 %) gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 20 mg, Takeda Pharma  
hårde kapsler 20 mg, Takeda Pharma (2care4)  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 20 mg, Takeda Pharma (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 30 mg, Takeda Pharma  
hårde kapsler 30 mg, Takeda Pharma (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 30 mg, Takeda Pharma (2care4)  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 40 mg, Takeda Pharma  
hårde kapsler 40 mg, Takeda Pharma (2care4)  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 40 mg, Takeda Pharma (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 50 mg, Takeda Pharma  
hårde kapsler 50 mg, Takeda Pharma (2care4)  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 50 mg, Takeda Pharma (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 60 mg, Takeda Pharma  
hårde kapsler 60 mg, Takeda Pharma (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 60 mg, Takeda Pharma (2care4)  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 70 mg, Takeda Pharma  
hårde kapsler 70 mg, Takeda Pharma (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
hårde kapsler 70 mg, Takeda Pharma (2care4)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Indholdet kan kommes på blød mad, fx yoghurt eller æblemos.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Indholdet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
hårde kapsler 20 mg
Farve
20 mg  (2care4)
Farve
20 mg  (Orifarm)
Farve
30 mg
Farve
30 mg  (Orifarm)
Farve
30 mg  (2care4)
Farve
40 mg
Farve
40 mg  (2care4)
Farve
40 mg  (Orifarm)
Farve
50 mg
Farve
50 mg  (2care4)
Farve
50 mg  (Orifarm)
Farve
60 mg
Farve
60 mg  (Orifarm)
Farve
60 mg  (2care4)
Farve
70 mg
Farve
70 mg  (Orifarm)
Farve
70 mg  (2care4)
Farve
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes til: 

 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD eller moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner.
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse, hvor:
  • patienten ikke kan behandles tilstrækkeligt med methylphenidat eller
  • patienten har uacceptable bivirkninger af methylphenidat.

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen. 

 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) hårde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.) 539824
30 stk.
1.029,50 34,32 51,48
(AP4) hårde kapsler 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 429139
30 stk.
1.028,15 34,27 51,41
(AP4) hårde kapsler 20 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 180104
30 stk.
1.027,20 34,24 51,36
(AP4) hårde kapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 370333
30 stk.
1.030,65 34,36 34,36
(AP4) hårde kapsler 30 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 541975
30 stk.
1.025,20 34,17 34,17
(AP4) hårde kapsler 30 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 197110
30 stk.
1.026,80 34,23 34,23
(AP4) hårde kapsler 40 mg (kan dosisdisp.) 560833
30 stk.
1.030,65 34,36 25,77
(AP4) hårde kapsler 40 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 496132
30 stk.
1.267,70 42,26 31,69
(AP4) hårde kapsler 40 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 062690
30 stk.
1.030,20 34,34 25,76
(AP4) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 494648
30 stk.
1.038,50 34,62 20,77
(AP4) hårde kapsler 50 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 149896
30 stk.
1.033,10 34,44 20,66
(AP4) hårde kapsler 50 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 102213
30 stk.
1.033,00 34,43 20,66
(AP4) hårde kapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 555851
30 stk.
1.086,85 36,23 18,11
(AP4) hårde kapsler 60 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 588752
30 stk.
1.086,00 36,20 18,10
(AP4) hårde kapsler 60 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 469982
30 stk.
1.085,50 36,18 18,09
(AP4) hårde kapsler 70 mg (kan dosisdisp.) 510577
30 stk.
1.097,50 36,58 15,68
(AP4) hårde kapsler 70 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 148727
30 stk.
1.091,95 36,40 15,60
(AP4) hårde kapsler 70 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 137600
30 stk.
1.093,15 36,44 15,62

Substitution

hårde kapsler 30 mg
Aduvanz Takeda Pharma, Lisdexamfetamin, hårde kapsler 30 mg
 
hårde kapsler 50 mg
Aduvanz Takeda Pharma, Lisdexamfetamin, hårde kapsler 50 mg
 
hårde kapsler 70 mg
Aduvanz Takeda Pharma, Lisdexamfetamin, hårde kapsler 70 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
S489, 20 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 20 mg
 
 
 

Hårde kapsler  30 mg

Præg:
S489, 30 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 30 mg
 
 
 

Hårde kapsler  40 mg

Præg:
S489, 40 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grøn, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 40 mg
 
 
 

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
S489, 50 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 50 mg
 
 
 

Hårde kapsler  60 mg

Præg:
S489, 60 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 60 mg
 
 
 

Hårde kapsler  70 mg

Præg:
S489, 70 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Pink, Blå
Mål i mm: 6 x 16
hårde kapsler 70 mg
 
 
 

Referencer

4320. Huybrechts KF, Bröms G, Christensen LB et al. Association Between Methylphenidate and Amphetamine Use in Pregnancy and Risk of Congenital Malformations: A Cohort Study From the International Pregnancy Safety Study Consortium. JAMA Psychiatry. 2018; 75:167-75, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29238795 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...