Ceftriaxon "Stragen"

Udgået: 08.08.2022
J01DD04
 
 

Anvendelsesområder

 • Alvorlige infektioner forårsaget af ceftriaxonfølsomme bakterier, fx unrinvejsinfektion, pneumoni eller meningitis.
 • Anbefales af Sundhedsstyrelsen til behandling af gonoré og gonoroisk øjeninfektion.

 

Bemærk: 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2 g ceftriaxon (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Behandling af infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år eller med legemsvægt ≥ 50 kg
  • 1-2 g i.v. i døgnet givet i én dosis.
  • Ved livstruende infektioner kan dosis øges til 4 g i.v. i døgnet, evt. fordelt på 2 doser.
 • Børn 15 dage - 12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 50 -80 mg/kg legemsvægt i døgnet i.v. givet i én dosis.
  • Ved livstruende infektioner kan dosis øges til 100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet, evt. fordelt på 2 doser (højst 4 g)
 • Børn < 15 dage
  • 20-50 mg/kg legemsvægt i døgnet i.v. i én dosis.

 

Behandling af gonoroisk øjeninfektion 

 • Nyfødte
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler ceftriaxon 25-50 mg/kg legemsvægt, maksimalt 125 mg i.m. som éngangsdosis.

 

Behandling af gonoré 

Bemærk: 

 • I.v. infusion gives i løbet af 30 min.
 • Til i.v. eller evt. i.m. injektion skal anvendes injektionsvæske, se mulige præparater.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosisjustering på baggrund af tæt monitorering, især ved samtidig stærkt nedsat leverfunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering på baggrund af tæt monitorering, især ved samtidig stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Cefalosporinallergi
 • Nyfødte med forhøjet bilirubin
 • Præmature og nyfødte (op til 28 dage) med gulsot, hypoalbuminæmi eller acidose
 • Pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt må der hos nyfødte (op til 28 dage) ikke samtidigt indgives calciumholdige i.v. opløsninger.

Forsigtighedsregler

Overfølsomhed 

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1 %). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.

Blodsukkertest 

 • Ceftriaxon kan give falsk lave estimerede blodsukkerværdier ved brug af visse blodsukkertest. Der henvises til brugsvejledningen for den aktuelle blodsukkertest.

Encefalopati 

 • Encefalopati er især set hos ældre med stærkt nedsat nyrefunktion eller forstyrrelser i centralnervesystemet. Ved mistanke om ceftriaxon-relateret encefalopati (fx nedsat bevidsthedsniveau, ændret mental tilstand, myoklonus, kramper), bør seponering af ceftriaxon overvejes.

 

Natriumindhold: 1 g pulver indeholder 3,6 mmol natrium, som svarer til 211 mg natriumchlorid.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Diarré, Hyppig eller tynd afføring
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Koagulationsforstyrrelser, Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Svimmelhed Temperaturstigning
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis  (genital)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag og flebitis ved indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kuldegysninger
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Glucosuri
Nervesystemet Encefalopati
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Stomatitis Glossitis
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestatisk hepatitis Galdesten, Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet, Jarisch-Herxheimers reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Infektioner og parasitære sygdomme Superinfektion
Undersøgelser Falsk positiv galaktosæmitest Falsk positiv urin-glucose*, Positiv Coombs' test  (falsk positiv)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nyrer og urinveje Oliguri
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

* Falsk positive resultater ved ikke-enzymatiske glucosebestemmelser.  

Interaktioner

 • Ceftriaxons baktericide virkning kan modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka som chloramphenicol, erythromycin og tetracyclin og potenseres in vitro af aminoglykosider og polymyxin.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge ceftriazons nefrotoksicitet.
 • Der er mulighed for interaktion mellem ceftriaxon og calciumholdige i.v. opløsninger, og derfor bør ceftriaxon og calciumholdige opløsninger ikke blandes eller indgives samtidigt. Dette gælder også op til 48 timer efter indgivelse af enten ceftriaxon eller calciumholdige i.v. opløsninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Generelt synes cefalosporiner ikke forbundet med en øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. For ceftriaxon er der dog kun specifikke data for under 100 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på omkring 6 %. Mulige alternativer, se Cefalosporiner (β-laktamantibiotika)

Enkeltdosis som led i behandlingen af gonoré er næppe forbundet med en reel risiko for det ufødte barn. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3714

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ceftriaxon har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
   • Især gramnegative bakterier som fx:
    • E. coli
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Visse Enterobacter spp.
    • Hæmophilus influenzae
    • Moraxella catarrhalis
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 g pulver til infusionsvæske opløses i 40 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Pga. risiko for udfældning må det ikke blandes med calciumholdige opløsninger, og pga. uforligelighed bør det ikke blandes med andre farmaka. Infusionsvæsken er let gullig.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°) eller i højst 6 timer ved 25°C. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 2 g 532448
10 stk.
Udgået 08-08-2022

Referencer

3714. Ramus RM, Shefield JS, Mayfield JA et al. A randomized trial that compared oral cefixime and intramuscular ceftriaxone for the treatment of gonorrhea in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2001; 185(3):629-32, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11568790 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

29.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...