Clopidogrel "Teva"

Udgået: 03.04.2023
B01AC04
 
 

Trombocytfunktionshæmmende middel. 

Anvendelsesområder

Voksne 

Sekundær forebyggelse af aterotrombotiske tilfælde hos voksne med en anamnestisk, symptomatisk aterosklerotisk sygdom defineret ved: 

 • Apoplexia cerebri
 • Akut myokardieinfarkt eller
 • Etableret perifer arteriel lidelse.

 

I kombination med acetylsalicylsyre (ASA) til voksne med: 

 • ST-elevationsmyokardieinfarkt (STEMI)
 • Non ST-elevationsmyokardieinfarkt (non-STEMI)
 • Ustabil angina pectoris (UAP)
 • Moderat til høj risiko for transitorisk cerebral iskæmi (TCI) eller miniiskæmisk apopleksi, givet inden for 24 timer.
 • Indsat stent i koronararterie, i op til 1 år.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg clopidogrel (som hydrogensulfat). 

Doseringsforslag

Voksne og ældre < 75 år 

 • Bolus 300-600 mg.
 • Vedligeholdelsesdosis 75 mg 1 gang dgl. evt. i komb. med ASA (75-100 mg dgl).

 

Ældre > 75 år 

 • Ingen bolus.
 • 75 mg 1 gang dgl. evt. i komb. med ASA (75-100 mg dgl.).

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktiv patologisk blødning.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved risiko for tiltagende blødninger pga. traume, kirurgi eller andre patologiske tilstande. Patienterne skal kontrolleres omhyggeligt for tegn på blødninger, herunder okkulte blødninger, især i behandlingens første uger og/eller efter invasive hjerteindgreb eller -kirurgi.
 • Clopidogrel øger kapillærblødningstiden og bør anvendes med forsigtighed ved læsioner, der indebærer øget blødningstendens (specielt gastro-intestinalt og intraokulært).
 • Indtagelse bør seponeres 5 (-7) dage før planlagt større operation.
 • Der er indberettet tilfælde af erhvervet hæmofili. I tilfælde af bekræftet isoleret forlængelse af APTT med eller uden blødning bør erhvervet hæmofili overvejes.
 • Forsigtighed ved allergi over for et andet thienopyridin, fx prasugrel, da der er rapporteret tilfælde af krydsallergi.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Blodtransfusion på grund af ukontrolleret blødning.
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Forlænget indlæggelse. Blødning fra svælg og mave-tarm.
Manglende ordination af anden AK-behandling under clopidogrel-pause hos patienter i høj tromboserisiko. Akut indlæggelse til behandling af stent-trombose. Apopleksi.
Manglende pausering inden operation. Indtagelse bør seponeres 5 (-7) dage før planlagt større operation. Dette var ikke overholdt og pausering skete kun 1 dag inden operationen. Risiko for alvorlig blødning. Blodtransfusion gives.
Manglende reordination/-administration/monitorering efter behandlingspause med trombocythæmmer. Trombe med lammelser.
Overset bivirkning. Behandling fortsættes trods kraftig blødning fra tarm. Indlæggelse.
Overset forsigtighed/kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har øget risiko for blødning (under fx visse operationer og biopsier). Indlæggelse. Gastrointestinal blødning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Gastro-intestinal blødning Diarré, Dyspepsi
Vaskulære sygdomme Hæmatom
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni
Øjne Okulær blødning
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera Flatulens, Gastritis, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Purpura Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Aplastisk anæmi, Erhvervet hæmofili
Mave-tarm-kanalen Colitis  - inkl. ulcerosa og lymfocytisk colitis, Gastro-intestinal blødning  med dødelig udgang, Pancreatitis, Stomatitis Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse Feber
Lever og galdeveje Fulminant leversvigt, Hepatitis, Leverpåvirkning
Immunsystemet Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelblødning Myalgi
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion
Nyrer og urinveje Glomerulonefritis
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Eosinofil pneumoni, Interstitiel pneumonitis
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Eksem, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN), Trombocytopenisk purpura  (TTP)
Vaskulære sygdomme Hypotension, Pulmonal blødning, Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Allergisk angina, Allergisk myokardieinfarkt, Kounis syndrom
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Serumsygdomslignende reaktioner
Metabolisme og ernæring Autoimmunt insulin syndrom

Kombinationsbehandling med acetylsalicylsyre indebærer en risiko for større blødning i størrelsesorden 3 % pr. år, mens blødningsrisikoen ved kombination med AK-behandling og acetylsalicylsyre skønnes at være 8-10 % pr. år. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Clopidogrel "Teva"
 • Samtidig administration af clopidogrel og orale antikoagulantia øger blødningstendensen.
 • Øget opmærksomhed på forekomsten af gastro-intestinale blødninger ved samtidig behandling med SSRI, SNRI, NSAID og ASA.
 • Clopidogrel aktiveres ved at CYP2C19, med bidrag fra bl.a. CYP2B6 og CYP3A4, metaboliserer clopidogrel til dets aktive metabolit.
 • Potente og moderate CYP2C19-hæmmere, fx esomeprazol og omeprazol, fluvoxamin, fluoxetin, fluconazol, itraconazol, ketoconazol og voriconazol kan derfor potentielt reducere effekten af clopidogrel.
 • Blandt syrepumpehæmmere bør anvendes lansoprazol eller pantoprazol.
 • Stærke induktorer af CYP2C19 og CYP3A4, som rifampicin, kan tilsvarende forventes at øge virkningen af clopidogrel og dermed øge blødningsrisikoen.
 • Clopidogrel øger eksponeringen for rosuvastatin, 2 gange AUC og 1,3 gange Cmax ved 300 mg clopidogrel, og 1,4 gange AUC efter gentagne doser af 75 mg clopidogrel. Bivirkninger af rosuvastatin bør overvåges.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler, som primært elimineres ved CYP2C8-metabolisme, fx repaglinid og paclitaxel.
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice frarådes, da grapefrugt forringer bioaktiveringen og den antitrombotiske effekt af clopidogrel.
 • Ritonavir kan nedsætte eksponeringen af clopidogrel og dermed trombocythæmningen. Samtidig anvendelse af clopidogrel og boostet antiretroviral terapi frarådes.
 • Samtidig inj. af morfin kan nedsætte clopidogrels virkning ved at forsinke absorptionen og nedsætte plasmakoncentrationen af den aktive metabolit (34 %).
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4258, 4259

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Clopidogrel "Teva" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Clopidogrel "Teva" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Hæmmer selektivt bindingen af adenosindifosfat (ADP) til dets trombocytreceptor P2Y12 og den efterfølgende ADP-medierede aktivering af GBIIb-IIIa-komplekset, hvorved trombocytaggregationen hæmmes. Den aktive metabolit bindes irreversibelt til blodpladerne.
 • Trombocythæmning opnås 3-4 timer efter oral indtagelse.

 

Farmakokinetik

 • Clopidogrel er en prodrug, som omdannes i leveren til den aktive metabolit - et thiolderivat.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 45 minutter (clopidogrel) og 30-60 minutter (aktive metabolit).
 • Metaboliseres primært via CYP2C19, med bidrag fra CYP1A2, CYP2B6 og CYP3A4, til den aktive metabolit.
 • Plasmahalveringstid ca. 6 timer (clopidogrel) og ca. 30 minutter (aktive metabolit).
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 75 mg, TEVA  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 066056
100 stk. (blister)
Udgået 03-04-2023

Substitution

filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Actavis" TEVA, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Krka" KRKA, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel "Stada" STADA Nordic, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Clopidogrel Zentiva Zentiva, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Cloriocard Sandoz, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Grepid Orifarm Generics, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
Plavix Sanofi, Clopidogrel, filmovertrukne tabletter 75 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
93, 7314
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 13
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4258. Nelson-Piercy C, Powrie R, Borg JY et al. Tinzaparin use in pregnancy: an international, retrospective study of the safety and efficacy profile. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011; 159:293-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21945573 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4259. De Santis M, De Luca C, Mappa I et al. Clopidogrel treatment during pregnancy: a case report and a review of literature. Intern Med. 2011; 50:1769-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21841343 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

29.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...