Galantamin "2care4"

N06DA04
 
 

Kolinesterasehæmmer. Middel til behandling af demens. Tertiær alkaloid. 

Anvendelsesområder

Anvendes ved Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til svær grad. Se endvidere Demens

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 16 mg galantamin (som hydrobromid). 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 8 mg om morgenen i forbindelse med et måltid. Efter 4 ugers behandling kan dosis øges til 16 mg dgl., og evt. efter yderligere 4 ugers behandling til 24 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Patienten bør have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.
 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne må ikke tygges eller knuses

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Child-Pugh 7-9. Dosisintervallet bør initialt nedsættes til 8 mg hver 2. dag i 1 uge. Derefter 8 mg dgl. i 4 uger. Maksimal døgndosis 16 mg.
 • Child-Pugh > 9. Kontraindiceret pga. manglende erfaring.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved ulcussygdomme, ved obstruktiv lungesygdom samt ved krampetendens.
 • Patienter med syg sinusknudesyndrom eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet, fx sino-atrialt eller atrio-ventrikulært blok, bør observeres nøje.
 • Behandlingen seponeres ved tegn på alvorlige hudreaktioner.
 • Bør ikke anvendes ved urinvejsobstruktion.
 • Patientens vægt bør følges, da behandling med kolinesterasehæmmere kan øge risikoen for vægttab (NB: gastro-intestinale bivirkninger er hyppigst ved oral behandling).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
For høj initialdosis. Der blev fejlagtigt ordineret 8 mg x 2 i stedet for 8 mg x 1. Forværring af atrieflimren.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi.
Bradykardi.
Depression, Hallucinationer, Somnolens.
Hypertension, Synkope.
Muskelkramper.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine, Tremor.
Nedsat appetit.
Rhinitis.
Vægttab.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner.
AV-blok, Supraventrikulær ekstrasystoli.
Dehydrering.
Hypotension.
Muskelsvaghed.
Paræstesier.
Sløret syn.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Ikke kendt Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Erythema multiforme.
Stevens-Johnsons syndrom.

Kvalme og opkastning ses oftest ved dosisøgning. 

Interaktioner

 • På grund af de farmakodynamiske virkninger bør galantamin ikke gives samtidig med andre lægemidler med kolinerg virkning.
 • Plasmakoncentrationen af galantamin øges ved samtidig indgift af paroxetin (ca. 40%) og fluoxetin, begge hæmmere af CYP2D6, samt erythromycin (ca. 12%), hæmmer af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes ved andre CYP2D6- og CYP3A4-hæmmere. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Galantamin kan forstærke virkningen af depolariserende muskelrelaksantia.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Kolinergt toksidrom. Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2% samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Selektiv, kompetitiv og reversibel hæmmer af acetylkolinesterase. Virker desuden ved at modulere præsynaptiske nicotinreceptorer medførende en øget aktivitet i det kolinerge system. Virker overvejende centralt. Forbedrer kognitive funktioner samt patientens samlede (globale) funktion. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 7-8 timer.
 • Ca. 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne,
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne gives, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patienten har Alzheimers demens, Lewy Body demens eller demens som led i Parkinsons sygdom.
 • Diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri
 • Andre demenssygdomme (specielt reversible demenstilstande) er udelukkede, bl.a. ved CT-scanning.
 • Patienten på grund af bivirkninger eller af anden grund ikke kan anvende anden kolinesterasehæmmer.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) hårde depotkapsler 16 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 180723
30 stk. (blister)
130,00 4,33

Substitution

hårde depotkapsler 16 mg
Galantamin "Krka" KRKA, Galantamin, hårde depotkapsler 16 mg
Galantamin "Orion" Orion Pharma, Galantamin, hårde depotkapsler 16 mg
Galantamin "Stada" STADA Nordic, Galantamin, hårde depotkapsler 16 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde depotkapsler  16 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 17,5
hårde depotkapsler 16 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...