Neulactil®

Udgået: 07.09.2020
N05AC01
 
 

1. generations middeldosis-antipsykotikum med nogen sedativ effekt. Phenothiazinderivat. Se desuden tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Skizofreni og andre psykotiske tilstande. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) periciazin. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 


Psykoser. Voksne. 10-100 mg dgl. fordelt på flere doser.  

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Patienten bør følges nøje. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. Metaboliseres i leveren. Sparsomme oplysninger om farmakokinetikken. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Risiko for urinretention 

Periciazin har en stærk antikolinerg virkning og skal undgås ved urinretention og risikofaktorer for udvikling af urinretention. 

 

Agranulocytose 

Må ikke anvendes ved agranulocytose i anamnesen, da periciazin kan medføre agranulocytose. 

Forsigtighedsregler

Antikolinerg effekt 

Periciazin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Forsigtighed ved tilstande, der kan forværres af den antikolinerge effekt, fx alvorlige gastro-intestinale lidelser, som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon, myasthenia gravis og snævervinklet glaukom. Der bør udspørges om symptomer på glaukom før behandling påbegyndes. 

Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se desuden Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

 

Demens 

Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos ældre med demens og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser. 

 

Fæokromocytom 

Forsigtighed ved fæokromocytom, da svær hypotension er beskrevet oftere hos disse patienter ved behandling med visse phenotiaziner. 

 

Hypotyroidisme 

Forsigtighed ved eksisterende hypothyroidisme, da phenothiaziner er associeret med udvikling af hypothyroidisme. Muligvis pga. nedsat optag af iod i thyroidea-celler, kompleksdannelse med thyroidea-hormoner, som deaktiverer hormonerne og/eller nedsat TSH-sekretion efter stimulation med TRH. 

 

Kardiovaskulær lidelse 

Forsigtighed ved kardiovaskulære lidelser, der kan forværres af periciazins bivirkninger (fx takykardi og hypotension). 

 

Kramper 

Forsigtighed ved epilepsi eller andre tilstande med øget risiko for kramper på grund af risiko for nedsat krampetærskel og udløsning af krampeanfald. 

 

Malignt neuroleptikasyndrom 

Tilstanden kan forekomme idosynkratisk, men organisk hjerneskade eller dehydrering kan muligvis være prædisponerende.  

 

Parkinsons sygdom 

Bør normalt undgås ved parkinsons sygdom pga. mulig risiko for forværring af parkinson symptomatologi og modvirkning af levodopabehandling. 

 

Prolaktinstigning 

Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og hyperprolaktinæmi er set ved behandling med periciazin. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer. 

 

Risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE) 

Tilfælde af venøs tromboemboli (VTE) er blevet rapporteret ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE. 

 

Risiko for forlænget QT-interval 

QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval. Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. 

Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og hvis muligt bør der tages ekg, før behandlingen startes og løbende under behandlingen. 

 

Risiko for hyperglykæmi 

Hyperglykæmi er set, og patienten bør løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum. 

 

Ældre 

Forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension, sedation og ekstrapyramidale bivirkninger. 

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Ventrikelflimren, Ventrikulære arytmier.
Ikke kendt Agranulocytose, Leukopeni.
Hjertestop, Torsades de pointes-takykardi.
Hyperprolaktinæmi.
Partikelaflejringer i øjet.
Antikolinerge symptomer  (fx akkomodationsbesvær, mundtørhed, obstipation, paralytisk ileus, urinretention), Malignt neuroleptikasyndrom****, Pludselig og uforklarlig død.
Kolestase, Leverpåvirkning.
Forlænget QT-interval***.
Hyperglykæmi, Nedsat glucosetolerans.
Dystoni, Ekstrapyramidale gener, Nedsat krampetærskel, Parkinsonisme, Sedation*, Tardive dyskinesier**.
Agitation, Akatisi, Angst, Apati, Humørforstyrrelser.
Amenoré, Erektil dysfunktion, Gynækomasti, Priapisme, Seksuelle forstyrrelser.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet.
Ortostatisk hypotension, Synkope, Tromboemboli.

* Ses særligt i starten af behandlingen. 

** I sjældne tilfælde kan langtidsbehandling med antipsykotika fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger. 

*** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød.  

**** Ved behandling med antipsykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.  

Interaktioner

Antacida 

 • Der kan ses reduceret absorption af pericianzin ved samtidig indtag af antacida. Der anbefales et interval på 2 timer mellem indtag af midlerne.

 

Antihypertensiva 

 • Kan øge den antihypertensive effekt og risikoen for ortostatisk hypotension.

 

Antikolinerge midler 

 • Samtidig brug af andre midler med antikolinerg virkning øger risikoen for antikolinerge bivirkninger. Forsigtighed ved samtidig brug af fx sederende antihistaminer og tricykliske antidepressiva.

 

CYP-hæmning 

 

Dopaminagonister 

 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes pga. antipsykotikas blokerende virkning på dopaminreceptorerne.

 

Sederende midler 

 

Elektrolytforstyrrelser 

 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.

 

Risiko for forlænget QT-interval 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for under 50 1. trimester-eksponerede levende fødte børn hvilket ikke tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se desuden Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3836

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Periciazin er et 1. generations middeldosis antipsykotikum med nogen sedativ og autonom effekt og risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Plasmahalveringstiden kendes ikke.
 • Udskilles gennem nyre og lever.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Opbevares beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 164441
100 stk. (blister)
Udgået 07-09-2020

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
NEULACTIL 10
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3836. Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ et al. Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records. Health Technol Assess. 2016; 20(23):1-176, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029490 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

14.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...