Galantamin "Orion"

N06DA04
 
 

Kolinesterasehæmmer. Middel til behandling af demens. Tertiær alkaloid. 

Anvendelsesområder

Anvendes ved Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til svær grad. Se endvidere Demens

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 8 mg eller 16 mg galantamin (som hydrobromid). 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 8 mg om morgenen i forbindelse med et måltid. Efter 4 ugers behandling kan dosis øges til 16 mg dgl., og evt. efter yderligere 4 ugers behandling til 24 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Patienten bør som hovedregel have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.
 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Child-Pugh 7-9. Dosisintervallet bør initialt nedsættes til 8 mg hver 2. dag i 1 uge. Derefter 8 mg dgl. i 4 uger. Maksimal døgndosis 16 mg.
 • Child-Pugh > 9. Kontraindiceret pga. manglende erfaring.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Bradykardi 

Forsigtighed ved syg sinusknude-syndrom eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet. Galantamin kan have vagotonisk virkning på hjertefrekvensen og kan medføre bradykardi og AV-blok.  

 

Mavesår 

Kolinerge midler kan øge syresekretionen i ventriklen og derved øge risikoen for forværring af ulcus.  

 

Monitorering af vægt 

Patientens vægt bør følges, da behandling med kolinesterasehæmmere kan øge risikoen for vægttab. 

 

Obstruktive lungesygdomme 

Galantamin har en kolinerg effekt. Forsigtighed ved astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom. 

 

Risiko for forlænget QT-interval 

Forlænget QT-interval er forekommet og udvikling af torsades de pointes er set ved overdosering. Forsigtighed ved medfødt langt QT-interval eller anden eksisterende QT-forlængelse. 

 

Risiko for kramper 

Udvikling af kramper er set under behandling med galantamin. Forsigtighed ved nedsat krampetærskel. 

 

Risiko for udvikling af alvorlige hudreaktioner 

Der er forekommet alvorlige hudreaktioner som fx Stevens-Johnsons syndrom ved behandling med galantamin. Ved symptomer på alvorlige hudreaktioner bør behandlingen seponeres. 

 

Urinvejsobstruktion 

Kolinerge midler kan medføre blæreobstruktion. Opmærksomhed på mulig forværring af tilstanden ved urinvejsobstruktion. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
For høj initialdosis. Der blev fejlagtigt ordineret 8 mg x 2 i stedet for 8 mg x 1. Forværring af atrieflimren.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10 %) Bradykardi.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Muskelkramper.
Hovedpine, Tremor.
Depression, Hallucinationer, Somnolens.
Rhinitis.
Hypertension, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1 %) AV-blok, Supraventrikulær ekstrasystoli.
Tinnitus.
Sløret syn.
Allergiske reaktioner.
Dehydrering.
Muskelsvaghed.
Paræstesier.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hepatitis.
Ikke kendt Stevens-Johnsons syndrom.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Erythema multiforme.

Kvalme og opkastning ses oftest ved dosisøgning. 

Interaktioner

 • På grund af de farmakodynamiske virkninger bør galantamin ikke gives samtidig med andre lægemidler med kolinerg virkning.
 • Plasmakoncentrationen af galantamin øges ved samtidig indgift af paroxetin (ca. 40%) og fluoxetin, begge hæmmere af CYP2D6, samt erythromycin (ca. 12%), hæmmer af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes ved andre CYP2D6- og CYP3A4-hæmmere. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Galantamin kan forstærke virkningen af depolariserende muskelrelaksantia.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Kolinergt toksidrom. Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2% samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Selektiv, kompetitiv og reversibel hæmmer af acetylkolinesterase. Virker desuden ved at modulere præsynaptiske nicotinreceptorer medførende en øget aktivitet i det kolinerge system. Virker overvejende centralt. Forbedrer kognitive funktioner samt patientens samlede (globale) funktion. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 7-8 timer.
 • Ca. 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne,
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Galantaminhårde depotkapsler  8 mghårde depotkapsler  16 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde depotkapsler 16 mg
Titandioxid (E171) : hårde depotkapsler 8 mg, hårde depotkapsler 16 mg

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne gives, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patienten har Alzheimers demens, Lewy Body demens eller demens som led i Parkinsons sygdom.
 • Diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri
 • Andre demenssygdomme (specielt reversible demenstilstande) er udelukkede, bl.a. ved CT-scanning.
 • Patienten på grund af bivirkninger eller af anden grund ikke kan anvende anden kolinesterasehæmmer.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) hårde depotkapsler 8 mg (kan dosisdisp.) 372068
28 stk. (blister)
125,75 8,98
(A) hårde depotkapsler 16 mg (kan dosisdisp.) 068937
28 stk. (blister)
112,30 4,01

Substitution

hårde depotkapsler 8 mg
Galantamin "Krka" KRKA, Galantamin, hårde depotkapsler 8 mg
Galantamin "Stada" STADA Nordic, Galantamin, hårde depotkapsler 8 mg
 
hårde depotkapsler 16 mg
Galantamin "Krka" KRKA, Galantamin, hårde depotkapsler 16 mg
Galantamin "Stada" STADA Nordic, Galantamin, hårde depotkapsler 16 mg
 

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  8 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 17,5
hårde depotkapsler 8 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  16 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 17,5
hårde depotkapsler 16 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

06.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...