Diafer®

B03AC
 
 

Anvendelsesområder

Behandlingskrævende jernmangel hos voksne, som har en kronisk nyresygdom og er i dialyse, når orale jernpræparater ikke kan anvendes eller ved manglende effekt. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg jern (som ferriderisomaltose). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Højst 200 mg/dosis
 • Højst 1.000 mg ugentlig.

 

Indgivelse 

 • Som i.v. bolusinjektion
  eller
 • Som direkte injektion på den venøse side af dialyseapparatet under hæmodialyse.

 

Bemærk: 

 • Totaldosis kan skønnes ud fra hæmoglobindeficit ved hjælp af følgende formel: 
  Totaldosis (mg Fe) = pt.s vægt (kg) x (normal hb-værdi (mmol/l) - pt.s hb-værdi (mmol/l)) x 3,84 + depotjern.
 • Depotjern er ca. 15 mg/kg legemsvægt, dog 500 mg ved legemsvægt > 35 kg. Medmindre der er tale om et fortsat jerntab, bør den beregnede totaldosis ikke overskrides, heller ikke selv om hæmoglobinresponset er insufficient.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for selve præparatet eller alvorlig overfølsomhed over for andre i.v.-jernpræparater
 • Anæmi, som ikke skyldes jernmangel
 • Tilstande med forstyrret jernomsætning og/eller jernoverskud fx hæmosiderose, hæmokromatose og Porfyria cutanea tarda
 • Dekompenseret levercirrose, hepatitis og transaminaseværdier 3 gange højere end den normale øvre grænse
 • Anamnese med astma, allergiske eksem eller anden form for atopisk allergi
 • Bakteriæmi, igangværende alvorlig infektion.

Forsigtighedsregler

 • Risikoen for overfølsomhed er øget hos patienter med kendte allergier (herunder lægemiddelallergier) og hos patienter med immunologiske eller inflammatoriske tilstande (fx systemisk lupus erythematosus, reumatoid artritis) samt hos patienter med svær astma, eksem eller andre atopiske allergier i anamnesen. Hos disse patienter må i.v.-jernbehandlingen kun benyttes, hvis fordelene klart vurderes at opveje potentielle risici.
 • Akut eller kronisk infektion.
 • Kan forårsage livstruende anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner. I.v.-jernprodukter skal derfor administreres af personale, som er uddannet til at evaluere og håndtere anafylaktiske reaktioner. Genoplivningsudstyr skal være tilgængeligt på stedet.
 • Tæt monitorering for tegn på overfølsomhed under og mindst 30 minutter efter hver i.v. administration.
 • Før hver i.v. administration skal patienten informeres om risikoen for overfølsomhed, om relevante symptomer, og om at søge læge, hvis der opstår en reaktion.
 • For at minimere risiko for overfølsomhedsreaktioner skal doserings- og administrationsforskrifter overholdes.
 • Ved kompenseret leverdysfunktion må parenteral jern kun gives efter omhyggelig fordel-/risikovurdering.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Hypæstesi
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni, Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Rødme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier Takykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Immunsystemet Angioødem
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Bevidsthedstab
Psykiske forstyrrelser Ændret sindstilstand Rastløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Apopleksi, Hypotension*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Hæmolyse
Hjerte Palpitationer
Øre og labyrint Høretab  (kortvarigt)
Nervesystemet Paræstesier Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Kounis syndrom
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer**

* Hypotension ses især ved for hurtig i.v. injektion. 

** Influenzalignende symptomer kan ses efter få timer eller efter flere dage. 

 • I meget sjældne tilfælde er der set føtal bradykardi.
 • Forsinkelsesreaktioner som myalgi, artralgi og feber kan optræde fra timer indtil 4 dage efter indgivelse. Symptomerne varer 2-4 dage og forsvinder spontant.

Interaktioner

Absorptionen af oralt jern hæmmes, hvis det administreres samtidigt med en hvilken som helst type parenteralt jernpræparat. Derfor bør oral jernbehandling først påbegyndes 5 døgn efter afsluttet injektionsbehandling. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 250 parenteralt eksponerede gravide for ferriholdige jernpræparater på forskellige tidspunkter af graviditeten uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Anvendelsen af parenterale jernprodukter bør forbeholdes 2. og 3. trimester. Forbigående føtal bradykardi er beskrevet i tilslutning til intravenøs jernbehandling under graviditeten - formentlig som følge af en hypersensitivitetsreaktion hos moder. 

 

EMA har vurderet, at anvendelse af intravenøse jernprodukter hos gravide har et gunstigt benefit-risk-forhold, såfremt anden behandling er utilstrækkelig eller ikke tolereres. 

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4265, 4266, 4297

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Ferriderisomaltose består af jern i et stærkt bundet kompleks. Komplekset giver kontrolleret og langsom afgivelse af biotilgængeligt jern til de jernbindende proteiner. 

Farmakokinetik

 • Jern-derisomaltose-komplekset optages hurtigt i det retikuloendoteliale system, specielt i lever og milt, hvorfra det frigives langsomt.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer (cirkulerende jern) og 20 timer (bundet og cirkulerende).
 • Nedbrydes til jern og derisomaltose. Jern bindes til protein, hvorved der dannes hæmosiderin eller ferritin, og i mindre grad til transferrin.
 • Små mængder jern udskilles gennem urinen og med fæces. Derisomaltose metaboliseres eller udskilles uomdannet.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 5-7.

 

Håndtering 

 • Kan evt. fortyndes med højst 20 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Fortyndet injektionsvæske skal anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml 184370
25 x 2 ml
9.373,40 187,47 374,94

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4265. Holm C. Intravenous iron treatment in the puerperium. Dan Med J. 2018; 65, https://europepmc.org/abstract/med/29619936 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4266. Breymann C, Honegger C, Hösli I et al. Diagnosis and treatment of iron-deficiency anaemia in pregnancy and postpartum. Arch Gynecol Obstet. 2017; 296:1229-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28940095 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4297. EMA. Assessment report for: Iron containing intravenous (IV). 2013; 549569, https://www.ema.europa.eu/documents/referral/intravenous-iron-containing-medicinal-products-article-31-referral-assessment-report_en.pdf (Lokaliseret 3. marts 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

07.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...