Fluvistad

C10AA04
 
 
Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat.

Anvendelsesområder

 • Hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi, hvor diæt og andre livsstilsændringer ikke har haft tilstrækkelig effekt.
 • Forebyggende til patienter med høj risiko for kardiovaskulære hændelser, som supplement til reduktion af andre risikofaktorer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 80 mg fluvastatin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

Individuelt efter behandlingsmål og respons. 80 mg som enkeltdosis. 

 

Børn over 9 år og unge med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi 

 • Initialt 20 mg dgl.
 • Dosis kan øges med intervaller på mindst 6 uger til højst 80 mg dgl.
 • Bemærk at fluvastatin pt. kun findes som depottabletter 80 mg.

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Tages med et glas vand.
 • Må ikke knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 9 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  P-kreatinkinase bør måles før behandlingsstart pga. prædisposition for rhabdomyolyse.
  Ved P-kreatinkinase > 5 gange øverste normalgrænse bør behandlingen ikke startes. 

   

  Efter behandlingsstart: 

  • P-kreatininkinase > 10 gange øverste normalgrænse: pauser behandlingen, kontroller nyrefunktionen og monitorer P-kreatininkinase efter to uger.
  • P-kreatininkinase < 10 gange øverste normalgrænse: ingen symptomer, fortsat behandlingen, kontroller P- kreatininkinase indenfor 2-4 uger.
  • P-kreatininkinase < 10 gange øverste normalgrænse: hvis symptomer, pauser statin og afvent normalisering af P-kreatininkinase før genoptagelse med en lavere statin dosis.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved aktiv leversygdom (Child-Pugh A, B og C) eller vedvarende alanin-aminotransferase (ALAT) forhøjelse > 3 gange øverste normalgrænse af ukendt årsag.
 • Selv om leverpåvirkning forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug. Der anbefales lav initialdosis.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Risiko for hyperglykæmi 

 • Statiner kan øge blodsukkeret og medføre øget risiko for udvikling af diabetes - særligt ved disponering for type 2-diabetes.
 • Type 2-diabetes disponerede patienter bør monitoreres nøje.

 

Risiko for udvikling af myopati og rhabdomyolyse 

 • Ved prædisponerende faktorer for rhabdomyolyse bør kreatinkinase måles før behandlingen. Hvis kreatinkinaseniveauet er stærkt forhøjet (> 5 x øverste normalgrænse) bør behandling ikke startes.
 • Ved uforklarede muskelsmerter, -svaghed, -ømhed eller -kramper især hvis de ledsages af utilpashed eller feber, skal behandling pauseres og P-kreatinkinase måles.
 • Overvej om P-kreatininkinase stigningen kan skyldes andet (fx fysisk aktivitet), tilstedeværelse af myopati, hvis P-kreatininkinasen forbliver høj og hav in mente kombinationsterapi eller andet medikament som årsag (mulig interaktion).

 

Risiko for leverpåvirkning 

 • Selv om leverpåvirkning forekommer sjældent, anbefales forsigtighed ved tidligere leversygdom, leverinsufficiens og stort alkoholforbrug.
 • ALAT bør måles:
  • Før behandlingsstart (4820)
  • 8-12 uger efter behandlingsstart og dosisøgning (4820)
  • Ved symptomer på leverpåvirkning (4820)
  • Evt. årligt i forbindelse med lipidkontrol.
 • Dosisreduktion eller seponering ved ALAT over 3 gange øverste normalgrænse.
Referencer: 4820

Bivirkninger

Korttidsbivirkninger er få og sjældne.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Kvalme
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder urticaria og hududslæt)
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed, Myopati Myalgi
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Ansigtsødem
Knogler, led, muskler og bindevæv Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion, Myositis, Rhabdomyolyse
Nervesystemet Dysæstesi, Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati
Hud og subkutane væv Hudreaktioner
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Diarré
Knogler, led, muskler og bindevæv Forværret myasthenia gravis**, Immunmedieret nekrotiserende myopati*
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom

* Kan vare ved eller opstå efter endt behandling. 

** Der er indberettet enkelte tilfælde, hvor fluvastatin forværrer den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis. Behandlingen bør seponeres, hvis symptomerne forværres. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fluvistad
 • Rifampicin kan øge omsætningen af fluvastatin og nedsætte AUC for fluvastatin med ca. 50 %. Dosisjustering af fluvastatin kan være nødvendig.
 • Samtidig indtagelse af anionbyttere reducerer biotilgængeligheden med 40-50 %, hvorfor fluvastatin og anionbyttere skal indtages med mindst 4 timers interval.
 • Fluconazol øger AUC for fluvastatin med ca. 80 %, og kombinationen bør anvendes med forsigtighed (øget opmærksomhed på muskelbivirkninger).
 • Ciclosporin kan øge AUC for fluvastatin med en faktor 2. Monitorering af kreatinkinase anbefales.
 • Ved samtidig anvendelse af fusidin og HMG-CoA-reduktasehæmmere som fluvastatin øges risikoen for myopati. Fluvastatin skal normalt midlertidigt seponeres ved behandling med fusidin - fluvastatinbehandlingen kan genoptages 7 dage efter sidste dosis fusidin.
 • Tilfælde af blødning er set ved kombination med warfarin. INR bør kontrolleres ved behandlingsstart og seponering af fluvastatin.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med statiner og daptomycin pga. øget risiko for myopati. Pausering af statinbehandlingen bør overvejes under behandlingen med daptomycin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4028

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Fluvistad, da det kan give øget leverpåvirkning. Ved kendt leversygdom og/eller indtag af store mængder alkohol i anamnesen, bør Fluvistad bruges med forsigtighed.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Fluvistad, da det kan give øget leverpåvirkning.  

Ved kendt leversygdom og/eller indtag af store mængder alkohol i anamnesen, bør Fluvistad bruges med forsigtighed. 

Farmakodynamik

Selektiv hæmmer af hydroxymethylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA)-reduktase, som er det hastighedsbestemmende enzym i kolesterolsyntesen. Øger dannelsen af LDL-receptorer, og bl.a. derved sænkes LDL-kolesterol i blodet. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 20-30 % pga. first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 0,5 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren.
 • Plasmahalveringstid 1,5-3 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galde og fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 80 mg, STADA Nordic  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Der er klausuleret tilskud til patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 560239
100 stk. (blister)
430,70 4,31 3,23

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  80 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,2 x 10,2
depottabletter 80 mg
 
 
 

Referencer

4820. Mach F, Baigent C, Catapano AL et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020; 41(1):111-188, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31504418 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4028. Bateman BT, Hernandez-Diaz S, Fischer MA et al. Statins and congenital malformations: cohort study. BMJ. 2015; 350, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25784688 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

07.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...