Clarithromycin "Aurobindo"

J01FA09
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af clarithromycinfølsomme bakterier, fx:
  • øvre- og nedre luftvejsinfektioner
  • hud- og bindevævsinfektioner
  • infektioner med Chlamydia spp., Mycoplasma spp. og Legionella spp.
 • Eradikationsbehandling af Helicobacter pylori.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg clarithromycin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • 500 mg 2 gange i døgnet.
 • Alvorlige infektioner
  • Dosis kan fordobles.

Helicobacter pylori 

 

Bemærk: 

 • Behandlingens varighed bør ikke overskride 14 dage.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Dosis nedsættes til 50% af normaldosis.  

  Kontraindiceret ved samtidig alvorligt leversvigt og nedsat nyrefunktion. 

  Mulige alternativer, se Makrolider. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes.
 • Kontraindiceret ved samtidig alvorligt leversvigt og nedsat nyrefunktion. Mulige alternativer, se Makrolider.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for makrolidantibiotika
 • Forlænget QT-interval
 • Hypokaliæmi
 • Samtidig behandling med:
  • atorvastatin
  • cabergolin
  • colchicin
  • domperidon
  • pimozid
  • quetiapin
  • sekalealkaloider
  • simvastatin
  • sirolimus
  • tacrolimus
  • ticagrelor.
 • Ventrikulær kardiel arytmi, da clarithromycin kan øge risikoen for denne type arytmi.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlig hjerteinsufficiens, koronarsklerose eller kardielle ledningsforstyrrelser
 • Elektrolytforstyrrelser.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Leverpåvirkning.
Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser.
Hovedpine.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Søvnløshed.
Vasodilatation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angst, Nervøsitet, Somnolens.
Astma.
Atrieflimren, Hjertestop, Ventrikulær ekstrasystoli.
Bevidsthedstab, Dyskinesier, Tremor.
Candidiasis, Infektioner.
Cellulitis, Dermatitis, Eksem.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytose.
Forlænget QT-interval.
Hepatitis, Kolestase.
Hypersensitivitet.
Høretab, Tinnitus.
Lungeemboli.
Muskelkramper.
Stomatitis.
Svimmelhed.
Vaginitis.
Ikke kendt Agranulocytose, Blødning, Trombocytopeni.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erysipelas.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Depersonalisering, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Mani, Psykose.
Forhøjet INR, Forlænget prothrombintid.
Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning.
Kramper, Myopati, Rhabdomyolyse.
Leverinsufficiens.
Pancreatitis, Pseudomembranøs colitis.
Paræstesier.
Synsforstyrrelser.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Torsades de pointes-takykardi, Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.

Interaktioner

 • Clarithromycin er en potent hæmmer af CYP3A4 og øger derfor plasmakoncentrationen af en række lægemidler, fx loratadin. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Clarithromycin øger virkningen af domperidon og pimozid med risiko for forlængelse af QT og hjertearytmier, herunder torsades de pointes. Kombination med domperidon eller pimozid er kontraindiceret.
 • Clarithromycin kan øge virkningen af sekalealkaloider med risiko for ergotisme. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Rhabdomyolyse og myopati samt og andre bivirkninger er beskrevet efter indgift af clarithromycin og simvastatin eller atorvastatin. Kombination er kontraindiceret.
 • Quetiapins metabolisme reduceres kraftigt af clarithromycin. Kombination er kontraindiceret.
 • Clarithromycin kan øge plasmakoncentrationen af cabergolin. Kombination er kontraindiceret.
 • Colchicin er substrat for både CYP3A og Pgp. Ved samtidig administration af clarithromycin og colchicin kan clarithromycins hæmning af Pgp og/eller CYP3A føre til øget eksponering af colchicin. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af ticagrelor forventes at øge den samlede eksponering for ticagrelor i væsentlig og dermed medføre øget risiko for blødninger. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Clarithromycin øger plasmakoncentrationen af sirolimus og tacrolimus samt påvirker nyrefunktionen, også ved dosisreduktion. Kombination bør undgås.
 • Forsigtighed ved kombination med verapamil pga. øget risiko for hjertebivirkninger.
 • Clarithromycin forlænger plasmahalveringstiden for methylprednisolon med 125% samt reducerer clearance med 65%.
 • Clarithromycin virker in vitro antagonistisk på den baktericide effekt af penicilliner og cefalosporiner.
 • Clarithromycin hæmmer omsætningen af række lægemidler, fx ciclosporin, fluconazol, itraconazol, midazolam, theophyllin, triazolam og warfarin, hvilket kan give anledning til forhøjede plasmakoncentrationer af disse lægemidler; men hæmningen er ikke så udtalt som ved erythromycin.
 • Protrombintiden bør kontrolleres ved samtidig behandling med warfarin.
 • Ved samtidig behandling med clopidogrel bør dosis af clopidogrel øges pga. hæmmet aktivering af clopidogrel.
 • Ved samtidig brug af dabigatran eller rivaroxaban er der risiko for blødninger, især ved let til moderat nedsat nyrefunktion.
 • Zidovudin og clarithromycin bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval pga. CYP3A4-hæmning.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin er der øget risiko for neutropeni.
 • Clarithromycin nedsætter den renale sekretion af digoxin og øger plasmakoncentrationen af digoxin.
 • Clarithromycin forstærker virkningen af fentanyl pga. CYP3A4-hæmning.
 • Carbamazepins omsætning hæmmes, hvilket øger plasmakoncentrationen af carbamazepin samt nedsætter koncentrationen af epoxymetabolitten. Den kliniske betydning heraf er uafklaret.
 • Samtidig behandling med fluoxetin kan medføre psykiske bivirkninger.
 • Clarithromycin kan øge forekomsten af bivirkninger under behandling med rifabutin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 1.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. To studier har vist en øget risiko for spontan abort efter eksponering i 1. trimester. Et nyt stort dansk populationsstudie fandt en frekvens på 10% blandt 1. trimester-eksponerede mod 8,3% blandt ikke-eksponerede. 

Referencer: 3711, 3727, 3728, 3729

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer, hvorved proteinsyntesen hæmmes. Virker derfor bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på alle grampositive kokker, således på:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus.
  • Virker på gramnegative diplokokker som:
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Moraxella catarrhalis
  • På enkelte små gramnegative stave:
   • Bordetella pertussis
   • Legionella spp.
   • Campylobacter spp.
   • Helicobacter pylori
   • Borrelia burgdorferi.
  • Virker desuden på:
   • Mycoplasma pneumoniae
   • Chlamydia psittaci
   • Chlamydia trachomatis
   • Chlamydia pneumoniae.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren til den aktive metabolit, 14-hydroxyclarithromycin.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer (clarithromycin) og ca. 7 timer (aktive metabolit).
 • 20-30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Hydroxyclarithromycin metaboliseres yderligere og udskilles med galden.
 • Clearance for clarithromycin nedsættes med stigende doser, formentlig som følge af mætningskinetik.
 • Oral administration. Absorberes hurtigt. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer (tabletter og oral suspension).
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 504521
14 stk. (blister)
55,25 3,95

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Clarithromycin "Hexal" HEXAL, Clarithromycin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Clarithromycin "Teva" TEVA, Clarithromycin, filmovertrukne tabletter 500 mg
Klacid Mylan, Clarithromycin, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
D, 63
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8,1 x 18,5
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3729. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and risk of spontaneous abortion. CMAJ. 2017; 189(17), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28461374 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3728. Andersen JT, Petersen M, Jimenez-Solem E et al. Clarithromycin in early pregnancy and the risk of miscarriage and malformation: a register based nationwide cohort study. PLoS One. 2013; 8(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23301061 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3727. Bar-OZ B, Weber-Schoendorfer C, Berlin M et al. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Saf. 2012; 35(7):589-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22702640 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

23.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...