Orionox Depot

N02AA05
 
 

Semisyntetisk opioidagonist

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Afvent virkning af tabletter/kapsler før næste dosis gives. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Moderate til stærke smerter.
Depottabletterne kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 10 mg, 20 mg eller 40 mg oxycodonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne og børn > 12 år. Sædvanligvis 5-10 mg hver 12. time, stigende efter behov. Doseres ikke oftere end hver 12. time.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  50% reduktion af normaldosis. Anvend lav dosis, fx 2,5-5 mg. 

 • GFR 10-50 ml/min.

  25 % reduktion af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. Initialdosis skal nedsættes til ca. 50% af normaldosis med efterfølgende individual dosistitrering, se Nedsat leverfunktion, Opioider


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage, inden behandling med oxycodon påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Depotpræparater bør ikke doseres oftere end anbefalet. Der gives oxycodon depottabletter 5 mg x 4 til dement ældre patient, selvom anbefalingen lyder dosering hver 12. time. Indlæggelse. Der gives antidot i form af naloxon
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ukorrekt håndtering
Fast smertebehandling med depotpræparater gives fejlagtigt kun som p.n. Patienten bliver ikke smertedækket optimalt og risikoen for komplikationer øges (gennembrudssmerter, delir hos ældre mm.). Indlæggelse på grund af smerter.
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af styrker. Der udleveres depottabletter 40 mg i stedet for depottabletter 5 mg. Bevidstløshed, kramper.
Fejl ved skift mellem opioider
Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Oxycodon kapsler/tabletter og depottabletter substitueres, selvom de ikke er ækvipotente. Døgndosis af depotpræparater bør reduceres til 60-80% af tilsvarende dosis ved kortidsvirkende opioid. Respirationsdepression på grund af overdosering. Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Obstipation, Opkastning
Nervesystemet Sedation, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Hud og subkutane væv Hudkløe
Almindelige (1-10 %)
Det endokrine system Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Øjne Miosis
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Tremor
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse, Angst, Eufori, Humørforstyrrelser, Konfusion, Nervøsitet, Tankeforstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension Vasodilatation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Palpitationer  (i forbindelse med abstinenssymptomer)
Det endokrine system Hypogonadisme
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Ileus Gastro-øsofageal refluks, Smagsforstyrrelser, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser*, Toleransudvikling Utilpashed
Lever og galdeveje Galdevejsdyskinesi
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Dehydrering Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Øget muskeltonus
Nervesystemet Dyskinesier, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet**, Agitation, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Talebesvær
Nyrer og urinveje Urinretention, Urinvejssymptomer Blærespasmer
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion, Impotens Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Tør hud
Vaskulære sygdomme Hypotension, Perifere ødemer, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergilignende reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Vægtændring
Nervesystemet Epilepsilignende anfald
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Caries
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser  (neonatale)
Lever og galdeveje Kolestase
Nervesystemet Hyperalgesi
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet
Det reproduktive system og mammae Amenoré
Luftveje, thorax og mediastinum Søvnapnø

* Kan opstå ved pludselig seponering. 

**Personlig anamnese eller familieanamnese med misbrugsrelaterede lidelser (herunder alkoholmisbrug), tobaksrygere og patienter med psykiske sygdomme (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (bl.a. benzodiazepiner) kan have øget risiko for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist bør overvejes. 

 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Orionox Depot
 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx SSRI, SNRI, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner og øvrige CNS-hæmmende midler som fx gabapentinoider (gabapentin og pregabalin).
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for < 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. For opioider generelt er der risiko for abstinenssymptomer som respirationsdepression, og anvendelse de sidste uger af graviditeten bør undgås. Se endvidere Opioider (analgetika)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3876, 3878, 4231

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4 %, hvilket normalt er betryggende lavt. Der skal være opmærksomhed på tegn på sedative effekter hos det ammede barn. 

I en retrospektiv serie fandtes subjektivt rapporterede (af moderen) tegn på CNS-påvirkning (søvnighed/afmattethed/barnet vågner ikke til vanlig ammeperiode) blandt ca. 20 % (28/139) af de eksponerede børn. 4 børn rapporteredes at have uregelmæssig vejrtrækning. Dosis til mødre af børn med rapporterede symptomer var i gennemsnit 0,4 mg/kg/dag mod 0,2 mg/kg/dag til mødre med børn uden rapporterede symptomer. Dette studie er dog metodologisk meget tvivlsomt med talrige muligheder for bias (definition af effektparameter/recall bias/observations-bias/selektions-bias). 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Orionox Depot medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Orionox Depot.Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Orionox Depot bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol bør undgås ved behandling med Orionox Depot. 

Patienten kan opleve, at den sløvende virkning af Orionox Depot bliver forstærket samt en påvirkning af vejrtrækning og bevidsthed. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med virkning på især μ-opioidreceptorerne i CNS, men også på қ- og δ-opioidreceptorerne. 

Farmakokinetik

 • Steady state efter ca. 24 timer.
 • Metaboliseres i tarmen og leveren til hovedsageligt inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 60-87 %. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time (tabletter). Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 10 mg, Orion Pharma  Ingen kærv
depottabletter 20 mg, Orion Pharma  Ingen kærv
depottabletter 40 mg, Orion Pharma  Ingen kærv
depottabletter 80 mg, Orion Pharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) depottabletter 10 mg 142911
98 stk. (blister)
106,25 1,08 8,13
(AP4) depottabletter 20 mg 158975
28 stk. (blister)
51,55 1,84 6,90
(AP4) depottabletter 20 mg 167634
98 stk. (blister)
Udgået 26-06-2023
(AP4) depottabletter 40 mg 388885
98 stk. (blister)
Udgået 04-09-2023
(AP4) depottabletter 80 mg 444598
98 stk. (blister)
219,75 2,24 2,10

Substitution

depottabletter 10 mg
Codilek Depot Sandoz, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Coxynon Depot (Parallelimport), Oxycodon, depottabletter 10 mg
OxyContin Depot Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, depottabletter 10 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 10 mg
 
depottabletter 20 mg
Codilek Depot Sandoz, Oxycodon, depottabletter 20 mg
OxyContin Depot Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, depottabletter 20 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 20 mg
 
depottabletter 40 mg
Codilek Depot Sandoz, Oxycodon, depottabletter 40 mg
OxyContin Depot Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, depottabletter 40 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 40 mg
 
depottabletter 80 mg
OxyContin Depot Mundipharma, Oxycodon, depottabletter 80 mg
Oxylan Depot G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, depottabletter 80 mg
Reltebon Depot TEVA, Oxycodon, depottabletter 80 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
depottabletter 10 mg
 
 
 

Depottabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,1 x 7,1
depottabletter 20 mg
 
 
 

Depottabletter  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 7,1 x 7,1
depottabletter 40 mg
 
 
 

Depottabletter  80 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 8,8 x 8,8
depottabletter 80 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3876. Broussard CS, Rasmussen SA, Reefhuis J et al. Maternal treatment with opioid analgesics and risk for birth defects. Am J Obstet Gynecol. 2011; 204(4):314, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345403 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4231. Schick B, Horn, M, Tolosa, J et al. Preliminary analysis of first-trimester exposure to oxycodone and hydrocodone (Book title: "ReproductiveToxicology"). Elsevier. 1996; 10, Issue 2:162, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0890623896801924 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

02.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...