Tolterodintartrat "2care4"

Udgået: 27.12.2021
G04BD07
 
 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 4 mg tolterodintartrat svarende til 2,8 mg tolterodin. 

Doseringsforslag

4 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 2 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 2 mg 1 gang dgl. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose)
 • hiatus hernie
 • autonom neuropati
 • patienter med risiko for QT-forlængelse
 • patienter i behandling med potente CYP3A4-hæmmere.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Tolterodin er et middel med en stærk eller meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Mundtørhed.
Almindelige (1-10 %) Synsforstyrrelser  (inklusive unormal akkommodation), Øjentørhed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Obstipation, Opkastning.
Træthed.
Hovedpine.
Somnolens.
Dysuri.
Sinuitis.
Tør hud.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier, Hjerteinsufficiens.
Svimmelhed.
Hypersensitivitet.
Paræstesier.
Konfusion, Nervøsitet.
Urinretention.
 • Der er rapporteret enkeltstående tilfælde af anafylaktiske reaktioner, angioødem samt hallucinationer.
 • Risiko for konfusion hos ældre på grund af den antikolinerge effekt. 
 • Desuden tilfælde af forværring af demens (bl.a. på grund af konfusion, desorientering og vrangforestillinger).

Interaktioner

 • Tolterodin kan nedsætte virkningen af metoclopramid.
 • Itraconazol og andre potente hæmmere af CYP3A4 øger plasmakoncentrationen af tolterodin, mens CYP3A4-induktorer sænker plasmakoncentrationen.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for 40 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Risiko for forlænget QT-interval

Farmakodynamik

Kompetitiv, specifik muskarinreceptorantagonist med selektivitet for urinblæren. Den aktive metabolit bidrager signifikant til tolterodins terapeutiske virkning hos hurtige omsættere. Behandlingseffekt kan forventes inden for 4 uger. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed er stærkt varierende (10-70%).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-6 timer.
 • Steady state efter ca. 4 døgn (tolterodin og aktiv metabolit).
 • Metaboliseres i leveren hos hurtige omsættere via CYP2D6 til en farmakologisk ækvipotent 5-hydroxymethylmetabolit.
 • Plasmahalveringstiden hos hurtige omsættere er ca. 6 timer (tolterodin) og 3-4 timer (aktiv metabolit).
 • Hos langsomme omsættere, som mangler CYP2D6, er halveringstiden for tolterodin 10-15 timer. Hurtige og langsomme omsættere får således samme virkningstid af en dosis.
 • < 5% udskilles gennem nyrerne (uomdannet eller aktiv metabolit).
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde depotkapsler 4 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 374429
28 stk. (blister)
Udgået 27-12-2021
(B) hårde depotkapsler 4 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 176367
98 stk. (blister)
Udgået 27-12-2021

Substitution

hårde depotkapsler 4 mg
Detrusitol Retard Pfizer, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
Tolterodin "Stada" STADA Nordic, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
Tolterodintartrat "Actavis" SanoSwiss, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
Tolterodintartrat "Teva" TEVA, Tolterodin, hårde depotkapsler 4 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde depotkapsler  4 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 6,6 x 19,3
hårde depotkapsler 4 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)

 
 

Revisionsdato

21.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...