Onivyde

Udgået: 29.11.2021
L01CE02
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer

Anvendelsesområder

Liposomal irinotecan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg irinotecansucrosofatsalt i en pegyleret liposomal formulering svarende til 4,3 mg irinotecan. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 70 mg/m2 legemsoverflade i.v. over 90 minutter
  • efterfulgt af calciumfolinat 400 mg/m2 legemsoverflade i.v. over 30 minutter
  • efterfulgt af fluouracil 2.400 mg/m2 legemsoverflde i.v. over 46 timer.
 • Serien gentages hver 2. uge.

 

Bemærk: 

 • Præmedicinering i.v. med antihistamin, glukokortikoid og paracetamol gives mindst 30 minutter forud for irinotecan-infusionen.
 • Bivirkninger kan resultere i pausering eller seponering af behandlingen, se produktresume.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Behandling bør undgås ved bilirubin > 34 mikromol/l eller ASAT/ALAT > 2,5 x ULN (eller > 5 x ULN ved levermetastaser). 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Vaccination med levende vacciner bør undgås.
 • Asiatere har øget risiko for at udvikle svær febril neutropeni pga. større metabolisering af irinotecan til SN-38.
 • Patienter, som har fået foretaget Whipples operation, har større risiko for alvorlige infektioner efter irinotecan i kombination med fluoruracil og calciumfolinat.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Kraftesløshed, Mucositis, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Vægttab.
Dehydrering, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Nedsat appetit.
Alopeci.
Perifere ødemer.
Almindelige (1-10 %) Lymfopeni.
Colitis, Gastroenteritis, Hæmorider, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser.
Hypoalbuminæmi.
Sepsis.
Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet bilirubin, Forhøjet INR.
Hypofosfatæmi, Hypoglykæmi, Hyponatriæmi.
Kolinergt syndrom.
Søvnløshed.
Akut nyresvigt.
Dysfoni, Dyspnø, Pneumoni.
Dyb venetrombose, Emboli, Hypotension, Septisk shock, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Proktitis.
Hypoxi.
Hypersensitivitet.
Trombose.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med potente CYP3A4-induktorer (fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler med perikon) bør undgås.
 • Samtidig behandling med potente CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, ketoconazol og clarithromycin og større mængder grapefrugtjuice) bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 1 måned efter afslutning af behandlingen.  

Mandlige patienter skal anvende sikker prævention under behandlingen og i 4 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Prodrug, som metaboliseres til den aktive SN-38-metabolit, der hæmmer enzymet topoisomerase-I. Bevirker enkeltstrengbrud på DNA og blokerer DNA-reparationen. Dette medfører hæmning af celledelingen og efterfølgende celledød.  

Farmakokinetik

 • Den liposomale indkapsling af irinotecan forlænger halveringstiden og begrænser fordelingen ift. ikke-liposomal irinotecan.
 • Irinotecan metaboliseres hovedsageligt i leveren til den aktive metabolit, SN-38.
 • Metaboliseres yderligere ved glucuronidering til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 21 timer for irinotecan og ca. 41 timer for SN-38.
 • SN-38 udskilles med galden og undergår enterohepatisk cirkulation.
 • Ca. 20 % non-liposomalt irinotecan og < 1 % SN-38 udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering
Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af liposomal irinotecan bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler.  

 

Tilberedning af infusionsvæske
Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til et slutvolumen på 500 ml. 

 

Forligelighed ved infusion
Må ikke blandes med andre infusionsvæsker end ovennævnte eller tilsættes andre farmaka. 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8°C) eller højst 6 timer ved stuetemperatur (15-25°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 050318
10 ml
Udgået 29-11-2021

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

24.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...