Zonisamide "STADA"

Udgået: 28.06.2021
N03AX15
 
 

Anvendelsesområder

Fokale epileptiske anfald og fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske krampeanfald. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg zonisamid. 

Doseringsforslag

Monoterapi ved nydiagnosticeret epilepsi 

 • Voksne
  • Initialt 100 mg 1 gang dgl.
  • Efter 2 uger kan dosis øges til 200 mg 1 gang dgl.
  • Efter yderligere 2 uger kan dosis øges til 300 mg 1 gang dgl.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 300 mg 1 gang dgl.

Som supplement til enzyminducerende midler 

 • Voksne
  • Initialt 50 mg dgl. fordelt på 2 doser.
  • Efter 1 uge kan dosis øges til 100 mg dgl. fordelt på 2 doser.
  • Derefter kan døgndosis øges med 100 mg med ugentlige intervaller.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 300-500 mg dgl. fordelt på 1-2 doser.
 • Børn > 6 år
  • Initialt 1 mg/kg 1 gang dgl.
  • Efter 1 uge kan dosis øges med 1 mg/kg med ugentlige intervaller.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 6-8 mg/kg 1 gang dgl.

Som supplement uden enzyminducerende midler 

 • Voksne
  • Initialt 50 mg dgl. fordelt på 2 doser.
  • Efter 2 uger kan dosis øges til 100 mg dgl. fordelt på 2 doser.
  • Derefter kan døgndosis øges med 100 mg med 2 ugers interval.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 300-500 mg dgl. fordelt på 1-2 doser.
 • Børn > 6 år
  • Initialt 1 mg/kg 1 gang dgl.
  • Efter 2 uger kan dosis øges med 1 mg/kg med 2 ugers interval.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 6-8 mg/kg 1 gang dgl.


Bemærk: 

 • Til børn må zonisamid pga. risiko for overophedning og dehydrering hos børn ikke kombineres med andre carboanhydrasehæmmere (acetazolamid og topiramat) eller antikolinergika.
 • Seponering bør ske gradvis for at undgå anfaldsprovokering.
 • Erfaring savnes vedr. patienter under 6 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosistitrering bør foretages med 2 ugers intervaller. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Zonisamid er et benzisoxazolderivat med sulfonamidgruppe, og der er krydsallergi til sulfonamider
 • Anvendes med forsigtighed ved samtidig behandling med carboanhydrasehæmmere, fx topiramat
 • Zonisamid kan medføre anhidrose, og særligt børn er udsatte for overophedning og dehydrering. Barnet skal drikke rigeligt og afholde sig fra voldsom fysisk udfoldelse, især i varmt vejr. Ved symptomer på overophedning, fx konfusion, muskelkramper, hurtig puls eller åndedræt, skal barnet have omgående lægehjælp
 • Udvikles alvorlige muskelsmerter eller -svaghed med eller uden feber, kontrolleres markører for muskelskade, herunder P-kreatinfosfokinase og -aldolase
 • Zonisamidinduceret metabolisk acidose ved underliggende sygdomme med risiko for acidose. Patienter, der udvikler uforklarlig letargi eller ændringer i mentaltilstanden under behandling med zonisamid, anbefales det at tage højde for hyperammoniæmisk encefalopati og måle ammoniakniveauer.
 • Nefrolitiasis, familieanamnese med nefrolithiasis og hypercalciuri
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Dobbeltsyn.
Svimmelhed.
Nedsat appetit.
Ataksi, Hukommelsesbesvær.
Agitation, Depression, Døsighed, Irritabilitet, Konfusion.
Almindelige (1-10 %) Nystagmus.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Feber, Træthed.
Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet.
Influenzalignende symptomer.
Vægttab.
Paræstesier, Tremor.
Angst, Følelsesmæssig labilitet, Koncentrationsbesvær, Psykose, Søvnløshed, Talebesvær.
Nyresten.
Alopeci, Hududslæt, Purpura.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Cholecystitis.
Hypokaliæmi.
Kramper.
Aggressivitet, Suicidaladfærd.
Urinvejsinfektion.
Pneumoni.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Leukopeni, Lymfadenopati, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Myopi  (i forbindelse med akut glaukom), Sløret syn, Øjensmerter.
Pancreatitis.
Malignt neuroleptikasyndrom.
Hepatotoksicitet, Leverpåvirkning.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Acidose.
Rhabdomyolyse.
Koma, Status epilepticus.
Hallucinationer.
Nyrefunktionspåvirkning, Nyresvigt.
Anhidrose  (se 'Forsigtighedsregler'), Erythema multiforme.

Interaktioner

 • Zonisamid metaboliseres primært via CYP3A4. Samtidig behandling med CYP3A4-induktorer (fx carbamazepin, phenytoin, phenobarbital og rifampicin) kan medføre øget zonisamidmetabolisme og dermed risiko for behandlingssvigt.
 • CYP3A4-hæmmere synes ikke at medføre ændringer i metabolismen.
 • Zonisamid påvirker ikke metabolismen af andre lægemidler, der nedbrydes af CYP3A4. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Dyreforsøg giver væsentlig mistanke om et betydeligt teratogent potentiale ved relevante doser. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Referencer: 4142, 4226, 4227

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes meget få data for udskillelse i modermælk. Den relative vægtjusterede dosis er høj, ca. 35%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. På grund af en lang halveringstid bør amning undgås i 14 dage efter sidste dosis. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Påvirker spændingsfølsomme natrium- og calciumkanaler, hvorved spredningen af krampeudladninger reduceres, og efterfølgende epileptisk aktivitet afbrydes. Påvirker endvidere GABA-medieret neuronhæmning.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca.100%.
 • Metaboliseres overvejende via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 60 timer.
 • 15-30% udskilles uomdannet, hovedsageligt gennem nyrerne.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 501257
98 stk. (blister)
Udgået 28-06-2021

Substitution

hårde kapsler 100 mg
Zonegran Eisai, Zonisamid, hårde kapsler 100 mg
Zonisamid "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Zonisamid, hårde kapsler 100 mg
Zonisamide "1A Farma" 1A Farma, Zonisamid, hårde kapsler 100 mg
Zonisamide "Teva" TEVA, Zonisamid, hårde kapsler 100 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød, Hvid
Mål i mm: 6,8 x 19,5
hårde kapsler 100 mg
 
 
 

Referencer

4142. Weston J, Bromley R, Jackson CF et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4226. Hernández-Díaz S, Mittendorf R, Smith CR et al. Association between topiramate and zonisamide use during pregnancy and low birth weight. Obstet Gynecol. 2014; 123:21-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24463659 (Lokaliseret 6. februar 2019)


4227. Kondo T1, Kaneko S, Amano Y et al. Preliminary report on teratogenic effects of zonisamide in the offspring of treated women with epilepsy. Epilepsia. 1996; 37:1242-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8956859 (Lokaliseret 6. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

17.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...