Trica®

H02AB08
 
 
Syntetisk glukokortikoid med protraheret virkning.

Anvendelsesområder

 • Tilstande og sygdomme, hvor glukokortikoid er indiceret.
 • Lokaliserede inflammatoriske tilstande i led, bursae og synoviale seneskeder samt ved tendinopatier.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 ml indeholder 20 mg triamcinolonhexacetonid. 

Doseringsforslag

Intramuskulært 

 • Individuelt og afhængigt af sygdommens art og aktivitet.
 • Intramuskulær injektion bør gives dybt i de store muskler, fx glutealmusklen, for at undgå lokal vævsatrofi.

Intraartikulært 

Sædvanligvis 5-20 mg efter leddets størrelse og lidelsens sværhedsgrad.  

 

Periartikulært 

Sædvanligvis 10-20 mg ved bursit, tendit, tendovaginit og epikondylit.  

 

Bemærk: 

 • Må ikke gives i.v., s.c. eller i cerebrospinalvæsken.
 • Højst 2 led bør behandles samtidig for at undgå systemisk påvirkning.
 • Ved behov for yderligere injektioner bør doseringsintervallet være så langt som muligt og mindst 4 uger.
 • Kan blandes med lokalanalgetika.
 • Injektionsvæsken omrystes forsigtigt før brug.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Systemisk anvendelse: Glukokortikoider kan medføre hypernatriæmi, hypokaliæmi, væskeretention og forhøjelse af blodtrykket.  

  Er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Infektiøse tilstande, medmindre infektionen behandles samtidigt.
 • Immunsupprimerede patienter bør ikke vaccineres med levende eller levende, svækkede mikroorganismer.
 • Hvis der er infektion i strukturen eller dennes nære omgivelser, må det ikke gives i:
  • Led
  • Bursae
  • Synovialskeder
  • Omkring senehæfter.
 • Intraartikulær fraktur.

Forsigtighedsregler

Betydende systemisk påvirkning ses sjældent ved korrekt behandling i led og bløddele. 

 

Immunsuppression 

 • På grund af glukokortikoidernes antiinflammatoriske virkning reduceres de sædvanlige tegn på infektion/inflammation, bl.a. feber, hvilket indebærer risiko for at overse infektioner, ligesom de kliniske symptomer ved fx akut peritonitis (perforeret ulcus ventriculi, appendicitis og diverticulitis) sløres.
 • Den antiinflammatoriske virkning nedsætter ydermere organismens forsvar mod infektioner (herunder parasit- og svampeinfektioner) og særlig omhu er påkrævet ved behandling af en evt. infektion.
 • Immunisering (fx koppevaccination) bør undgås - specielt ved høje kortikosteroiddoser - pga. risiko for neurologiske komplikationer og manglende antistofrespons.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - ved længerevarende behandling af patienter med latent tuberkulose bør der også gives antituberkulosebehandling profylaktisk.

 

Osteoporoserisiko 

 • Ved systemisk påvirkning bør der indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen - specielt hvis patienten har andre risikofaktorer for osteoporose.
 • BMD-måling bør udføres hos alle patienter, der sættes i systemisk glukokortikoidbehandling i farmakologiske doser. Ved T-score i columna og/eller hofte ≤ -1,0 anbefales antiresorptiv behandling, hvis dosis i gennemsnit overstiger hvad der svarer til 5 mg prednisolon dgl. i mere end 3 måneder.

 

Særlige patientgrupper 

 • Glukokortikoider kan inducere insulinresistens og hyperglykæmi (5876). Mulig udvikling af diabetes under behandlingen, specielt ved overvægt og familiær disposition til diabetes. Ved eksisterende diabetes kan der være behov for øget antidiabetisk behandling og kontrol af blodsukker anbefales.
 • Omhyggelig kontrol af patienter ved hypertension, hjerteinsufficiens og psykiske lidelser.
 • Øget risiko for myokardieruptur ved anvendelse af glukokortikoider efter et nyligt hjerteinfarkt er set i nogle studier - muligvis pga. dårligere opheling med tyndere arvæv. Særlig forsigtighed anbefales.
 • Tromboembolier er forekommet ved brug af glukokortikoider. Forsigtighed ved tromboemboliske sygdomme og risikofaktorer for udvikling af tromboemboli.
 • Bør om muligt undgås ved kramper.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis (risiko for myopati), okulær herpes simplex (risiko for corneaperforation), fæokromocytom, systemisk sklerose (risiko for sklerodermisk renal krise) samt til ældre (bl.a. risiko for hypertension).
 • Ved hypotyroidisme og levercirrose øges steroidvirkningen.
 • Børn og unge: Anvendelse til børn kræver særligt velbegrundede indikationer. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges. Opmærksomhed på øget risiko for visse bivirkninger som pancreatitis ved højdosisbehandling og særlig risiko for pseudotumor cerebri ved længerevarende behandling.

 

Administration 

 • Ved injektion omkring senehæfte eller i synovialskede eller bursa må læsioner af sener undgås. Injektion i sener eller brusk kan medføre nekrose.
 • Subkutan injektion kan medføre fedtnekrose.
 • Skift til oral behandling bør overvejes ved længerevarende behandling.

 

Seponering 

 • Risiko for glukokortikoid-induceret binyrebarkinsufficiens med "withdrawal"-symptomer ved hurtig seponering efter længerevarende systemisk behandling med kortikosteroider. Synacthen®-test er et vigtigt værktøj i diagnosticeringen heraf.
 • Den glukokortikoid-inducerede binyrebarkinsufficiens kan vedvare i flere år efter seponering.
 • Symptomer som fx træthed, myalgi, artralgi og feber kan forekomme ved pludselig seponering, uden at være relateret til binyrebarkinsufficiens.

 

Indhold af benzylalkohol 

 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Benzylalkohol har været associeret til alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt. Der er desuden øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år. Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.

 

Øvrige 

 • Ved udsættelse for stress (fx kirurgiske indgreb) kan øget dosis kortidsvirkende glukokortikoid være nødvendig før, under og efter den stressinducerende situation.
 • Patienter i længerevarende behandling bør have et kort med oplysninger om behandlingen og den behandlende læges navn og afdeling.
Referencer: 5876

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet  (fx hævelse og smerter i det behandlede led)
Det reproduktive system og mammae Menstruationsforstyrrelser
Almindelige (1-10 %)
Psykiske forstyrrelser Eufori Søvnløshed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Det endokrine system Væksthæmning  (hos børn)
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Sløring af infektioner
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet  (hud- og bløddelsatrofi efter s.c. injektion)
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens*, Forværring af diabetes, Hyperkorticisme, Manifestation af latent diabetes
Knogler, led, muskler og bindevæv Ustabile led**
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Blindhed***, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera Dyspepsi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Ændret fedtfordeling
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Seneruptur
Metabolisme og ernæring Natriumretention
Knogler, led, muskler og bindevæv Knogleforandring, Muskelatrofi, Muskelsvaghed, Myopati, Osteoporose
Nervesystemet Benign intrakraniel trykstigning*****, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Psykose
Hud og subkutane væv Allergisk dermatitis, Hudatrofi, Pigmentforandringer i huden, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier, Hjerteinsufficiens
Øjne Central serøs chorioretinopati, Corneaperforation, Exophthalmus, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis****, Ulcerationer i øsofagus Meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kalcinose, Sårhelingskomplikationer Træthed
Undersøgelser Glucosuri, Negativ nitrogenbalance
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Nedsat glukosetolerans
Knogler, led, muskler og bindevæv Artropati, Forsinket frakturheling, Kramper, Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion
Nervesystemet Neuritis, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Depression, Forværring af psykiatrisk lidelse, Humørforstyrrelser, Personlighedsændringer
Det reproduktive system og mammae Amenoré Postmenopausal blødning
Hud og subkutane væv Purpura Acnelignende hududslæt, Hirsutisme, Striae
Vaskulære sygdomme Synkope, Tromboemboli, Tromboflebitis, Vasculitis

* Glukokortikoid-induceret binyrebarkinsuffciens efter seponering og ved udsættelse for stress. 

** Efter gentagen intraartikulær injektion. 

*** Blindhed er forekommet efter intralæsional anvendelse omkring ansigt og hoved. 

**** Set ved brug af høje doser glukokortikoider til børn. 

***** Pseudotumor cerebri kan ses hos børn. Risikoen er størst ved længerevarende behandling og ses ved variationer i dosis, evt. i forbindelse med aftrapning af glukokortikoidbehandlingen. 

 

 • Betydende systemiske bivirkninger ses sjældent ved korrekt behandling i led og bløddele. Ved hyppig og langvarig anvendelse ses bivirkninger som ved anden systemisk behandling med glukokortikoider. Rødme, varme og svedtendens opleves af op til 10 % i minutter til timer efter injektionen.
 • LH, TSH og GH hæmmes alle af farmakologiske doser af glukokortikoider.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).
 • Hypogonadisme (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat lidido og evt. erektil dysfunktion hos mænd) forekommer ved systemisk påvirkning af glukokortikoider.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Trica®
 • CYP3A4-hæmmere (fx erythromycin, itraconazol) øger koncentrationen af glukokortikoider. CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, phenytoin og rifampicin) nedsætter koncentrationen. Kombination med andre CYP3A4-substrater (fx ciclosporin, proteasehæmmere) kan påvirke koncentration og bivirkningsrisiko for triamcinolonhexacetonid og de andre midler. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Der er øget risiko for hypokaliæmi ved samtidig indgift af thiazider og loop-diuretika på grund af synergistisk effekt på kaliumekskretionen.
  Samtidig behandling med amphotericin B eller beta2-agonister, kan også øge risikoen for hypokaliæmi.
 • Østrogener (herunder lavdosis hormonal kontraception) kan øge virkningen af glukokortikoider.
 • Samtidig behandling med NSAID øger risikoen for ulcus og blødning.
 • Glukokortikoider modvirker effekten af somatropin.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika og interleukin-2.
 • Påvirkning af den antikoagulerende effekt er set ved kombination med antikoagulerende midler. INR bør måles ved behandlingsstart og -ophør. Monitoreringen bør være særlig tæt ved højdosisbehandling med glukokortikoider.
 • Virkningen af kolinesterasehæmmere ved myasthenia gravis kan svækkes af glukokortikoider.
 • Glukokortikoider nedsætter absorptionen af calcium.
 • Myopati er set ved kombination mellem højdosis glukokortikoid og antikolinergika.
 • Levende eller levende svækkede vacciner må ikke anvendes ved immunsupprimerende doser glukokortikoid.
 • Virkningen af døde eller inaktive vacciner kan være nedsat.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For systemisk administrerede glukokortikoider generelt er der mange tusinde gravide, som har været eksponeret. Overordnet er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I nogle studier har der været tegn på øget risiko for spontanaborten og for tidlig fødsel ved længere tids behandling, men dette signal skyldes formentlig i overvejende grad den underliggende sygdom. Det har været diskuteret, om der er en lille øget risiko for læbespalte med eller uden ganespalte associeret med brug af kortikosteroider i 1. trimester, men dette signal genfindes ikke i de største datamaterialer.  

I klinisk praksis bør en velindiceret behandling fortsætte. Lavest mulig dosis i kortest mulig tid bør anvendes. Det er også vigtigt sidst i graviditeten, da postnatal forbigående binyrebarkinsufficiens har været observeret hos barnet. 

For triamcinolon er der er ikke specifikke data (i alt ca. 50 eksponerede), som tillader et risikoestimat. 

Se endvidere Glukokortikoider

 

Indhold af benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. Ved injektion til kvinder sent i graviditet eller under fødsel kan præparatets indhold af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4133

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Restriktioner
For injektionsvæske, susp. gælder:

Glukokortikoider, der administreres oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært, medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.  

Lokalbehandling, fx intraartikulært, er tilladt.  

Farmakodynamik

Syntetisk glukokortikoid. 

Virkningen indtræder efter ca. 24 timer og varer oftest 4-6 uger eller mere.  

Farmakokinetik

Depotpræparat. 

 • Triamcinolonhexacetonid er relativt uopløseligt og elimineres derfor langsomt fra injektionsstedet med en lang effektvarighed.
 • Hydrolyseres gradvist i synovialismembranen til triamcinolon.
 • Plasmahalveringstid for triamcinolon ca. 3 timer med en biologisk (vævs-) halveringstid på 12 til 36 timer.
 • Metaboliseres i vid udstrækning i leveren.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,2-7,5. 

 

Håndtering 

 • Bemærk
  • Injektionsvæsken skal omrystes inden brug.
 • Forligelighed
  • Kan blandes med lokalanalgetika.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, susp. 20 mg/ml 127031
1 ml
114,10 114,10 42,78

Referencer

5876. Li J-X, Cummins CL. Fresh insights into glucocorticoid-induced diabetes mellitus and new therapeutic directions. Nat Rev Endocrinol. 2022; 18(9):540-57, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35585199/ (Lokaliseret 9. marts 2023)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4133. Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ. A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes. Rheum Dis Clin North Am. 2017; 43:489-502, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711148 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

10.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...