Natpar

Udgået: 31.10.2022
H05AA03
 
 

Parathyroideahormon fremstillet ved rekombinant genteknologi. 

Anvendelsesområder

Supplerende behandling til voksne med kronisk hypoparatyroidisme, som ikke er tilstrækkeligt reguleret med standardbehandling alene. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 dosis indeholder 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75 mikrogram eller 100 mikrogram parathyroideahormon. 

Doseringsforslag

Generelt 

 • Behandlingen bør overvåges af en læge med særligt kendskab til hypoparatyroidisme.
 • Behandlingsmål er plasma albuminkorrigeret-calcium 2,00-2,25 mmol/l (ion calcium ca. 1,10-1,20 mmol/l) før administration og under ULN (normalt 2,55 mmol/l for voksne for albuminkorrigeret calcium og ca. 1,32 mmol/l for ion calcium) 8-12 timer efter administration.
 • Før og under behandlingen skal det sikres, at 25-OH-D-vitamin depoterne er tilstrækkelige, og at S-magnesium er inden for referenceområdet.
 • Injektionen skal tages s.c. skiftevist i hvert lår.

 

Behandlingsstart 

 • Plasma albuminkorrigeret-calcium måles 2-5 dage før behandlingsstart. Ved plasma albuminkorrigeret-calcium under 1,87 mmol/l (ion calcium ca. 1,05 mmol/l) eller plasma albuminkorrigeret-calcium over 2,55 mmol/l (ion calcium ca. 1,32 mmol/l) gentages målingen næste dag.
 • Initialt tages sædvanligvis 50 mikrogram 1 gang dgl. Ved plasma albuminkorrigeret-calcium > 2,25 mmol/l (ion calcium ca. 1,20 mmol/l) kan en initialdosis på 25 mikrogram 1 gang dgl. overvejes.
 • Ved plasma albuminkorrigeret-calcium > 1,87 mmol/l (ion calcium ca. 1,05 mmol/l) skal evt. dosis af aktivt D-vitamin nedsættes med 50 %.

 

PTH, aktivt D-vitamin og calciumtilskud justeres efterfølgende efter klinisk vurdering (tegn på hypo- eller hypercalcæmi) og plasma-calcium. 

 

S-calcium måling og efterfølgende justering gentages indtil plasma albuminkorrigeret-calcium er 2,0 - 2,25 mmol/l (ion calcium ca. 1,10-1,20 mmol/l), aktivt D-vitamin er seponeret og calciumtilskuddet er passende. 

 

Dosisjustering efter behandlingsopstart 

Dosis kan øges med 25 mikrogram hver 2.-4. uge til højst 100 mikrogram dgl.  

Plasma-calcium skal følges ved dosisjustering. Måling anbefales 8-12 timer efter administration.  

 • Dosisøgning overvejes kun ved plasma-calcium under et acceptabelt niveau.
 • Ved plasma-calcium over øvre normalgrænse (upper limit of normal range - ULN) efter en administration, reduceres aktivt D-vitamin og calciumtilskud og udviklingen overvåges.
 • Måling af plasma-calcium gentages før og efter en administration.
 • Ved fortsat plasma-calcium over ULN, reduceres calciumtilskud yderligere.
 • Er aktivt D-vitamin og calciumtilskud seponeret skal PTH dosis nedsættes ved plasma-calcium over UNL efter administration eller ved symptomer på hypercalcæmi.

 

Bemærk: 

 • En glemt dosis skal tages så hurtigt, som muligt. Ved symptomer på hypocalcæmi skal der tages yderligere tilskud af aktivt D-vitamin og calcium.
 • Pludselig seponering eller afbrydelse af behandlingen kan medføre svær hypocalcæmi. Plasma-calcium skal monitoreres og det kan være nødvendigt, at øge tilskuddet af aktivt D-vitamin og/eller calcium.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år og begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Der findes ingen data ved GFR < 30 ml/min.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. (Child-Pugh C).  

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere eller igangværende strålebehandling af skelettet.
 • Maligne lidelser i skelettet eller knoglemetastaser.
 • Øget risiko for osteosarkom, fx Pagets knoglesygdom eller arvelige sygdomme.
 • Uforklarligt forhøjet knoglespecifik basisk fosfatase.
 • Pseudohypoparatyroidisme.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved unge med åbne epifyseskiver pga. øget risiko for osteosarkom.
 • S-calcium bør monitoreres regelmæssigt under behandlingen pga. risiko for takyfylaksi.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi*, Hypocalcæmi*
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Undersøgelser Udvikling af antistoffer
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (fx angioødem og urticaria)

* Hypercalcæmi (og afledte symptomer) ses meget almindeligt (>10 %) ved behandlingen, men kan afhjælpes ved justering af dosis samt tilskud af calcium og/eller aktivt D-vitamin (se doseringsforslag). 

** Hypocalcæmi kan ses ved for lav dosering eller manglende compliance. 

 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med bisfosfonater anbefales ikke pga. risiko for nedsat effekt.
 • P-calcium skal monitoreres hyppigere ved samtidig behandling med midler, der påvirker p-calcium (fx lithium eller thiazider).
 • Hypercalcæmi kan medføre øget følsomhed for digoxin. Ved samtidig behandling med digoxin, skal plasma-calcium og S-digoxin følges og patienten overvåges for kliniske og parakliniske tegn på digoxinforgiftning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Hypercalcæmi. Svær hypercalcæmi kan være livstruende, se endvidere Hypercalcæmi

Farmakodynamik

Rekombinant fremstillet parathyroideahormon (PTH), vha. E. coli. Identisk med 84-aminosyrefrekvensen i humant endogent PTH. 

 

Påvirkning af calcium og aktivt D-vitamin 

 • Efter en enkelt administration ses maksimal calcium plasmakoncentration efter 10-12 timer og maksimal koncentration af aktivt D-vitamin efter ca. 12 timer.
 • Maksimal stigning i plasma albuminkorrigeret-calcium efter 12 timer er ca. 0,125 mmol/l efter indgift af 50 mikrogram og ca. 0,175 mmol/l efter indgift af 100 mikrogram.
 • Stigningen i plasma-calcium opretholdes i mere end 24 timer, mens niveauet af aktivt D-vitamin vil være tæt på baseline efter ca. 24 timer.
 • Urinudskillelsen af calcium nedsættes i 16-24 timer med op til henholdsvis 13 % og 23 % ved doser på 50 mikrogram og 100 mikrogram.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 53 % ved s.c. administration.
 • Fordelingsvolumen 0,076 l/kg.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-30 minutter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem leveren.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Natpar-cylinderampuller er kun beregnet til anvendelse sammen med Natpar-pennen.
 • Før indsættelse i pennen skal pulveret i cylinderampullens ene kammer opløses i solvens fra det andet kammer vha. det medfølgende blanderedskab.
 • ikke rystes under eller efter tilberedningen.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i højst 14 dage, heraf skal mindst 11 dage være i køleskab (2-8°C) og højst 3 dage ved stuetemperatur (højst 25°C). Beskyttes mod lys.

Indholdsstoffer

Indholdsstoffer

Parathyroideahormon.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 25 mikrogram 522412
2 x 14 doser
Udgået 31-10-2022
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 50 mikrogram 411084
2 x 14 doser
Udgået 31-10-2022
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 mikrogram 110022
2 x 14 doser
Udgået 31-10-2022
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 100 mikrogram 494510
2 x 14 doser
Udgået 31-10-2022
 
 

Revisionsdato

25.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. februar 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...