Emthexate konc. til infusionsvæske, opl.

L01BA01
 
 
Cytostatikum. Folsyreantagonist.

Anvendelsesområder

 • Bredt spektrum af maligne lidelser, især mammacancer, blærecancer, choriokarcinomer, hoved-halscancer, lymfomer og leukæmier

Methotrexat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg methotrexat. 

Doseringsforslag

Forskellige doseringsskemaer anvendes. 

 • I lavdosisområdet gives 10-40 mg/m2 legemsoverflade i.v. 1-2 gange ugentlig, i reglen kombineret med andre cytostatika.
 • I højdosisområdet anvendes 500 mg - 5 g/m2 legemsoverflade som i.v. infusion, se produktresumé.
 • Højdosisbehandling efterfølges af indgift af 15 mg folininsyre/m2 legemsoverflade hver 6. time i 1-3 døgn. Første folininsyredosis gives almindeligvis 24 timer efter påbegyndt indgift af methotrexat.
  Behandlingen styres under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt af nyrefunktionen. Man må sikre høje diureser, og urinen skal holdes alkalisk både før og i 3 dage efter indgift af methotrexat i gramdoser. Serumkoncentrationen af methotrexat er en værdifuld indikator for, hvor længe folininsyrebehandlingen bør fortsættes. Se speciallitteratur.
  Methotrexat kan gives intratekalt (intraspinalt) ved behandling af og profylakse mod meningeal leukæmi i doser på 10-12 mg, se speciallitteratur.

Bemærk: 

 • Methotrexat kan kombineres med 1 mg folsyre dgl. eller 5-10 mg pr. uge, undtagen på methotrexatdagen. Derved nedsættes risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-90 ml/min:

  Methotrexat er relativt kontraindiceret ved højdosisbehandling. Dosis bør nedsættes.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Knoglemarvsinsufficiens.  

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Relative kontraindikationer ved højdosisbehandling er ascites og pleuraekssudat, hvor methotrexat ophobes for siden langsomt at blive afgivet til cirkulationen.
 • Methotrexat indgivet samtidig med stråleterapi øger muligvis risikoen for bløddelsnekrose og knoglenekrose.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Fejlordination. For høj daglig dosis. Svær immunsuppression.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Forekomst og sværhedsgrad af bivirkninger er generelt dosisrelaterede. 

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Opkastning, Orale ulcera, Stomatitis.
Almindelige (1-10%) Diarré.
Epistaxis, Hoste, Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Biliær cirrose, Gastro-intestinal blødning, Leverfibrose, Pancreatitis.
Dyspnø, Lungeødem, Vasculitis.
Agranulocytose, Knoglemarvsdepression, Lymfom, Nedsat plasma-albumin, Pancytopeni.
Diabetes mellitus.
Artralgi, Osteoporose.
Depression, Konfusion, Kramper.
Fotosensibilitet, Herpes zoster, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Hæmaturi, Vandladningsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Leverskade, Megacolon, Melæna.
Hypotension, Pericarditis, Perikardieansamling, Pleuraekssudat, Tromboemboli.
Hypoglobulinæmi.
Atypisk femurfraktur.
Afasi, Dysartri, Hemiparese, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion, Parese.
Erythema multiforme, Purpura.
Sepsis.
Akut nefropati, Anuri, Impotens, Oligospermi.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Pludselig død, Tumorlysesyndrom.
Hæmatemese.
Aplastisk anæmi, Eosinofili, Lymfadenopati.
Gynækomasti.
Aseptisk meningitis, Paræstesier.
Sårhelingskomplikationer.
Infertilitet.
Forbigående blindhed, Retinopati.
Ikke kendt Hypoxi, Pulmonal blødning.
Blødning.
Kæbeosteonekrose  (sekundært til lymfoproliferative sygdomme).
Neurotoksicitet.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Interaktioner

 • Koncentrationen af methotrexat kan øges ved samtidig indgift af omeprazol, phenylbutazon, probenecid, salicylsyrederivater, tiaprofensyre og trimethoprim.
 • Leverfunktionen bør nøje overvåges hos patienter i samtidig behandling med andre potentielt levertoksiske stoffer, fx azathioprin, leflunomid, retinoider og sulfasalazin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2955, 691, 2790, 4270, 2789, 4269, 2954, 4267, 692, 4268, 4264

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder herefter. 

Referencer: 3966, 1550

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer cellens metabolisme på flere områder. Bindes til dihydrofolsyrereduktase og blokerer derved folsyrereduktionen til tetrahydrofolat (folininsyre), som er nødvendig for purin- og pyrimidinbiosyntesen. Det omdannes endvidere i cellen til en polyglutamatform, der hæmmer en række enzymatiske processer i nukleinsyrestofskiftet. Methotrexat virker mest effektivt på prolifererende celler og celler, der omsættes hurtigt, fx i epidermis og mave-tarmkanal. 

Farmakokinetik

 • Diffunderer let ud i vævene med højeste koncentrationer i lever, nyrer og milt.
 • Bindes reversibelt i pleuraekssudater og ascites, og udskillelsen kan herved forsinkes betydeligt. (Halveringstiden kan være forlænget op til 4 gange den normale længde).
 • Terapeutisk koncentration i cerebrospinalvæsken nås kun ved høje i.v. doser eller efter intratekal injektion.
 • Terminal plasmahalveringstid 8-15 timer efter højdosis parenteral administration.
 • 80-90% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • 5-20% udskilles med galden med udtalt enterohepatisk cirkulation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer ved stuetemperatur (15-25°C), men bør anvendes umiddelbart. 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske. Må ikke blandes med andre farmaka. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af methotrexat bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 145594
10 ml
287,35
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 145605
50 ml
1.098,85

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932

 
 

Revisionsdato

2019-05-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...