Skilarence

L04AX07
 
 

Hudmiddel til systemisk anvendelse. Immunmodulerende middel med antiinflammatoriske egenskaber. 

Anvendelsesområder

Moderat til svær plaque psoriasis

 

Behandlingen bør forestås af speciallæger i dermatologi. 

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 30 mg eller 120 mg dimethylfumarat. 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt anbefales lav startdosis med efterfølgende gradvise stigninger:  

 • 1. uge: 30 mg én gang dgl. om aftenen.
 • 2. uge: 30 mg to gange dgl.
 • 3. uge: 30 mg tre gange dgl.
 • 4. uge: 120 mg om aftenen. Denne dosis øges herefter med 120 mg om ugen på forskellige tidspunkter på dagen i de efterfølgende 5 uger som vist i nedenstående tabel 1.
 • Den maksimalt tilladte daglige dosis er 720 mg.

 

Tabel 1 

Dosering 

Uge  

Morgen  

Middag  

Aften  

I alt  

1 

30 mg 

30 mg 

2 

30 mg 

30 mg 

60 mg 

3 

30 mg 

30 mg 

30 mg 

90 mg 

4 

120 mg 

120 mg 

5 

120 mg 

120 mg 

240 mg 

6 

120 mg 

120 mg 

120 mg 

360 mg 

7 

120 mg 

120 mg 

240 mg 

480 mg 

8 

240 mg 

120 mg 

240 mg 

600 mg 

9+ 

240 mg 

240 mg 

240 mg 

720 mg 

 • Hvis en bestemt dosisøgning ikke tolereres, kan den midlertidigt reduceres til den sidst tolererede dosis.
 • Ved behandlingssucces, før den maksimale dosis er nået, er det ikke nødvendigt at øge dosis yderligere. Efter at der er opnået klinisk relevant forbedring af hudlæsioner, bør det overvejes gradvist at reducere den daglige dosis dimethylfumarat til den vedligeholdelsesdosis, som er nødvendig for den enkelte patient.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke tygges, opløses eller knuses.
 • Tages til et måltid. Kan også tages umiddelbart efter et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Kontraindiceret ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Svære gastro-intestinale lidelser.  

Forsigtighedsregler

 • Før behandlingsstart skal der foreligge en aktuel komplet blodtælling (herunder differentialtælling og trombocyttal). Behandlingen bør ikke påbegyndes, ved leukopeni med leukocyttal < 3,0x109/l, lymfopeni med lymfocyttal < 1,0x109/l, eller hvis der konstateres andre patologiske resultater.
 • Under behandlingen skal der udføres en komplet blodtælling (med differentialtælling og trombocyttælling) hver 3. måned. Det er nødvendigt at reagere ved følgende omstændigheder:
  • Leukopeni: Hvis der opstår et markant fald i det totale antal leukocytter. Behandlingen bør afbrydes ved niveauer under 3,0x109/l.
  • Lymfopeni: Hvis lymfocyttallet falder under 1,0x109/l, men er ≥ 0,7x109/l, skal der tages blodprøver én gang om måneden, indtil niveauet er 1,0x109/l eller derover i to måneder i træk, hvorefter blodprøver igen kan tages hver 3. måned.
  • Hvis lymfocyttallet falder under 0,7x109/l, skal blodprøven gentages, og hvis det bekræftes, at niveauerne er under 0,7x109/l, skal behandlingen straks afbrydes.
  • Patienter, som udvikler lymfopeni, bør overvåges, efter behandlingen er stoppet, indtil deres lymfocyttal er i det normale område.
 • Hvis en patient udvikler en infektion under behandlingen, bør det overvejes at indstille den. Patienter skal informeres om at kontakte en læge ved symptomer på infektion.
 • Tilfælde af opportunistiske infektioner, især af progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er blevet indberettet med andre dimethylfumarat-holdige præparater. Tidligere infektion med John Cunningham virus (JCV) betragtes som en forudsætning for udvikling af PML. Risikofaktorer kan omfatte tidligere immunosuppressiv behandling og tilstedeværelse af visse samtidige lidelser (såsom visse autoimmune lidelser eller maligne hæmatologiske tilstande). Ved mistanke om PML (svaghed i den ene side af kroppen, bevægeforstyrrelser, synsforstyrrelser eller ændringer i tænkemåde, hukommelse og orientering, der fører til forvirring og personlighedsændringer) skal behandlingen omgående seponeres, og yderligere relevante neurologiske og radiologiske undersøgelser udføres.
 • Fanconis syndrom. Nyrefunktion (fx kreatinin, carbamid og urinanalyse) skal undersøges inden behandlingsstart og derefter hver 3. måned. Proteinuri, glucosuri (med normalt blodsukkerniveau), hyperaminoaciduri og fosfaturi (muligvis sideløbende med hypofosfatæmi) kan være tegn på Fanconis syndrom, og passende undersøgelser bør iværksættes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Meteorisme, Opkastning
Hud og subkutane væv Erytem
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili Leukocytose
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Paræstesier Brændende fornemmelse i huden, Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Rødme og varmefølelse
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Nervesystemet Svimmelhed
Nyrer og urinveje Proteinuri
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Allergisk dermatitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Pancytopeni
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Akut lymfatisk leukæmi
Ikke kendt hyppighed
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster, Progressiv multifokal leukoencefalopati
Nyrer og urinveje Fanconis syndrom, Nyresvigt

Interaktioner

 • Samtidig anvendelse af andre fumarsyrederivater (topikale eller systemiske) bør undgås.
 • Samtidig behandling med nefrotoksiske stoffer (fx methotrexat, ciclosporin, aminoglykosider, diuretika, NSAID eller lithium) kan øge risikoen for renale bivirkninger (bl.a. proteinuri).
 • Forsigtighed ved ordination af lægemidler med et snævert terapeutisk indeks, som kræver absorption i tarmkanalen. Effekten af p-piller kan reduceres, og det anbefales at bruge en alternativ barrieremetode for at forhindre, at præventionen svigter.
 • Det bør undgås at indtage store mængder stærke alkoholiske drikke (mere end 30 % alkohol), da det kan føre til øgede opløsningshastigheder for dimethylfumarat, og en øget hyppighed af gastro-intestinale bivirkninger.
 • Immunosuppression er en risikofaktor for anvendelsen af levende vacciner. Risikoen ved vaccination bør afvejes mod fordelene.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4507

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Reducerer signifikant immuncelleaktiveringen og den efterfølgende frigivelse af proinflammatoriske cytokiner som respons på inflammatoriske stimuli. Det formodes, at virkningen hovedsagelig skyldes interaktionen med den intracellulære reducerede glutathion, der direkte indgår i patogenesen af psoriasis.
 • Sænker middel-lymfocyttallet i gennemsnit med ca. 30 % i forhold til baseline i løbet af det første år af behandlingen med et efterfølgende plateau.

Farmakokinetik

 • Dimethylfumarat hydrolyseres hurtigt efter absorption til den aktive metabolit monomethylfumarat.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3,5 timer (fastende) og ca. 9 timer (samtidig fødeindtagelse).
 • Metaboliseres ved iltning via tricarboxylsyrecyklussen til kuldioxid og vand.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 2 timer (monomethylfumarat).

Håndtering af kapsler og tabletter

enterotabletter 30 mg, Almirall  Ingen kærv
enterotabletter 120 mg, Almirall  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke opløses.

Må ikke tygges.

OBS

Kan også tages umiddelbart efter et måltid. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Dermatolog) enterotabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 500781
42 stk. (blister)
912,20 21,72 347,50
(NBS) (Dermatolog) enterotabletter 120 mg (kan dosisdisp.) 454978
90 stk. (blister)
1.946,10 21,62 86,49
(NBS) (Dermatolog) enterotabletter 120 mg (kan dosisdisp.) 112869
180 stk. (blister)
3.731,70 20,73 82,93

Foto og identifikation

Foto

Enterotabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,8 x 6,8
enterotabletter 30 mg
 
 
 

Enterotabletter  120 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 11,6 x 11,6
enterotabletter 120 mg
 
 
 

Referencer

4507. Gold R, Phillips JT, Havrdova E et al. Delayed-Release Dimethyl Fumarate and Pregnancy: Preclinical Studies and Pregnancy Outcomes from Clinical Trials and Postmarketing Experience. Neurol Ther. 2015; 4(2):93-104, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26662361 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

20.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...