Segluromet

A10BD23
 
 

Oralt antidiabetikum, virker uafhængigt af endogent insulin ved at øge glucoseudskillelsen i urin. Kombination af metformin, som er et biguanid, og ertugliflozin, som er en selektiv SGLT-2-hæmmer

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på seponering ved scanning med iodholdig kontrast. Dosisjustering eller seponering ved nedsat nyrefunktion. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2 

 • Når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med maksimalt tolereret dosis af metformin i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med andre antidiabetika, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin og disse midler sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • Når kombinationen ertugliflozin og metformin allerede anvendes som enkeltstoftabletter sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 2,5 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L-pyroglutaminsyre) og 1.000 mg metformin
 • 7,5 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L-pyroglutaminsyre) og 1.000 mg metformin.

Doseringsforslag

Voksne 

 • Dosis afhængig af individuel behandling.
 • Ikke tilstrækkelig regulering med metformin i monoterapi eller i kombination med andre glucosesænkende midler, herunder insulin
  • Initialt
   • 2,5 mg ertugliflozin 2 gange dgl.
   • Samlet daglig dosis af metformin skal være uændret i forhold til tidligere.
  • Vedligeholdelsesdosis. Dosis kan øges til højst 7,5 mg ertugliflozin 2 gange dgl.
 • Skift fra ertugliflozin og metformin som enkeltstoftabletter
  • Uændret dosis af både ertugliflozin og metformin.

 

Bemærk: 

 • Behandling bør ikke initieres ved volumendepletering.
 • Ved samtidig brug af insulin eller sulfonylurinstof bør lavere dosis af disse overvejes.
 • Tabletterne skal tages sammen med et måltid for at reducere metformins gastro-intestinale gener.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Glemt dosis kan tages senest om aftenen på dagen for glemt dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  GFR 45-60 ml/min:  

  • Højst 2,5 mg/1.000 mg 2 gange dgl.

  GFR 30-45 ml/min:  

  • Behandling bør ikke initieres. Eksisterende behandling, højst 2,5 mg/1.000 mg dgl.

  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder:  

  Metformin:  

  • GFR 45-60 ml/min: Højst 2 g dgl.
  • GFR 30-45 ml/min: Højst 1 g dgl.
  • GFR < 30 ml/min: Kontraindiceret.

  Ertugliflozin:  

  • GFR 45-60 ml/min: Behandling initieres med 5 mg.
  • GFR 30-45 ml/min: Behandling bør ikke initieres.
  • GFR < 30 ml/min: Igangværende behandling seponeres.

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. indhold af metformin.  

  Mulige alternativer, se Type 2-diabetes.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akut metabolisk acidose, fx diabetisk ketoacidose og lactacidose.
 • Diabetisk prækoma.
 • Akut alkoholforgiftning.
 • Tilstande med påvirket almen tilstand med risiko for vævshypoxi, dehydrering og påvirket nyrefunktion, fx septisk eller cirkulatorisk shock, respirationssvigt og opkastninger for at reducere risikoen for lactacidose.
 • Større operative indgreb, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.
 • Endvidere pauseres ved dehydratio og alvorlige infektionssygdomme.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved:
  • Type 1-diabetes
  • Diabetisk ketoacidose.
 • Diabetisk ketoacidose:
  • Patienterne skal informeres om symptomerne på diabetisk ketoacidose i form af dårlig almentilstand og evt. tørst og hyppig vandladning samt om at kontakte deres læge ved disse symptomer.
  • Ved mistanke om diabetisk ketoacidose skal behandlingen seponeres straks.
  • Ekstra opmærksomhed ved behandling af patienter med risikofaktorer for udvikling af ketoacidose, fx:
   • lille reserve af insulin-producerende celler
   • forhold, der fører til dehydrering eller lavt madindtag
   • pludselig reduktion i insulin
   • øget behov for insulin pga. sygdom, operation eller alkoholmisbrug.
 • Behandling med ertugliflozin eller andre SGLT-2-hæmmere bør midlertidigt seponeres hos patienter, der er indlagt på hospital pga. operationer eller alvorlige livstruende sygdomme.
 • I kombination med insulin eller et β-cellestimulerende middel bør nedsat dosis af insulin henholdsvis β-cellestimulerende middel overvejes pga. forhøjet risiko for hypoglykæmi.
 • Volumenstatus vurderes før behandlingsstart, da ertugliflozin forårsager osmotisk diurese og kan derfor medføre intravaskulær volumenkontraktion og dermed symptomatisk hypotension, især fx ved anamnese med hypotension. Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved udvikling af både hypovolæmi, dehydrering og hypotension.
 • Patienter skal informeres om vigtigheden af at indtage rigelig væske og monitoreres for tegn og symptomer på tab af væske og salt i kroppen.
 • Leverfunktion bør kontrolleres mindst en gang om året, hyppigere hos ældre.
 • Metformin skal seponeres på tidspunktet for kirurgi under universel, spinal eller epidural anæstesi. Behandlingen må tidligst genoptages 48 timer efter operation eller genoptagelse af oral ernæring og kun efter, at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året ved nedsat nyrefunktion.
 • Nyrefunktionen bør overvåges nøje ved opstart af eller brug af NSAID, herunder COX-II-hæmmere, ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister og diuretika, især loop-diuretika.
 • Metformin pauseres ved manglende fødeindtagelse, ved betydende akut sygdom med risiko for dehydrering og ved nyresvigt.
 • Risikoen for lactacidose skal tages i betragtning ved uspecifikke symptomer, fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, abdominalsmerter og hypotermi efterfulgt af koma. Desuden vil diagnostiske laboratorieværdier vise nedsat pH i blodet, plasma-lactatværdier > 5 mmol/l, øget anion gap og lactat/pyruvat-forhold. Ved mistanke om metabolisk acidose bør metformin seponeres, og patienten bør straks indlægges. Lactat og metformin kan fjernes ved hæmodialyse. Lactacidose optræder oftest sammen med interkurrent sygdom.
 • Patienter skal informeres om, at det er vigtigt med rutinemæssig fodpleje for at undgå rifter eller sår på fødderne. Ved rifter/sår er det vigtigt med omgående behandling for at forebygge infektion og ulceration.
 • Patienter med øget risiko for amputation (patienter, der tidligere har fået amputation) bør monitoreres nøje. Som en sikkerhedsforanstaltning bør det overvejes at seponere behandlingen hos patienter, som udvikler betydelige fodkomplikationer.
 • Ertugliflozin giver positivt analyseresultat for glucose i urinen ved anvendelse af 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG)-analyser.
 • Ertugliflozin bør seponeres ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der bør monitoreres for ketonstoffer i blodet.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik metformin i fast eller varierende dosering. Død.
Manglende seponering af metformin i forbindelse med CT-scanning med iodholdig kontrast. Svær nyepåvirkning (dialyse).
Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har nedsat nyrefunktion (GRF < 30 ml/min.). Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Vaginal candidiasis  (og andre genitale candidiasis hos kvinder)
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Undersøgelser Forhøjet hæmoglobin, Forhøjet plasma-carbamid
Metabolisme og ernæring Dehydrering  (volumendepletering*), Dyslipidæmi, Hypoglykæmi** Tørst
Nyrer og urinveje Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Vulvovaginale lidelser  (kløe) Balanitis  (som candidiasis - også andre genitale candidiasis hos mænd)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Nyrer og urinveje Dysuri
Sjældne (0,01-0,1 %)
Metabolisme og ernæring Ketoacidose  (diabetisk)
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverpåvirkning
Immunsystemet Urticaria
Metabolisme og ernæring Lactatacidose, Vitaminmangel  (vitamin B12)
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Knogler, led, muskler og bindevæv Nekrotiserende fasciitis  (i perineum - Fourniers gangræn)***

* Bivirkninger relateret til volumendepletering er set med højere frekvens hos ældre > 65 år end hos yngre patienter.  

 

** Hypoglykæmi ses hyppigere ved kombination med andre antidiabetika. 

 

*** Patienter skal informeres om at kontakte en læge ved mistanke om Fourniers gangræn (nekrotiserende fascitis i perineum). Behandlingen seponeres ved Fourniers gangræn.  

 

Med en anden selektiv SGLT-2-hæmmer - canagliflozin - er der observeret øget risiko for amputation af underekstremiteter, primært tæerne, hos patienter med i forvejen høj risiko for amputation. I et igangværende klinisk studie med ertuglifluzin er der også observeret en øget risiko. 

Interaktioner

 • Ertugliflozin kan forstærke virkningen af diuretika.
 • Ved samtidig behandling med insulin eller sulfonylurinstof kan det være nødvendigt at reducere dosis af insulin/sulfonylurinstof for at undgå hypoglykæmi.
 • AUC og maksimal plasmakoncentration for ertugliflozin reduceres med 39 % henholdsvis 15 % ved samtidig behandling med rifampicin. Andre enzyminduktorer kan have lignende effekt, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning. Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres i mindre grad af β1-selektive β-blokkere, som derfor bør foretrækkes.
 • ACE-hæmmere kan i sjældne tilfælde medføre hypoglykæmi.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Ved kombination med iodholdigt røntgenkontraststof givet intraarterielt er der øget risiko for lactacidose pga. nyrepåvirkning. Afhængig af nyrefunktionen skal metformin evt. pauseres, og behandlingen først genoptages 48 timer efter undersøgelsen, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal. Se Ikke-ioniske iodholdige kontraststoffer.
 • Øget risiko for lactacidose ved:
  • Akut alkoholforgiftning.
  • Samtidig brug af diuretika, især loop-diuretika, pga. mulighed for nedsat nyrefunktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

 • Ertuglifluzin: Der er ikke data for ertuglifluzin, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Metformin: Se metformin.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3771

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

 

Ertugliflozin: 

 • Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk.

Metformin 

 • Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Ertugliflozin 

 • Potent, selektiv og reversibel SGLT-2-hæmmer, som virker uafhængigt af insulinsekretion og -virkning.
 • Glucosereabsorption i nyrerne reduceres, og dermed udskilles glucose i urinen.

Metformin 

 • Øger insulinfølsomheden.
 • Hæmmer glucoseabsorptionen fra tarmen.
 • Øger den perifere glucoseoptagelse i cellerne.
 • Hæmmer glucosenydannelsen i leveren.

Farmakokinetik

Ertugliflozin 

 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Fordelingsvolumen 1,2 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 17 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Metformin 

 • Biotilgængelighed 50-60 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2,5 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,9-3,9 l/kg.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika.  

Indholdsstoffer

Indholdsstoffer

Ertugliflozin, Metformin.

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
filmovertrukne tabletter 2,5+1000 mg
7,5+1000 mg
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 2,5+1000 mg (kan dosisdisp.) 088817
56 stk. (blister)
Udgået 03-10-2022
(B) filmovertrukne tabletter 2,5+1000 mg (kan dosisdisp.) 511418
196 stk. (blister)
1.466,10 7,48
(B) filmovertrukne tabletter 7,5+1000 mg (kan dosisdisp.) 489128
196 stk. (blister)
1.466,10 7,48

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2,5+1000 mg

Præg:
2.5/1000
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10,6 x 19,1
filmovertrukne tabletter 2,5+1000 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  7,5+1000 mg

Præg:
7.5/1000
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød, Rødbrun
Mål i mm: 10,6 x 19,1
filmovertrukne tabletter 7,5+1000 mg
 
 
 

Referencer

3771. Given JE, Loane M, Garne E et al. Metformin exposure in first trimester of pregnancy and risk of all or specific congenital anoma-lies: exploratory case-control study. BMJ. 2018; 361, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29941493 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

18.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. januar 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...