Hydroxyzine "Orion"

N05BB01
 
 

Difenylmethanderivat der kan anvendes mod angst samt hudkløe og urticaria. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg hydroxyzinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Angst 

 • Voksne. Sædvanligvis 10-50 mg dgl. fordelt på op til 3 doser. Højst 100 mg i døgnet.

 

Pruritus og urticaria 

 • Voksne og børn over 12 år. Initialt 25-50 mg dgl.
 • Børn 5-11 år. Initialt 10-25 mg dgl.
 • Dosis kan tages om aftenen eller fordelt på 2-3 doser om dagen.
 • Højst 100 mg i døgnet ved legemsvægt over 40 kg og højst 2 mg/kg i døgnet ved legemsvægt under 40 kg.

 

Bemærk: 

 • Ældre: Anbefales normalt ikke. Hvis behandling er nødvendig gives halv dosis og højst 50 mg i døgnet pga. forlænget virkning og øget risiko for bl.a. antikolinerge bivirkninger.
 • Børn: Må ikke anvendes til børn under 5 år. Der er set øget hyppighed af visse bivirkninger (fx kramper) hos mindre børn.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosis bør nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisnedsættelse overvejes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Porfyri - hydoxyzin kan udløse akutte anfald.
 • Forlænget QT-interval - tilstanden kan forværres med øget risiko for torsades de pointes.
 • Overfølsomhed over for andre piperazinderivater - bl.a. flere antihistaminer, antipsykotika og midler mod erektil dysfunktion.

Forsigtighedsregler

Demens 

Benyttes med forsigtighed. Mulig øget risiko for cerebrovaskulære hændelser hos patienter med demens. 

 

Risiko for kramper 

Benyttes med forsigtighed ved nedsat krampetærskel, da hydoxyzin kan nedsætte krampetærsklen yderligere. 

 

Risiko for forlænget QT-interval 

QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Hydroxyzin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt.  

 • Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018.
 • En række tilstande kan forværres pga. den antikolinerge effekt, bl.a. autonom neuropati, GI-obstruktion, glaukom, hjertesvigt, hypertension, myastenia gravis, prostatahypertrofi, tyrotoksikose, og vandladningsbesvær.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Døsighed.
Almindelige (1-10%) Sedation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Konfusion.
Svimmelhed.
Tremor.
Sjældne (0,01-0,1%) Akkommodationsbesvær, Sløret syn.
Allergiske reaktioner.
Dermatitis, Erytem.
Dyskinesier.
Hallucinationer.
Hjertestop, Ventrikelflimren.
Hypotension.
Kramper.
Leverpåvirkning.
Urinretention.
Meget sjældne (< 0,01%) Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Erythema multiforme.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Bronkospasme.
Ikke kendt Aggressivitet, Depression.
Bulløs dermatitis.
Dystoni, Okulogyration, Paræstesier.
Forlænget QT-interval*.
Hepatitis.
Synkope, Ødemer.
Torsades de pointes-takykardi*.
Trombocytopeni.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

Bivirkninger fra CNS ses hyppigere hos mindre børn. 

Interaktioner

Cytokrom P450-systemet 

 • Hydoxyzin omsættes via CYP3A4. Samtidig indgift af af potente CYP3A4-hæmmere, herunder HIV-proteasehæmmere, erythromycin og grapefrugtjuice kan forventes at påvirke plasmakoncentrationen af hydroxyzin.
 • Hydoxyzin hæmmer CYP2D6. Ved høje doser kan der være risiko for interaktion med midler, der har et smalt terapeutisk indeks og omsættes via CYP2D6 (fx klasse 1C-antiarrytmika og TCA).
 • Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den sederende virkning forstærkes af alkohol (bør undgås under behandlingen), hypnotika, antipsykotika, antihistaminer samt opioider.  

 

Påvirkning af test 

Bør seponeres 5 dage før priktest eller metakolin provokationstest.  

 

Risiko for forlænget QT-interval 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricycliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For hydrozyzin er der data for ca. 1.900 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Irritative seponeringssymptomer og sedation er set ved eksponering sent i graviditeten. 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Hydroxyzin er en H1-receptorantagonist (antihistamin) der som andre 1. generations(sederende)antihistaminer, også har antikolinerg samt sederende (og dermed også anxiolytisk) virkning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 7-16 l/kg (voksne).
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. cetirizin, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer (hydroxyzin) og ca. 10 timer (cetirizin).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 181476
100 stk. (blister)
91,00 6,83

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

25.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...