Ghemaxan®

B01AB05
 
 

Lav-molekylært heparinpræparat. Antikoagulans.  

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på pausering, bridging og reordination perioperativt. Læs mere

 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af venøs tromboembolisk sygdom.
 • Behandling af dyb venøs trombose (DVT) hos patienter med eller uden lungeemboli (PE).
 • Behandling af symptomatisk venøs trombose og forebyggelse af tilbagefald hos patienter med aktiv cancer.
 • Behandling af ustabil angina pectoris (UAP) og myokardieinfarkt uden ST-elevation (NSTEMI).
 • Behandling af akut myokardieinfarkt med ST-elevation (STEMI) inkl. patienter som skal i medicinsk behandling eller med efterfølgende perkutan koronar intervention (PCI).
 • Forebyggelse af koagulation i venekanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte: 

 

1 injektionssprøjte indeholder  

Volumen  

Enoxaparinnatrium 

Enoxaparinnatrium 

anti-Xa-aktivitet 

0,2 ml 

20 mg 

2.000 IE 

0,4 ml 

40 mg 

4.000 IE 

0,6 ml 

60 mg 

6.000 IE 

0,8 ml 

80 mg 

8.000 IE 

1 ml 

100 mg 

10.000 IE 

 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Tromboseprofylakse ved moderat risiko for trombose (abdominalkirurgi)
  • 20 mg (2.000 IE) s.c. 2 timer før operation.
  • Herefter 20 mg (2.000 IE) s.c. hver morgen i 7-10 dage eller længere, afhængigt af patientens mobilisering og operationstype.
 • Tromboseprofylakse ved høj risiko for trombose (fx total hoftealloplastik)
  • 40 mg (4.000 IE) s.c. 12 timer før operation.
  • Herefter 40 mg (4.000 IE) s.c. hver aften i 7-10 dage eller længere, afhængigt af patientens mobilisering.
  • Ved større ortopædkirurgiske indgreb anbefales 5 ugers profylakse, ved cancerkirurgi i abdomen eller bækken anbefales 4 uger.
 • Tromboseprofylakse hos medicinske patienter
  • 40 mg (4.000 IE) s.c. 1 gang dgl.
  • Herefter 40 mg (4.000 IE) s.c. 1 gang dgl. i 6-14 dage.
 • Behandling af DVT og PE
  • 1 mg/kg (100 IE/kg) s.c. 2 gange dgl. eller 1,5 mg/kg (150 IE/kg) s.c. 1 gang dgl. i ca. 10 dage.
  • Ved samtidig behandling med vitamin K-antagonister gives enoxaparin, indtil INR ligger på ≥ 2 i mindst 2 dage, dog i alt i mindst 5 døgn, medmindre der foreligger særlig risiko for blødningskomplikationer, fx ved udtalt følsomhed for vitamin K-antagonist.
 • Udvidet behandling af DVT og PE og forebyggelse af tilbagefald ved aktiv cancer
  • 1 mg/kg (100 IE/kg) s.c. 2 gange dgl. 1 gang dgl. i 5-10 dage.
  • Efterfulgt af 1,5 mg/kg (150 IE/kg) s.c. 1 gang dgl. i op til 6 måneder.
 • Behandling af UAP og NSTEMI
  • 1 mg/kg (100 IE/kg) s.c. hver 12. time i 5-7 dage eller indtil revaskularisation er gennemført.
  • Samtidig gives acetylsalicylsyre og clopidogrel begge i en dosering på 75 mg dgl. Ticagrelor eller prasugrel kan anvendes i stedet for clopidogrel.
  • Ved GFR 15-30 ml/min. gives 1 mg/kg (100 IE/kg) s.c. dgl.
 • Behandling af akut STEMI
  • 30 mg (3.000 IE) som i.v. bolus injektion samt en dosis på 1 mg/kg (100 IE/kg) s.c., efterfulgt af 1 mg/kg (100 IE/kg) s.c. hver 12. time (de to første subkutane doser højst 100 mg (10.000 IE)).
  • Hvis ikke kontraindiceret gives samtidig acetylsalicylsyre 75 mg dgl.
  • Der behandles i 8 dage eller indtil udskrivelse.
  • I forbindelse med trombolytika gives enoxaparin mellem 15 min. før og 30 min. efter opstart af fibrinolytisk behandling. Samtidig gives acetylsalicylsyre 75-300 mg dgl. så snart akut STEMI er konstateret.
  • Ældre ≥ 75 år. Der gives ikke initial i.v. bolus. Der indledes med 0,75 mg/kg (75 IE/kg) s.c. hver 12. time (de to første subkutane doser højst 75 mg (7.500 IE) ).
  • Patienter behandlet med perkutan koronar intervention (PCI). Hvis sidste dosis enoxaparin s.c. er givet < 8 timer før ballonudvidelsen, er der ikke behov for yderligere dosering. Hvis sidste dosis enoxaparin s.c. er givet > 8 timer før ballonudvidelsen, er det nødvendigt med en i.v. bolusinjektion på 0,3 mg/kg (30 IE/kg) enoxaparin.
 • Forebyggelse af trombosedannelse ved ekstrakorporal cirkulation under hæmodialyse
  • 1 mg/kg (100 IE/kg).
  • Ved høj risiko for ukontrolleret blødning nedsættes dosis til 0,5 mg/kg (50 IE/kg) ved karadgang med dobbeltlumenkateter og 0,75 mg/kg (75 IE/kg) ved enkeltlumenkateter.
  • Under hæmodialyse administreres enoxaparin i den arterielle linje ved dialysens begyndelse. Denne dosis er som regel tilstrækkelig effektiv for en 4-timers dialyse. Ved opdagelse af fibrinringe, fx efter dialyse, som varer længere end normalt, kan gives yderligere en dosis på 0,5-1 mg/kg (50-100 IE/kg).

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge < 17 år. 

 

Bemærk: Instruktionsfilm om subkutan injektion kan ses under "Instruktioner".  

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Indikation  

  Dosering for voksne  

  ved GFR 15-30 ml/min  

  Tromboseprofylakse  

  Højst 20 mg (2.000 IE) s.c. 1 gang dgl. 

  Behandling af DVT og PE 

  1 mg/kg (100 IE/kg) s.c. 1 gang dgl. 

  Behandling af UAP og NSTEMI  

  1 mg/kg (100 IE/kg) s.c. 1 gang dgl. 

  Behandling af akut STEMI  

  Alder < 75 år 

  30 mg (3.000 IE) som i.v.-bolus  

  plus 1 mg/kg (100 IE/kg) s.c. 1 gang dgl.  

  (første s.c. dosis højst 100 mg (10.000 IE)). 

  Behandling af akut STEMI 

  Alder ≥ 75 år 

  Ingen initial i.v.-bolus.  

  1 mg/kg (100 IE/kg) s.c. 1 gang dgl.  

  (første s.c. dosis højst 100 mg (10.000 IE)). 

  GFR 15-30 ml/min: Det bør overvejes at udskyde tidspunktet for fjernelse af kateteret til mindst 24 timer efter profylaktiske doser og mindst 48 timer efter terapeutisk dosis. 

  GFR < 15 ml/min: Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring. Undtaget er tromboseprofylakse i det ekstrakorporale kredsløb under dialyse.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion pga. begrænset erfaring. 


Se endvidere

Instruktioner

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for heparin eller derivater heraf.
 • Hæmoragisk diatese.
 • Blødning i centralnervesystemet eller fra mave-tarm-kanal eller anden aktiv blødning.
 • Hjerne-, rygmarvs- eller øjenkirurgi.
 • Arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer og større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormiteter.
 • Lumbalpunktur, spinal- eller epidural anæstesi.
 • Heparin-induceret trombocytopeni (HIT) inden for 100 dage eller tilstedeværelse af cirkulerende antistoffer.

Forsigtighedsregler

 • Øget blødningsrisiko, bl.a. nedsat hæmostase, svær hypertension, mavesår i anamnesen.
 • Akut infektiøs endocarditis
 • Ældre
 • Trombocyttælling anbefales, før behandling indledes, og regelmæssigt under behandlingen pga. risiko for heparin-induceret trombocytopeni (HIT).
 • Ved neuraksial blokade kan kateteranlæggelse og fjernelse tidligst ske 12 timer efter profylaktiske doser og tidligst 24 timer efter terapeutisk dosis. Efter kanylefjernelse skal der gå mindst 4 timer, før næste s.c. injektion af enoxaparin gives.
 • Ved GFR 15-30 ml/min. bør det overvejes at udskyde tidspunkt for fjernelse af kateteret til mindst 24 timer efter profylaktiske doser og mindst 48 timer efter terapeutisk dosis.
 • Ved ikke-vægtjusteret dosering anbefales omhyggelig monitorering af kvinder med legemsvægt < 45 kg og mænd med legemsvægt < 57 kg.
 • Patienter med svær overvægt (BMI > 30 kg/m2) bør observeres nøje pga. øget risiko for tromboemboli, da sikkerheden og virkningen af profylaktiske doser hos patienter med svær overvægt ikke er helt fastlagt.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Forveksling af IE og ml. Der ordineres 17500 IE, men trækkes 1,75 ml af styrken 20.000 IE/ml op i sprøjte. Overdosering. Risiko for alvorlig blødning.
Mangelfuld perioperativ risikovurdering med hensyn til tromboseprofylakse. Lungeemboli, apopleksi, arteriel trombe, amputation af lårbenet, død.
Manglende fortsættelse af bridging postoperativt indtil INR er i niveau. Lungeemboli, død.
Manglende reordination efter pausering af LMH-behandling forud for operation. Lungeemboli, død.
Manglende seponering af lavmolekylært heparin efter mistanke om DVT er afkræftet. Forlænget indlæggelse. Blødning fra ventriklen samt melæna.
Overdosering før operation. Der ordineres bl.a. 8000 IE i stedet for tromboseprofylakse på 4500. Postoperative blødninger. Patient opereres igen for at opnå hæmostase.
Overdosering på grund af regnefejl (faktor 10-fejl). Der ordineres 30 mg (0,3 ml), men der gives fejlagtigt 3 ml (dvs. 300 mg). Blødning fra ventriklen.
Overdosering ved ordination. Der ordineres fejlagtigt 45.000 enheder i stedet for 4.500 enheder (faktor 10-fejl). Genindlæggelse. Overdosering, frisk blødning fra rectum.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens, Trombocytose
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Hæmoragisk anæmi, Trombocytopeni
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Blødning  (retroperitonealt)
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Nekrose på indstiksstedet
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Trombocytopeni  (immun-allergisk)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Spinalt hæmatom
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteoporose  (>3 mdr´s behandling)
Hud og subkutane væv Alopeci, Purpura
Vaskulære sygdomme Trombose, Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ghemaxan®
 • Samtidig behandling med acetylsalicylsyre i antiinflammatoriske doser, NSAID, andre trombolytika og antikoagulantia bør kun ske på tvingende indikation og under omhyggelig monitorering.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med farmaka der påvirker hæmostasen, fx NSAID, trombocythæmmere og systemiske glukokortikoider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4256, 4257

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Udskillelsen i modermælk er minimal.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ghemaxan® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ghemaxan® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer aktiverede koagulationsfaktorer, primært faktor Xa og i mindre grad faktor IIa ved at forstærke virkningen af antitrombin.
 • Efter s.c. injektion er den koagulationshæmmende effekt i plasma maksimal efter 3-5 timer.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 % (s.c.).
 • Plasmahalveringstid ca. 4-7 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Forligelighed ved infusion 

Kan opblandes i isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Kun til engangsbrug.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg 066575
10 stk.
260,75 26,08 26,08
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 40 mg 507914
10 stk.
479,10 47,91 23,96
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 60 mg 536819
10 stk.
711,55 71,16 23,72
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 80 mg 414259
10 stk.
944,35 94,44 23,61
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 100 mg 100213
10 stk.
1.176,90 117,69 23,54

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg

Farve: Gråbrun, Rosa
Mål i mm: 25 x 99
Ghemaxan® inj.væskeopl. i sprøjte 20 mg (2.000 IE)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg

Farve: Gul
Mål i mm: 25 x 111
Ghemaxan® inj.væskeopl. i sprøjte 40 mg (4.000 IE)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  60 mg

Farve: Orange
Mål i mm: 25 x 108
Ghemaxan® inj.væskeopl. i sprøjte 60 mg (6.000 IE)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  80 mg

Farve: Brun
Mål i mm: 25 x 117
Ghemaxan® inj.væskeopl. i sprøjte 80 mg (8.000 IE)
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  100 mg

Farve: Grå
Mål i mm: 25 x 123
Ghemaxan® inj.væskeopl. i sprøjte 100 mg (10.000 IE)
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4256. Hellgren M, Mistafa O. Obstetric venous thromboembolism: a systematic review of dalteparin and pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2018; 14:1-12, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30426808 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4257. Bates SM, Rajasekhar A, Middeldorp S et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: venous thromboembolism in the context of pregnancy. Blood Adv. 2018; 2:3317-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30482767 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...