Vizimpro

L01EB07
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Førstelinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer med aktiveret, muteret EGFR.

Dacomitinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 15 mg, 30 mg eller 45 mg dacomitinib. 

Doseringsforslag

Voksne. 45 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ved opkastning efter indtagelse af dacomitinib eller glemt dosis bør der ikke tages en ny dosis, men ventes til den næste planlagte dosis.
 • Behandlingspause med efterfølgende dosisreduktion eller evt. seponering kan være nødvendig pga. bivirkninger, se produktresumé.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Startdosis bør nedsættes til 30 mg 1 gang dgl ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). Dosis kan øges til 45 mg 1 gang dgl efter mindst 4 ugers behandling på baggrund af tolerabilitet. 


Se endvidere

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Conjunctivitis.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Kraftesløshed, Træthed.
Forhøjede levertransaminaser, Vægttab.
Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Alopeci, Hudfissurer, Hudkløe, Hududslæt, Negleforandringer, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Tør hud.
Almindelige (1-10 %) Keratitis.
Smagsforstyrrelser.
Dehydrering.
Interstitiel lungesygdom.
Eksfoliativ dermatitis, Hypertrikose.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med syrepumpehæmmere nedsætter absorptionen af dacomitinib, og kombinationen skal undgås.
 • Dacomitinib hæmmer CYP2D6 og øger dermed plasmakoncentrationen af andre lægemidler, som nedbrydes af dette enzym (fx tricycliske antidepressiva), se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

I Produktresuméet anbefales, at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 17 dage efter seponering. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt og irreversibelt tyrosinkinasedomænet af den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR/HER1, HER2, HER4). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 65-100%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-6 timer.
 • Steady state efter ca. 14 dage.
 • Metaboliseres i leveren overvejende via CYP2D6 til aktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 54-80 timer.
 • Ca. 80% udskilles med fæces.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Dacomitinibfilmovertrukne tabletter  15 mgfilmovertrukne tabletter  30 mgfilmovertrukne tabletter  45 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 45 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 45 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 45 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 45 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 559436
30 stk. (blister)
24.748,60 824,95 2.474,86
(BEGR) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 444395
30 stk. (blister)
24.748,60 824,95 1.237,43
(BEGR) filmovertrukne tabletter 45 mg (kan dosisdisp.) 526351
30 stk. (blister)
24.748,60 824,95 824,95

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
DCB, 15,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,6 x 6,6
filmovertrukne tabletter 15 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
DCB, 30,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 7,7 x 7,7
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  45 mg

Præg:
DCB, 45,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 9,3 x 9,3
filmovertrukne tabletter 45 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

13.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...