Ondexxya

V03AB38
 
 

Antidot til direkte faktor Xa-hæmmer. Se Direkte faktor Xa-hæmmere (forgiftninger)

Anvendelsesområder

Voksne i behandling med en direkte faktor Xa (FXa)-inhibitor (apixaban, rivaroxaban), når der er behov for revertering af antikoagulation på grund af livstruende eller ukontrolleret blødning. 

 

Andexanet alfa er en rekombinant modificeret variant af human faktor Xa, som kompetitivt kan binde faktor Xa-hæmmere, men ikke omdanne protrombin til trombin ligesom nativ faktor Xa. Ophæver derved den antikoagulante virkning af faktor Xa-hæmmerne apixaban og rivaroxaban.  

Andexanet alfa har indirekte en vis prokoagulant virkning, idet det reducerer aktiviteten af det naturlige antikoagulans ”Tissue factor pathway inhibitor” (TFPI) (4670)

Referencer: 4670

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 200 mg andexanet alfa. 

Doseringsforslag

Doseringsforslag 

Doseringsprogram, lav dosis eller høj dosis, er baseret på dosis af apixaban eller rivaroxaban, samt hvor længe siden, sidste dosis blev taget.  

Måling af anti-FXa-niveauet ved baseline bør støtte den kliniske beslutning om behandling, hvis niveauet er tilgængeligt inden for et acceptabelt tidsinterval. 

 

 

Indledende
intravenøs bolus
 

Kontinuerlig
intravenøs infusion
 

Lav dosis 

400 mg injiceres med 30 mg/min 

4 mg/min i 120 minutter (480 mg) 

Høj dosis 

800 mg injiceres med 30 mg/min 

8 mg/min i 120 minutter (960 mg) 

 

Revertering af apixaban 

Sidste dosis  

Tidsrum siden sidste dosis før start på antidot  

< 8 timer eller ukendt  

≥ 8 timer  

≤ 5 mg 

Lav dosis 

Lav dosis 

> 5 mg/ukendt 

Høj dosis 

 

Revertering af rivaroxaban 

Sidste dosis  

Tidsrum siden sidste dosis før start på antidot  

< 8 timer eller ukendt 

≥ 8 timer 

≤ 10 mg 

Lav dosis 

Lav dosis 

> 10 mg/ukendt 

Høj dosis 

 

Bemærk 

Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år. 

Forsigtighedsregler

 • Revertering af FXa-inhibitorterapi eksponerer for tromboserisiko ved den tilgrundliggende sygdom. Hertil kommer en protrombotisk virkning af andexanet alfa via reduktion af TFPI-aktiviteten. Ofte ses stigning i protrombinfragment 1.2 og D-dimer som udtryk for øget koagulationsaktivitet.
 • Sikkerheden ved andexanet alfa er ikke blevet evalueret hos patienter, der har fået protrombinkomplekskoncentrat eller rekombinant faktor VIIa inden for 7 dage før den behandlingskrævende blødningshændelse.
 • For at reducere risiko for trombose bør genoptagelse af antikoagulerende behandling overvejes, så snart det er medicinsk passende.
 • Indeholder spormængder af hamsterprotein, derfor risiko for allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Vaskulære sygdomme Rødme og varmefølelse
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Perifer kuldefornemmelse, Temperaturstigning
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Apopleksi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Hjertestop, Myokardieinfarkt
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Dyb venetrombose, Lungeemboli, Perifere arterielle tromboser, Transitorisk cerebral iskæmi

Interaktioner

Anvendelse af andexanet alfa forud for heparinbehandling, fx under operation, skal undgås, da andexanet alfa medfører manglende respons på heparin. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (12 måneders karantæne).

Forgiftning

Der er ingen klinisk erfaring med overdosering af andexanet alfa. Der er ikke observeret nogen dosisbegrænsende toksicitet under kliniske studier. 

Farmakodynamik

 • Rekombinant form af humant FXa-protein, der er blevet modificeret, så det mangler FXa-enzymatisk aktivitet.
 • Binder direkte FXa-inhibitorer med høj affinitet, hvilket gør dem ude af stand til at udøve deres antikoagulerende virkning.
 • Den maksimale revertering af anti-FXa-aktivitet nås inden for 2 min. efter bolusindgift.
 • Virkningen svinder gradvist i løbet af 2 timer efter administration.
 • TFPI-aktiviteten er nedsat i 10 til 20 timer efter administration.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,04 - 0,1 l/kg, dvs. svarende til blodvolumen
 • Nedbrydes sandsynligvis hurtigt i plasma af endogene proteaser
 • Plasmahalveringstid 1 time.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Hvert af de beregnede antal hætteglas med pulver tilsættes 20 ml sterilt vand.
 • Pulveret opløses ved forsigtig bevægelse af hvert hætteglas.
 • Undlad rystning af hætteglassene for at undgå skumdannelse.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Efter opløsning af pulveret
  • Opløsningen i det originale hætteglas er kemisk og fysisk holdbar i højst 16 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske
  • Den fortyndede opløsning i infusionspose kan evt. opbevares yderligere højst 8 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 200 mg 517621
4 stk.
122.003,25 30.500,81

Referencer

4670. Powell J, Taylor J, Garland SG. Andexanet alfa: A Novel Factor Xa Inhibitor Reversal Agent. Ann Pharmacother. 2019; 53:940-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30813754 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

17.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...