Atazanavir "Teva"

J05AE08
 
 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne og børn i alderen 6-18 år. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.  

Atazanavir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 200 mg eller 300 mg atazanavir (som sulfat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 300 mg 1 gang dgl. sammen med ritonavir 100 mg 1 gang dgl. sammen med et måltid.

 

Børn 6-18 år 

Legemsvægt 

Dosis 1 gang dgl. 

sammen med et måltid 

> 35 kg 

300 mg sammen med ritonavir 100 mg 

15-35 kg 

200 mg sammen med ritonavir 100 mg  

Bemærk: 

 • Kan også gives i kombination med den farmakokinetiske booster cobicistat som erstatning for ritonavir. Der henvises til præparatbeskrivelsen for cobicistat.
 • Ved ritonavir-relaterede bivirkninger og fuldt supprimeret virus kan ritonavir seponeres, og atazanavir øges til 400 mg 1 gang dgl.
 • Kapslerne bør synkes hele.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig anvendelse af:
  • glecaprevir/pibrentasvir
  • grazoprevir inkl. grazoprevir/elbasvir
  • lurasidon
  • perikon
  • quetiapin
  • rifampicin
  • sildenafil til behandling af pulmonal arteriel hypertension
  • statiner
  • syrepumpehæmmere.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der nedbrydes via CYP3A4 og har snævert terapeutisk indeks og alvorlige bivirkninger, se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Kardielle overledningsproblemer
 • Patienter med risikofaktorer for forøget QT-interval
 • Børn med allerede eksisterende AV-blok af 1. og 2. grad eller kompleks knude-grenblok
 • Patienter med hæmofili bør gøres opmærksom på risikoen for øget blødningstendens
 • Regelmæssig kontrol af nyrefunktionen i løbet af hele behandlingsforløbet
 • Anbefales ikke til patienter i hæmodialysebehandling.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Icterus, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Kolestase, Pancreatitis, Stomatitis.
Dyspnø, Hypertension, Torsades de pointes-takykardi.
Gynækomasti.
Artralgi, Muskelatrofi.
Angst, Depression, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Perifer neuropati, Svimmelhed, Synkope.
Alopeci, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet.
Hæmaturi, Interstitiel nefritis, Nyresten.
Sjældne (0,01-0,1%) Cholecystitis, Hepatomegali.
Forlænget QT-interval, Ødemer.
Myopati.
Gangforstyrrelser.
Bulløs dermatitis, Eksem, Stevens-Johnsons syndrom.
Nyresmerter.
 • Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Forhøjet bilirubin ses hos 45% børn.

Interaktioner

 • Absorption af atazanavir kræver syre i ventriklen.
 • Præparater, der nedsætter ventriklens pH, kan derfor påvirke absorptionen.
 • Lansoprazol kan nedsætte AUC for atazanavir med ca. 95%. Kombination er kontraindiceret. AUC for atazanavir reduceres til 30% ved samtidig administration af omeprazol. En lignende effekt må forventes af andre syrepumpehæmmere. Kombination af atazanavir og syrepumpehæmmere bør derfor undgås. Hvis behandling anses for nødvendig, bør dosis af atazanavir øges til 400/100 mg, og dosis af protonpumpehæmmer bør ikke overstige en dosis svarende til 20 mg omeprazol.
 • Atazanavir nedbrydes via CYP3A4 og præparater, der inducerer dette enzym fx rifampicin. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af glecaprevir/pibrentasvir i fastdosis-kombination øges plasmakoncentrationen af glecaprevir og pibrentasvir. Dermed øges risikoen for ALAT-stigning potentielt. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig brug af grazoprevir inkl. elbasvir/grazoprevir i fastdosis-kombination øges plasmakoncentrationen af grazoprevir og elbasvir. Dermed øges risikoen for ALAT-stigning potentielt. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af atorvastatin, lovastatin, rosuvastatin eller simvastatin medfører risiko for myopati inkl. rhabdomyolose. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af sildenafil til behandling af pulmonal arteriel hypertension er kontraindiceret pga. øget risiko for PDE-5-hæmmer-relaterede bivirkninger.
 • Atazanavir bør ikke gives sammen med præparater, der nedbrydes via CYP3A4 og har snævert terapeutisk indeks, fx pimozid, quetiapin (risiko for koma), ergotamin, triazolam og midazolam. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig indgift af nevirapin eller efavirenz og atazanavir/ritonavir kan nedsætte plasmakoncentrationen af atazanavir. Kombination bør derfor undgås. Hvis nødvendigt kan efavirenz gives sammen med 400 mg atazanavir/100 mg ritonavir.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af sildenafil, tadalafil eller vardenafil til behandling erektil dysfunktion, idet koncentrationen af disse lægemidler øges med risiko for PDE-5-relaterede bivirkninger.
 • Samtidig indgift af atazanavir og salmeterol bør undgås pga. øget risiko for salmeterolrelaterede kardiovaskulære bivirkninger.
 • Samtidig indgift af voriconazol frarådes. Hvis samtidig behandling skønnes nødvendig, skal patienten kontrolleres nøje med henblik på bivirkninger og evt. svigt af såvel atazanavir som voriconazol. Bestemmelse af CYP2C19-allel anbefales (se produktresumé).
 • Atazanavir hæmmer CYP3A4, og der er mulighed for gensidig kompetativ hæmming mellem atazanavir og de læge midler, som omsættes af samme enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Atazanavir øger eksponeringen af ethinylestradiol, hvilket kan medføre relaterede bivirkninger, således at compliance muligvis påvirkes.
 • Naturlægemidler, som indeholder perikon, kan nedsætte plasmakoncentrationen af atazanavir. Kombination bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

For atazanavir er der data for ca. 2.000 gravide, som har været behandlet med et kombinationsregime omfattende atazanavir, heraf ca. 1.200 i 1. trimester. Frekvensen af medfødte misdannelser var 2.1% blandt børn født levende og eksponeret i 1. trimester. 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4375, 4376, 4379, 4378, 4374, 4377

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden for atazanavir øges ved samtidig indtagelse af ritonavir eller føde.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Ca. 7% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Efter åbning: Kan opbevares i højst 90 dage. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 078731
60 stk. (blister)
4.074,35 101,86
(BEGR) hårde kapsler 300 mg (kan dosisdisp.) 399468
30 stk. (blister)
4.074,35 135,81

Substitution

hårde kapsler 200 mg
Atazanavir "Mylan" Mylan, Atazanavir, hårde kapsler 200 mg
Atazanavir "Stada" STADA Nordic, Atazanavir, hårde kapsler 200 mg
Reyataz Bristol-Myers Squibb, Atazanavir, hårde kapsler 200 mg
 
hårde kapsler 300 mg
Atazanavir "Mylan" Mylan, Atazanavir, hårde kapsler 300 mg
Atazanavir "Stada" STADA Nordic, Atazanavir, hårde kapsler 300 mg
Reyataz Bristol-Myers Squibb, Atazanavir, hårde kapsler 300 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 7,6 x 21,7
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Hårde kapsler  300 mg

Præg:
300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød, Blå
Mål i mm: 8,5 x 23,3
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4374 Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee Interim Report ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY 1989-2018 2019 http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx


4375 Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel JAMA 2018 320 379-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070


4376 European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes AIDS 2019 33(2) 295-304 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172


4377 Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs PLoS One 2018 13(6) 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896


4378 Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy JAMA Pediatr 2017 171(10) 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807


4379 Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine N Engl J Med 2018 378(17) 1593-603 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825

 
 

Revisionsdato

2019-10-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...