Esomeprazol "2care4"

A02BC05
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. S-enantiomer af omeprazol. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 20 mg esomeprazol (som magnesiumdihydrat). 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne og børn > 12 år. 40 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Langtidsbehandling. 20 mg 1 gang dgl.
  Symptomatisk behandling. 20 mg 1 gang dgl. efter behov.
 • Børn 1-12 år med legemsvægt ≥ 20 kg. 10-20 mg 1 gang dgl. i 8 uger.
 • Børn 1-12 år med legemsvægt 10-20 kg. 10 mg 1 gang dgl. i 8 uger.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne og børn > 4 år med legemsvægt ≥ 30 kg. 20 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.
 • Børn > 4 år med legemsvægt < 30 kg. 10 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Behandling. Voksne. 20 mg 1 gang dgl. i 4-8 uger.
 • Profylakse. Voksne. 20 mg 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 40 mg 2 gange dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles på 2 doser.


Bemærk: 

 • Enterokapsler:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.
  • Kan evt. åbnes, og kapselindholdet udrøres i ½ glas vand uden kulsyre højst 30 minutter før indtagelse. Glasset skylles med vand, som også drikkes. Kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
  • Kan gives via ernæringssonde. Se yderligere i "Egenskaber, håndtering og holdbarhed".
 • Behandling af børn er en specialistopgave.

Nedsat leverfunktion

Højst 20 mg dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Esomeprazol bør ikke anvendes samtidigt med nelfinavir.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dermatitis.
Paræstesier.
Perifere ødemer.
Somnolens.
Svimmelhed.
Øget risiko for knoglebrud*.
Sjældne (0,01-0,1%) Agitation, Depression, Konfusion.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Alopeci, Fotosensibilitet.
Artralgi.
Bronkospasme.
Hepatitis.
Hyponatriæmi.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Sløret syn.
Stomatitis.
Meget sjældne (< 0,01%) Aggressivitet, Hallucinationer.
Agranulocytose, Pancytopeni.
Erythema multiforme.
Gynækomasti.
Hepatisk encefalopati.
Interstitiel nefritis.
Muskelsvaghed.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Colitis.
Hypomagnesiæmi.
Subakut kutan lupus erythematosus.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Esomeprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af esomeprazol.
 • Esomeprazol nedsætter virkningen af clopidogrel med øget risiko for tromboser, formentlig pga. reduceret omdannelse af clopidogrel til den aktive metabolit i leveren. Kombinationen bør kun anvendes, hvis anden behandling ikke er mulig.
 • Esomeprazol nedsætter plasmakoncentrationen af clozapin ved induktion af CYP1A2.
 • Esomeprazol øger plasmakoncentrationen af methotrexat og carbamazepin, og dosisjustering kan være nødvendig.
 • Esomeprazol øger plasmakoncentrationen af lægemidler, der metaboliseres af CYP2C19, fx moclobemid, diazepam og phenytoin, og dosisreduktion kan være nødvendig, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Syrepumpehæmmere kan ændre absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol og dabrafenib.
 • Voriconazol øger plasmakoncentrationen af esomeprazol ved hæmning  af CYP2C19 og CYP3A4; halvering af esomeprazoldosis anbefales ved esomeprazoldoser > 20 mg dgl.
 • Naturlægemidler med perikon nedsætter virkningen af esomeprazol ved induktion af CYP2C19 og CYP3A4.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Ydermere er datamængden for omeprazol meget stor. 

Referencer: 3711, 4147

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ingen specifikke data, men ud fra data for omeprazol skønnes den relative vægtjusterede dosis at være under 1%.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Esomeprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren via CYP2C19 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Ca. 80% udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 65% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Evt. indgivelse via sonde:  

 • Enterokapsler til ernæringssonde (≥ 16 Gh):
  • Åbn enterokapslen.
  • Hæld kapselindholdet i en sprøjte, som tilsættes 25-50 ml postevand og 5 ml luft.
  • Ryst sprøjten ca. 2 minutter.
  • Sprøjten fastgøres, og indholdet tilsættes via sonden.
  • Sprøjten skylles med 5-10 ml postevand, som også tilsættes via sonden.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterokapsler 20 mg  (2care4) 467923
28 stk. (blister)
189,50 10,15

Substitution

enterokapsler 20 mg
Esomeprazol "Actavis" TEVA, Esomeprazol, enterotabletter 20 mg
Esomeprazol "Jubilant" Jubilant, Esomeprazol, enterotabletter 20 mg
Esomeprazol "Krka" KRKA, Esomeprazol, enterokapsler 20 mg
Esomeprazol "Mylan" Mylan, Esomeprazol, enterokapsler 20 mg
Esomeprazol "Sandoz" Sandoz, Esomeprazol, enterotabletter 20 mg
Nexium Grünenthal, Esomeprazol, enterotabletter 20 mg
Ulcerex Aristo Pharma Nordic, Esomeprazol, enterokapsler 20 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Enterokapsler  20 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 16
enterokapsler 20 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4147. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010; 363(22):2114-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105793 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

13.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...