Tegsedi

Udgået: 17.10.2022
N07XX15
 
 

Middel til behandling af hereditær transthyretin amyloidose (hATTR). 

Anvendelsesområder

 • Behandling af polyneuropati stadie 1 eller 2 hos voksne med hereditær transthyretin amyloidose (hATTR).

Behandlingen bør forestås af læger med særligt kendskab til arvelig transthyretin amyloidose. 

 

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet.  

 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 284 mg inotersen (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

Sædvanligvis 284 mg som subkutan injektion en gang om ugen. Dosis bør tages på samme ugedag. 

 

Nedsat trombocyttal 

Ved nedsat trombocyttal bør dosis justeres efter nedenstående tabel pga. risiko for trombocytopeni. 

 

Tabel 1. Anbefalinger vedr. monitorering og dosering på baggrund af trombocyttal. 

Trombocyttal  

Monitorering  

Dosering  

> 100 x109 /l 

Hver 2. uge 

Sædvanlig dosering en gang om ugen. 

≥ 75 x109 /l til
og med 100 x10
9 /l 

Hver uge 

Dosisnedsættelse til 284 mg hver 2. uge. 

≥ 50 x109 /l til
og med 75 x10
9 /l 

To gange hver uge ind til
3 målinger i træk > 75 x109/l 

 • Behandlingen pauseres ind til 3 målinger i træk > 100 x109/l.
 • Behandlingen genoptages med 284 mg hver 2. uge.

≥ 25 x109 /l til
og med 50 x10
9 /l 

To gange hver uge ind til
3 målinger i træk > 75 x109/l. Hyppigere målinger overvejes ved yderligere risikofaktorer for blødning*. 

 • Behandlingen pauseres ind til 3 målinger i træk > 100 x109/l.
 • Behandlingen genoptages med 284 mg hver 2. uge.
 • Tillægsbehandling med glukokortikoider overvejes ved yderligere risikofaktorer for blødning*.

< 25 x109 /l 

Dagligt ind til 2 målinger i træk
> 25 x109/l. Derefter to gange hver uge ind til 3 målinger i træk
> 75 x109/l og derefter hver uge til stabilisering. 

 • Behandlingen seponeres.
 • Tillægsbehandling med glukokortikoider anbefales.

* Omfatter bl.a. alder over 60 år, behandling med antikoagulantia og tidligere væsentlige blødninger. 

 

Administration 

 • Injiceres subkutant i fx abdomen, øverste del af låret eller ydersiden af overarmen.
 • Der bør skiftes injektionssted fra gang til gang.
 • Patienten kan evt. selv, efter vejledning, administrere injektionen.

 

Glemt dosis 

Hvis næste planlagte dosis er inden for 2 dage, springes den glemte dosis over. I modsat fald tages den glemte dosis hurtigst muligt.  

 

Bemærk: 

 • Tilskud af ca. 3.000 IE vitamin A dgl. anbefales under behandlingen.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Begrænset erfaring vedr. behandling af levertransplanterede.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-45 ml/min.

  Ingen erfaring ved stærkt nedsat nyrefunktion. Glomerulonefritis og nedsat nyrefunktion er set under behandlingen. Bør ikke anvendes ved urinprotein/kreatinin ratio (UPCR) over 113 mg/mmol (1 g/g) eller GFR under 45 ml/min.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Ingen erfaring vedr. nedsat leverfunktion. Må ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh score C). 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Leverfunktion 

 • ALAT måles før behandlingen startes, 4 måneder efter behandlingsstart og derefter årligt (evt. hyppigere ved klinisk behov).

 

Levertransplanterede 

 • Der er ikke erfaring fra kliniske forsøg hos levertransplanterede. Tilfælde af afstødning er set hos patienter i behandling med inotersen. Ved forekomst af transplantatafstødning bør seponering af behandlingen overvejes. Overvågning for symptomer på transplantatafstødning og månedlig måling af ALAT anbefales.

 

Nyrefunktion og risiko for glomerulonefritis 

 • GFR og urinprotein/kreatinin ratio (UPCR) måles før behandlingen startes og derefter hver 3. måned eller hyppigere ved klinisk behov (fx tidligere tilfælde af nyresygdom).
 • Ved GFR under 60 ml/min. eller UPCR over 2 gange øvre normalgrænse (bekræftet ved gentagne test) uden anden forklaring, bør monitoreres hver 4. uge.
 • Ved fald i GFR på over 30 % eller ved UPCR over 2 g/g (226 mg/mmol) - bekræftet ved gentagne test - bør pausering af behandlingen overvejes indtil yderligere undersøgelse af årsagen forligger.
 • Behandlingen kan genoptages ved udelukkelse af akut glomerulonefritis og efter forbedring af nyrefunktionen.
 • Ved bekræftet akut glomerulonefritis bør inotersen behandlingen seponeres permanent og initiering af immunsupprimerende behandling bør overvejes.
 • GFR og UPCR skal monitoreres i 8 uger efter seponering af behandlingen.

 

Risiko for A-vitamin mangel 

 • Behandling med inotersen medfører reduceret transthyretin (TTR protein) i plasma og dermed reduceret niveau af vitamin A (retinol).
 • Før behandlingen skal evt. vitamin A-niveauer under normalgrænsen korrigeres og symptomer på vitamin A mangel vurderes.
 • Dagligt tilskud af vitamin A anbefales (se doseringsforslag).
 • Plasmaniveauet af vitamin A kan ikke benyttes som vejledning for tilskud af vitamin A, da transport og optagelse af vitamin A i vævet kan forekomme via alternative mekanismer ved nedsat niveau af TTR.
 • Ved øjensymptomer tydende på vitamin A mangel (fx nedsat nattesyn, inflammation eller perforering af hornhinden) skal patienten henvises til oftalmologisk undersøgelse.

 

Trombocyttal og risiko for trombocytopeni 

 • Trombocyttal måles før behandlingen startes, hver 2. uge under behandlingen og i 8 uger efter seponering.
 • Se endvidere tabel 1 under doseringsforslag vedr. anbefalinger ang. monitorering og dosering.
 • Patienten bør kontakte lægen ved længerevarende blødning, nakkestivhed eller atypisk hovedpine.
 • Forbigående stigning i trombocyttal er set i nogle tilfælde ved initiering af behandlingen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Nervesystemet Hovedpine
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nyrer og urinveje Akut nyreskade, Glomerulonefritis, Nyrefunktionspåvirkning Proteinuri
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Hæmatom, Ortostatisk hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan sænke trombocyttallet (fx acetylsalicylsyre, clopidogrel, warfarin, heparin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban) pga. øget risiko for trombocytopeni.
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan være nefrotoksiske eller nedsætte nyrefunktionen (fx sulfonamider, opioider, aldosteronantagonister).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Bemærk: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Fertile kvinder og mænd

I produktresumeet angives at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen, og at for lave eller for høje niveauer af vitamin A kan medføre risiko for føtale misdannelser. Inotersen og vitamin A tilskud skal være seponerede og plasmaniveauet af vitamin A normaliseret før evt. graviditet. Ved ikke-planlagt graviditet skal behandlingen med inotersan seponeres.  

Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber. Sammenhængen mellem risiko for uønsket fosterpåvirkning og vitamin A status/tilskud gælder kun ekstremt lave niveauer eller meget høje tilskud af vitamin A gennem længere tid. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Inotersen er et transthyretin-rettet antisense olionukleotid, som hæmmer produktionen af humant TTR protein ved selektiv binding til TTR mRNA. Bindingen medfører nedbrydning af TTR mRNA i leveren og dermed en reduktion af TTR protein. 

 

Fald i TTR-niveauet (i forhold til baseline) på 68% og 74% er set efter 13 og 65 ugers behandling. 

Farmakokinetik

 • Mere end 94 % er bundet til plasmaprotein.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Fordelingsvolumen 4,2 l/kg.
 • Halveringstid ca. 1 måned ved subkutan administration.
 • Under 1 % genfindes uomdannet i urinen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,5-8,8. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 6 uger uden for køleskab ved temperaturer < 30°C. Må ikke genplaceres i køleskab. Evt. resterende injektionsvæske efter 6 uger skal derfor kasseres.

Indholdsstoffer

Indholdsstoffer

Inotersen.

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
injektionsvæske, opl. i sprøjte 284 mg
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 284 mg 553779
4 stk.
Udgået 17-10-2022

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  284 mg

Tegsedi inj. væske i sprøjte 284 mg
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

07.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. januar 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...