Apealea

Udgået: 30.05.2022
L01CD01
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum, som påvirker funktionen af mikrotubuli. 

Anvendelsesområder

 • Første recidiv af platinfølsom epitelial ovariecancer, primær peritonealcancer og tubacancer i kombination med carboplatin.

Paclitaxel bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 60 mg paclitaxel (micellær). 

Doseringsforslag

Voksne. 250 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 60 min. hver 3. uge i 6 serier. 

 

Bemærk: 

 • Efterfølgende doser skal gives individuelt efter klinisk tolerans og under hensyntagen til den inducerede neutropeni eller trombocytopeni, som kan kræve udsættelse af behandlingen og efterfølgende dosisreduktion, se poduktresumé.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Vær opmærksom på, at paclitaxel findes i flere formuleringer, fx micellær og albuminbundet. De forskellige formuleringer af paclitaxel kan ikke erstatte hinanden.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

 • Ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (total bilirubin > 1,5 - ≤ 5 × ULN og ASAT ≤ 10 × ULN) bør dosis nedsættes til 80% af normaldosis. Den reducerede dosis kan øges til normaldosis, hvis behandlingen tåles i mindst 2 serier.
 • Erfaring savnes ved total bilirubin > 5 × ULN eller ASAT > 10 × ULN. Der findes ingen data.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Neutrofiltal < 1,5 x 109/l.
 • Svær overfølsomhed for taxaner pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Vær opmærksom på, at paclitaxel findes i flere formuleringer, fx micellær og albuminbundet. De forskellige formuleringer af paclitaxel kan ikke erstatte hinanden.
 • Præmedicinering med kortikosteroider, antihistaminer og H2-antagonister kan være nødvendig ved moderate overfølsomhedsreaktioner. Ved svære reaktioner som åndenød, behandlingskrævende hypotension, angioødem og generaliseret urticaria, skal infusionen straks afbrydes og symptomatisk behandling indledes. Behandling bør genovervejes. Svagere, forbigående reaktioner som hudreaktioner og reaktioner på administrationsstedet kræver ikke afbrydelse af behandlingen.
 • Omhyggelig overvågning af patienter med underliggende hjerteproblemer eller som tidligere har været eksponeret for kardiotoksiske lægemidler, som fx doxorubicin.
 • Der bør hyppigt udføres komplet blodtælling under behandlingen pga. myelosuppresion og udvikling af neutropeni.
 • I alvorlige tilfælde af perifer neuropati anbefales dosisreduktion for de følgende paclitaxelbehandlinger.
 • Ved nedsat syn bør der udføres komplet oftalmologisk undersøgelse. Der er rapporteret om cystoidt makulaødem (CMO) hos patienter i behandling med paclitaxel.
 • Natriumindhold. 1 dosis indeholder ca. 27 mmol natrium svarende til ca. 1,6 g natrium.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation, Koagulationsforstyrrelser, Neutropeni, Pancytopeni
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Infektioner og parasitære sygdomme Virale infektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Perifer neuropati
Psykiske forstyrrelser Spisevægring
Hud og subkutane væv Alopeci
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Hjerte Angina pectoris Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Flatulens, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Svimmelhed
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed, Smerter i bevægeapparatet
Nervesystemet Hypæstesi, Paræstesier Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Nasal tilstopning
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Flebitis, Hypotension Flushing, Hyperæmi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Hæmoragi
Hjerte Atrieflimren, Hjerteinsufficiens, Hjertestop Palpitationer
Øre og labyrint Høretab, Tinnitus
Øjne Sløret syn Tåreflåd, Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Fækalom Dyspepsi, Gastritis, Gingival blødning, Meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi, Multiorgansvigt
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Angioødem, Ansigtsødem
Infektioner og parasitære sygdomme Absces, Hudinfektion, Sepsis Herpes simplex, Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Neurotoksicitet
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Bækkensmerter
Nervesystemet Bells parese, Encefalopati, Hydrocefalus, Koma, Status epilepticus
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Kognitiv dysfunktion, Somnolens Søvnløshed
Nyrer og urinveje Azotæmi, Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Vaginalblødning
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dysfoni, Respirationsdepression Epistaxis, Hoste, Nasalsekretion, Orofaryngeale smerter, Pharyngitis, Rhinitis
Hud og subkutane væv Misfarvning af huden, Negleforandringer, Pigmentforandringer i huden, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Cyanose, Hypertension, Kredsløbskollaps, Trombose Bleghed, Hedeture, Lymfødem

Interaktioner

 • Paclitaxel bør indgives før cisplatin, når disse stoffer anvendes samtidig. Når solvensbaseret paclitaxel indgives efter cisplatin, reduceres clearance af paclitaxel med ca. 20 %. En tilsvarende effekt kan forventes for micellær paclitaxel.
 • Ved behandling med paclitaxel og cisplatin kan der være øget risiko for nyresvigt, sammenholdt med cisplatin alene ved gynækologiske kræftsygdomme.
 • Paclitaxel metaboliseres via CYP2C8 og CYP3A4. Teoretisk er der risiko for interaktioner med potente hæmmere af CYP3A4, fx fluconazol.
 • Samtidig behandling med clopidogrel øger risikoen for neuropati udløst af paclitaxel (4740) (4741) - formodentlig som følge af CYP2C8-hæmning, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
Referencer: 4740, 4741

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

Se også Antineoplastiske midler

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal benytte sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps pga. tilgrundliggende sygdom)

Farmakodynamik

Virker ved at forstyrre det mikrotubulære netværk i cellerne. Paclitaxel binder til tubulin og fremmer samlingen af tubulin i mikrotubuli samtidig med, at det hæmmer deres adskillelse. Dette fører til stabilisering af mikrotubuli, hvilket resulterer i hæmning af mitotiske og interfase cellulære funktioner. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres primært i leveren af CYP2C8 og CYP3A4.
 • Terminal plasmahalveringstid 5-23 timer.
 • Udskilles hovedsageligt som metabolitter i fæces.
 • Sammenlignet med albuminbundet paclitaxel var den samlede plasmakoncentration af paclitaxel næsten den samme for de to formuleringer efter infusion. Plasmaniveauet af ubundet paclitaxel var bioækvivalent (Cmax og AUC) efter administration af albuminbundet paclitaxel og micellær paclitaxel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

Indholdet i et hætteglas opløses i 60 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske, Ringer-lactat eller Ringer-acetat til en slutkoncentration på 1 mg/ml, se i øvrigt medfølgende brugsanvisning. 

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler end den anførte infusionsvæske under tilberedning.  

 

Bemærk: 

Der er vist kompatibilitet med administrationssæt af DEHP-fri PVC (dvs. polyvinylchlorid uden blødgøringsmidlet di-(2-ethylhexyl)-phthalat). 

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares højst 24 timer (i NaCl kun 4 timer) i køleskab (2-8°C) men bør anvendes umiddelbart.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af paclitaxel bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 60 mg 557040
1 stk.
Udgået 30-05-2022

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4740. Agergaard K, Mau-Sørensen M, Stage TB et al. Clopidogrel-Paclitaxel Drug-Drug Interaction: A Pharmacoepidemiologic Study. Clin Pharmacol Ther. 2017; 102(3):547-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28224612 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 18. februar 2022)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 18. februar 2022)


4741. Bergmann TK, Filppula AM, Launiainen T et al. Neurotoxicity and low paclitaxel clearance associated with concomitant clopidogrel therapy in a 60-year-old Caucasian woman with ovarian carcinoma. Br J Clin Pharmacol. 2016; 81(2):313-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26446447 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 18. februar 2022)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 18. februar 2022)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

23.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...