Lopinavir/Ritonavir "Accord"

J05AR10
 
 

Antiviralt middel. Hæmmer det HIV-specifikke enzym HIV-protease. Ritonavir hæmmer omsætningen af lopinavir. 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne og børn over 14 dage med fremskreden eller progredierende immundefektsygdom. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV

Lopinavir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg lopinavir og 50 mg ritonavir. 

Doseringsforslag

Voksne og børn med legemsvægt ≥ 40 kg eller legemsoverflade > 1,4 m2 

 • 400/100 mg 2 gange dgl.
 • Ved samtidig administration af efavirenz eller nevirapin anbefales 533/133 mg 2 gange dgl.

 

Børn 2-18 år med legemsvægt < 40 kg eller legemsoverflade <0,5-1,4 m2 

 • Legemsvægt 15-40 kg
  • 12/3 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl.
 • Legemsvægt 7-15 kg
  • 10/2,5 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl.
 • Ved samtidig administration af efavirenz eller nevirapin anbefales højere dosis, dog højst 533/133 mg 2 gange dgl.
 • Dosering kan også baseres på legemsoverflade, se produktresumé.

 

Bemærk: 

 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Bør tages sammen med mad.
 • Tabletter
  • Skal synkes hele.
  • Må ikke knuses eller tygges.
 • Tabletter kan ikke anvendes til børn < 2 år, se i stedet for præparat med oral opløsning.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-60 ml/min.

  Samtidig brug af colchicin er kontraindiceret pga. høj risiko for alvorlige og livstruende reaktioner som neuromuskulær toksicitet.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Samtidig brug af colchicin er kontraindiceret.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn < 14 dage.
 • Samtidig behandling med:
  • alfuzosin
  • amiodaron
  • avanafil
  • disulfiram
  • dronedaron
  • elbasvir/grazoprevir
  • ergotamin
  • fusidinsyre
  • lomitapid
  • lurasidon
  • metronidazol
  • midazolam (oralt)
  • naturlægemidler med perikon
  • quetiapin
  • pimozid
  • sekalealkaloider
  • sildenafil
  • simvastatin
  • trazolam
  • vardenafil
  • venetoclax.
 • Samtidig behandling med colchicin til patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Samtidig brug af neratinib.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med hæmofili bør gøres opmærksom på risikoen for øget blødningstendens.
 • Ved tegn og symptomer på pancreatitis bør patienten vurderes, og ved diagnosen pancreatitis bør behandlingen seponeres

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme.
Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Leukopeni, Lymfadenopati, Neutropeni.
Abdominalsmerter, Colitis, Flatulens, Gastroenteritis, Gastro-øsofageal refluks, Hæmorider, Opkastning, Pancreatitis.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Hepatitis.
Angioødem, Hypersensitivitet, Urticaria.
Hudinfektion, Infektion i nedre luftveje.
Forhøjede leverenzymer, Påvirkning af plasmaglucose, Vægttab.
Diabetes, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Muskuloskeletale smerter, Myalgi, Rygsmerter.
Hovedpine, Neuropati, Paræstesier.
Angst, Søvnløshed.
Amenoré, Erektil dysfunktion, Menoragi, Menstruationsforstyrrelser.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) AV-blok, Myokardieinfarkt.
Tinnitus.
Mandlig hypogonadisme.
Synsforstyrrelser.
Fækal inkontinens, Gastro-intestinal blødning, Rektal blødning, Stomatitis.
Cholecystitis, Hepatomegali.
Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom.
Kramper, Osteonekrose, Rhabdomyolyse.
Tremor.
Hæmaturi, Nefritis, Nyrefunktionspåvirkning.
Alopeci.
Aterosklerose, Cerebrovaskulære tilfælde, Dyb venetrombose, Vasculitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Stevens-Johnsons syndrom.
Erythema multiforme.
Ikke kendt hyppighed Nyresten.
 • Vedr. metaboliske bivirkninger under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdomog autoimmun hepatitis) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

 • Ritonavir kan øge plasmakoncentrationen af neratinib med risiko for alvorlige og livstruende reaktioner, herunder levertoksicitet. Kombination er kontraindiceret.
 • Ved samtidig behandling med lægemidler med stærkt CYP3A-afhængig clearance vil plasmakoncentrationen af disse øges pga. kraftig CYP3A-hæmning. Kombination er kontraindiceret. Dette gælder fx:
  • alfuzosin
  • amiodaron
  • avanafil
  • disulfiram
  • dronedaron
  • elbasvir/grazoprevir
  • ergotamin
  • fusidinsyre
  • lomitapid
  • lurasidon
  • metronidazol
  • midazolam (oralt)
  • naturlægemidler med perikon
  • quetiapin
  • pimozid
  • sekalealkaloider
  • sildenafil
  • simvastatin
  • triazolam
  • vardenafil
  • venetoclax.
 • Samtidig behandling med colchicin til patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion er kontraindiceret.
 • Plasmakoncentrationen af statiner med undtagelse af pravastatin og fluvastatin øges ved samtidig indgift af lopinavir. Samtidig brug af simvastatin er kontraindiceret.
 • Plasmakoncentrationen af sildenafil, tadalafil og vardenafil øges også betydeligt. Samtidig brug af sildenafil eller vardenafil er kontraindiceret.
 • Da oral opløsning indeholder 42,4% v/v alkohol, er der risiko for interaktion med disulfiram. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig behandling med ergotamin øger risikoen for vasopastiske bivirkninger. Kombination er kontraindiceret.
 • Lopinavir og ritonavir er kraftige hæmmere af CYP3A4 og i mindre grad af CYP2D6 i in vitro-undersøgelser. Teoretisk er der mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem lopinavir og de lægemidler, som omsættes af disse enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig indgift af rifabutin øger plasmakoncentrationen af rifabutin og dermed antallet af rifabutinbivirkninger. Disse stoffer bør derfor ikke anvendes samtidig.
 • Samtidig brug af ibrutinib kan øge ibrutinib-eksponeringen og dermed øge risikoen for toksicitet, herunder tumorlysesyndrom. Samtidig brug bør undgås. Hvis samtidig brug vurderes nødvendig, reduceres dosis af ibrutinib til 140 mg.
 • Non-nukleosid-RT-hæmmere og rifampicin kan nedsætte plasmakoncentrationen af lopinavir.
 • Ritonavir nedsætter også virkningen markant af levonorgestrol. Ved behov for postcoital kontraception i op til 4 uger efter indtagelse af ritonavir bør derfor anvendes et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel, dvs. en kobberspiral.
 • Ved samtidig brug af digoxin øges plasmakoncentrationen af digoxin, især i begyndelsen af behandlingen. Forsigtighed og monitorering af digoxin plasmakoncentration tilrådes.
 • Hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.) udvises forsigtighed ved samtidig brug af clarithromycin, hvoraf der gives nedsat dosis.
 • Det kan være nødvendigt med øget dosis af lamotrigin under behandling med lopinavir/ritonavir.
 • Samtidig brug af glecaprevir/pibrentasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir frarådes pga. øget risiko for højere plasmakoncentrationer af disse.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For ritonavir er der data for ca. 3.000 og for lopinavir 1.400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Lopinavir 

 • HIV-proteasehæmmer. Hæmningen medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Ritonavir 

 • Potent CYP3A-inhibitor. Hæmmer nedbrydningen af lopinavir.

Farmakokinetik

Lopinavir 

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen. Samtidig fødeindtagelse øger absorptionen med 20-40 %. Ritonavir øger biotilgængeligheden med en faktor > 100 pga. ritonavirs hæmning af CYP3A4.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • < 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200 mg+50 mg (kan dosisdisp.) 432990
120 stk. (blister)
4.320,85 36,01 144,03

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 mg+50 mg
Kaletra AbbVie, Lopinavir, Ritonavir, filmovertrukne tabletter 200+50 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg+50 mg

Præg:
L3, H
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,2 x 19
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

19.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...