Beovu®

S01LA06
 
 

Middel til behandling af neovaskulær (våd) aldersbetinget macula degeneration (AMD). Fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i E. coli-celler. 

Anvendelsesområder

 

Skal indgives af øjenlæger med erfaring i intravitreale injektioner. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 120 mg brolucizumab. En fyldt injektionssprøjte (0,165 ml opløsning) indeholder 19,8 mg brolucizumab.  

Doseringsforslag

Voksne  

AMD 

 • 6 mg (0,05 ml) som intravitreal injektion én gang om måneden i 3 på hinanden følgende måneder. Derefter tilpasses behandlingsintervallerne individuelt baseret på sygdomsaktivitet vurderet ved synsskarphed og/eller anatomiske parametre.
 • Behandling hver 3. måned skal overvejes hos patienter uden sygdomsaktivitet. Behandling hver 2. måned skal overvejes hos patienter med sygdomsaktivitet.
 • Sygdomsaktivitet bør vurderes 4 måneder efter opstart af behandlingen.
 • Behandlingen bør afbrydes ved rhegmatogen nethindeløsning eller makulært hul stadium 3 eller 4.

 

DME 

 • 6 mg (0,05 ml) som intravitreal injektion hver 6. uge for de første 5 doser. Derefter tilpasses behandlingsintervallerne individuelt til den enkelte patient baseret på sygdomsaktivitet vurderet ved synsskarphed og/eller anatomiske parametre.
 • Behandling hver 3. måned skal overvejes hos patienter uden sygdomsaktivitet.
 • Behandling hver 2. måned skal overvejes hos patienter med sygdomsaktivitet.

 

Bemærk: 

 • Den fyldte injektionssprøjte indeholder mere end den anbefalede dosis (0,05 ml), se Egenskaber, håndtering og holdbarhed vedr. fjernelse af luftbobler og overskydende volumen.
 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Begrænset erfaring ved HbA1c større end 10 % eller hos patienter med proliferativ diabetisk retinopati samt hos diabetikere med ukontrolleret hypertension.

Kontraindikationer

 • Okulær eller periokulær infektion
 • Svær intraokulær inflammation
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Der er set forbigående stigninger i det intraokulære tryk inden for 30 minutter efter intravitreal injektion af VEGF-hæmmere, herunder brolucizumab. Både intraokulært tryk og blodperfusionen af nervus opticus skal monitoreres og evt. behandles med tryksænkende øjendråber.
 • Intravitreale injektioner er blevet forbundet med endophtalmitis, intraokulær inflammation, traumatisk katarakt og nethindeløsning. Der er desuden risiko for immunogenicitet ved brug af brolucizumab, da dette er et terapeutisk protein.
 • Patienten bør informeres om at henvende sig akut til øjenlæge ved:
  • nedsat syn
  • øjensmerter
  • forværring af røde øjne
  • et øget antal små partikler i synsfeltet
  • øget lysfølsomhed eller tåreflåd.
 • Bør ikke anvendes ved:
  • et fald i bedst korrigeret synsskarphed (BCVA) på ≥ 30 bogstaver sammenlignet med den sidste bestemmelse af synsskarphed
  • intraokulært tryk over 30 mmHg
  • subretinal blødning omfattende centret af fovea eller blødning større end 50 % af det totale læsionsareal
  • intraokulære operationer inden for de foregående 28 dage før eller op til 28 dage efter behandlingen.
  • rifter i retinalt pigmentepitel.
  • Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening, da lægemidlet kan medføre midlertidige synsforstyrrelser.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Conjunctivitis, Corneaerosion, Forhøjet intraokulært tryk, Glaslegemeløsning, Iritis, Katarakt, Keratitis, Konjunktival blødning, Retinal blødning, Retinopati, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Uveitis, Øjensmerter
Immunsystemet Hypersensitivitet  (bl.a. urticaria, hududslæt og erytem)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Blindhed, Celler i det forreste kammer, Corneaødem, Cyclitis, Endophthalmitis, Glaslegemeblødning, Nethindeløsning, Retinal blodprop, Vitritis Konjunktival hyperæmi, Tåreflåd, Øjenirritation
 • Systemiske bivirkninger, herunder ikke-okulære blødninger og arterielle tromboemboliske hændelser, er blevet rapporteret efter intravitreal injektion af VEGF-hæmmere, og der er en teoretisk risiko for at disse kan være relateret til VEGF-hæmning.
 • Der er begrænsede data om sikkerheden ved behandling af patienter med AMD med tidligere apopleksi, transitorisk iskæmisk attak eller myokardieinfarkt inden for de sidste 3 måneder.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, men den systemiske tilgængelighed hos et ammet barn må skønnes lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (24 dages karantæne)

Farmakodynamik

Ved neovaskulær aldersbetinget makuladegeneration (AMD) inducerer VEGF-A -angiogenese, vaskulær permeabilitet og inflammation. Brolucizumab binder sig med høj affinitet til isoformer af VEGF-A (bl.a. VEGF110, VEGF121 og VEGF165) og hæmmer derved proliferation af endotelceller, forhindrer progressionen af AMD og mindsker ødemdannelse.  

Farmakokinetik

 • Brolucizumab er et monoklonalt antistoffragment, og der er ikke udført metabolismestudier.
 • Cmax for frit brolucizumab i plasma opnås på 1 dag.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Bemærk: Den fyldte injektionssprøjte indeholder mere end den anbefalede dosis på 6 mg (0,5ml). Det overskydende volumen skal presses ud inden injektion ved forsigtigt at trykke stemplet indtil kanten under gummiproppens runding er på linje med 0,05 ml doseringsmærket.
 • Hver fyldt injektionssprøjte må kun anvendes til behandling af ét øje.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys (i uåbnet blister i yderkarton).
 • Må ikke fryses.
 • Inden brug: Kan opbevares i den uåbnede blister i højst 24 timer ved stuetemperatur (< 25°C). Evt. ikke anvendt injektionssprøjte kasseres efter 24 timer.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg/ml 113179
1 stk. (0,165 ml)
7.426,25 7.426,25

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

30.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...