Zynteglo®

B06AX02
 
 

Hæmatopoietiske stamceller (HSC) til behandling af transfusionsafhængig β-thalassæmi (TDT). 

Anvendelsesområder

Behandling af voksne og børn ≥ 12 år med transfusionsafhængig β-thalassæmi (TDT), som ikke har en β00-genotype, hvor en hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSC) er indiceret, men hvor der ikke kan findes en egnet human leukocytantigen-(HLA)-forligelig donor. 

 

Betibeglogenautotemcel (CD34+-celler) bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i transplantation af hæmatopoietiske stamceller (HSC) og med erfaring i behandling af transfusionsafhængig β-thalassæmi (TDT). 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, dispersion. 1 ml indeholder 1,2-20 x 106 autologe CD34+-celler betibeglogenautotemcel. 

Doseringsforslag

Forudsætning for behandling 

 • Alle patienter bør testes for HIV-1/2 før mobilisering og aferese for at sikre accept af aferese-materialet til fremstilling af præparatet.
 • Inden myeloablativ konditionering skal leveren MR-scannes, samt ved jernindhold ≥15 mg/g i leveren udføres også leverbiopsi. Ved brodannende fibrose, cirrose eller aktiv hepatitis er behandling ikke relevant.

 

Se detaljeret vejledning i produktresumé vedr. 

 • Mobilisering og aferese.
 • Forbehandling ved 4-dages myeloablativ konditionering.
 • Infusion af det autologe produkt.

Dosering af det autologe produkt  

 • Før infusion:
  1. Der udvaskes i mindst 48 timer efter afsluttet myeloablativ konditionering.
  2. Reservebeholdning af det autologe produkt skal være bekræftet.
 • Voksne og børn ≥ 12 år
  • Engangsdosis ≥ 5,0 x 106 CD34+-celler/kg legemsvægt i.v. som infusion over < 30 minutter.
  • Doser op til 20 x 106 CD34+-celler/kg legemsvægt i.v. er anvendt i kliniske studier.

 

Efter infusion af det autologe produkt 

 • Udelukkende bestrålede blodprodukter må indgives i de første 3 måneder efter infusionen.
 • Jernchelering kan være nødvendig igen. Se endvidere produktresumé.

 

Bemærk  

 • Erfaring savnes vedr. ældre > 65 år.
 • Sikkerhed og virkning er ikke klarlagt for børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-70 ml/min.

  Ikke undersøgt ved nedsat nyrefunktion, som vurderes for at sikre, at HSC-transplantation er relevant. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed, erfaring savnes 

 • Ikke undersøgt ved nedsat leverfunktion, som vurderes for at sikre, at HSC-transplantation er relevant.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere behandling med HCS-genterapi.
 • Kontraindikationer for midler til mobilisering og midlet til myeloablativ konditionering skal tages i betragtning.

Forsigtighedsregler

 • Autologt produkt, der ikke må administreres til andre end donorpatienten.
 • Mislykket neutrofil engraftment er en kortvarig alvorlig risiko ved behandlingen. Der bør gives akut behandling med reservebeholdning.
 • Behandlingen medfører forsinket engraftment af trombocytter. Der monitoreres mht. trombocyttal og blødning. Patienten skal informeres om risiko for blødning indtil stabile trombocyttal.
 • I de første 15 år efter behandlingen bør der årligt monitoreres for leukæmi og lymfom, herunder komplet blodtælling, da der en teoretisk risiko for leukæmi eller lymfom.
 • Efter behandlingen vil en HIV-test sandsynligvis give falsk-positivt resultat. Se uddybende tekst i produktresumé.
 • Forsigtighedsregler for midler til mobilisering og midlet til myeloablativ konditionering skal tages i betragtning.
 • Natriumindhold
  1 dosis indeholder 17-68 mmol natrium, som svarer til 1-4 g natriumchlorid.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Herunder er anført bivirkningerne relateret til Zynteglo®. Desuden ses en lang række bivirkninger i forbindelse med mobilisering/aferese og ved myeloablativ konditionering, se produktresumé

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter.
Almindelige (1-10%) Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Smerter i ekstremiteter.
Brystsmerter.
Dyspnø.
Hedeture.

Interaktioner

 • HIV-midler, andre retrovirale midler eller hydroxycarbamid må ikke anvendes i mindst én måned før mobilisering og indtil mindst syv dage efter infusion af det autologe produkt. Efter eksponering for HIV og dermed behov for behandling med HIV-midler eller andre retrovirale midler bør den autologe behandling udsættes, indtil der foreligger acceptable analyseresultater efter eksponeringen.
 • Lægemiddelinteraktioner mellem jernchelatorer og myeloablativ konditionering bør tages i betragtning. Jernchelatorer bør seponeres syv dage før start af myeloablativ konditionering.
 • Brug af myelosuppressive jernchelatorer skal undgås i 6 måneder efter infusion af det autologe produkt.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kliniske data, men kontraindikationen er angivet i produktresumeet, da det er uklart om celler, der er transduceret med Zynteglo®, kan overføres til fostre in utero. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps pga. tilgrundliggende sygdom)

Farmakodynamik

Det autologe produkt fører funktionelle kopier af et modificeret β-globingen til patientens hæmatopoietiske stamceller (HSC) via transduktion af autologe CD34+-celler vha. den lentivirale vektor (LVV) BB305, der koder for βA-T87Q-globingenet. Herved afhjælpes den underliggende genetiske årsag til sygdommen. 

Farmakokinetik

Ingen data, da de autologe celler er genetisk modificerede ex vivo. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Består af en genetisk modificeret opformeret autolog CD34+-cellepopulation, som indeholder hæmatopoietiske stamceller (HSC), der er transduceret med en lentiviral vektor (LVV9, der koder for βA-T87Q-globingenet.
 • Cellerne er suspenderet i en kryopræserveret opløsning.
 • 1 infusionspose indeholder ca. 20 ml infusionsvæske.
 • De kvantitative oplysninger vedr. koncentration, CD34+-celler og dosis for lægemidlet er angivet i lot-informationsarket. Lot-informationsarket er placeret inden i låget på kryoboksen, der bruges til at transportere præparatet.

 

Håndtering 

 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares frossen i dampfasen i flydende nitrogen ved ≤ -140°C i infusionspose i metalkassette.
 • Efter optøning:
  • Kan opbevares i højst 4 timer ved stuetemperatur (20-25°C).
  • ikke nedfryses igen.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) Infusionsvæske, dispersion autologe CD34+celler 525385
1 dosis
9.972.196,45
 
 

Revisionsdato

10.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...