Zynteglo®

Udgået: 18.10.2021
B06AX02
 
 

Hæmatopoietiske stamceller (HSC) til behandling af transfusionsafhængig β-thalassæmi (TDT). 

Anvendelsesområder

Behandling af voksne og børn ≥ 12 år med transfusionsafhængig β-thalassæmi (TDT), som ikke har en β00-genotype, hvor en hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSC) er indiceret, men hvor der ikke kan findes en egnet human leukocytantigen-(HLA)-forligelig donor. 

 

Betibeglogenautotemcel (CD34+-celler) bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i transplantation af hæmatopoietiske stamceller (HSC) og med erfaring i behandling af transfusionsafhængig β-thalassæmi (TDT). 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, dispersion. 1 ml indeholder 1,2-20 x 106 autologe CD34+-celler betibeglogenautotemcel. 

Doseringsforslag

Forudsætning for behandling 

 • Alle patienter bør testes for HIV-1/2 før mobilisering og aferese for at sikre accept af aferese-materialet til fremstilling af præparatet.
 • Inden myeloablativ konditionering skal leveren MR-scannes, samt ved jernindhold ≥15 mg/g i leveren udføres også leverbiopsi. Ved brodannende fibrose, cirrose eller aktiv hepatitis er behandling ikke relevant.

 

Se detaljeret vejledning i produktresumé vedr. 

 • Mobilisering og aferese.
 • Forbehandling ved 4-dages myeloablativ konditionering.
 • Infusion af det autologe produkt.

Dosering af det autologe produkt  

 • Før infusion:
  1. Der udvaskes i mindst 48 timer efter afsluttet myeloablativ konditionering.
  2. Reservebeholdning af det autologe produkt skal være bekræftet.
 • Voksne og børn ≥ 12 år
  • Engangsdosis ≥ 5,0 x 106 CD34+-celler/kg legemsvægt i.v. som infusion over < 30 minutter.
  • Doser op til 20 x 106 CD34+-celler/kg legemsvægt i.v. er anvendt i kliniske studier.

 

Efter infusion af det autologe produkt 

 • Udelukkende bestrålede blodprodukter må indgives i de første 3 måneder efter infusionen.
 • Jernchelering kan være nødvendig igen. Se endvidere produktresumé.

 

Bemærk  

 • Erfaring savnes vedr. ældre > 65 år.
 • Sikkerhed og virkning er ikke klarlagt for børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-70 ml/min.

  Ikke undersøgt ved nedsat nyrefunktion, som vurderes for at sikre, at HSC-transplantation er relevant. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed, erfaring savnes 

 • Ikke undersøgt ved nedsat leverfunktion, som vurderes for at sikre, at HSC-transplantation er relevant.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere behandling med HCS-genterapi.
 • Kontraindikationer for midler til mobilisering og midlet til myeloablativ konditionering skal tages i betragtning.

Forsigtighedsregler

 • Autologt produkt, der ikke må administreres til andre end donorpatienten.
 • Mislykket neutrofil engraftment er en kortvarig alvorlig risiko ved behandlingen. Der bør gives akut behandling med reservebeholdning.
 • Behandlingen medfører forsinket engraftment af trombocytter. Der monitoreres mht. trombocyttal og blødning. Patienten skal informeres om risiko for blødning indtil stabile trombocyttal.
 • I de første 15 år efter behandlingen bør der årligt monitoreres for myelodysplasi, leukæmi og lymfom, herunder komplet blodtælling, da der en teoretisk risiko for myelodysplasi, leukæmi eller lymfom.
 • Efter behandlingen vil en HIV-test sandsynligvis give falsk-positivt resultat. Se uddybende tekst i produktresumé.
 • Forsigtighedsregler for midler til mobilisering og midlet til myeloablativ konditionering skal tages i betragtning.
 • Natriumindhold
  1 dosis indeholder 17-68 mmol natrium, som svarer til 1-4 g natriumchlorid.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Herunder er anført bivirkningerne relateret til Zynteglo®. Desuden ses en lang række bivirkninger i forbindelse med mobilisering/aferese og ved myeloablativ konditionering, se produktresumé

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter.
Almindelige (1-10 %) Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Smerter i ekstremiteter.
Brystsmerter.
Dyspnø.
Hedeture.

Interaktioner

 • HIV-midler, andre retrovirale midler eller hydroxycarbamid må ikke anvendes i mindst én måned før mobilisering og indtil mindst syv dage efter infusion af det autologe produkt. Efter eksponering for HIV og dermed behov for behandling med HIV-midler eller andre retrovirale midler bør den autologe behandling udsættes, indtil der foreligger acceptable analyseresultater efter eksponeringen.
 • Lægemiddelinteraktioner mellem jernchelatorer og myeloablativ konditionering bør tages i betragtning. Jernchelatorer bør seponeres syv dage før start af myeloablativ konditionering.
 • Brug af myelosuppressive jernchelatorer skal undgås i 6 måneder efter infusion af det autologe produkt.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kliniske data, men kontraindikationen er angivet i produktresumeet, da det er uklart om celler, der er transduceret med Zynteglo®, kan overføres til fostre in utero. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps pga. tilgrundliggende sygdom)

Farmakodynamik

Det autologe produkt fører funktionelle kopier af et modificeret β-globingen til patientens hæmatopoietiske stamceller (HSC) via transduktion af autologe CD34+-celler vha. den lentivirale vektor (LVV) BB305, der koder for βA-T87Q-globingenet. Herved afhjælpes den underliggende genetiske årsag til sygdommen. 

Farmakokinetik

Ingen data, da de autologe celler er genetisk modificerede ex vivo. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Består af en genetisk modificeret opformeret autolog CD34+-cellepopulation, som indeholder hæmatopoietiske stamceller (HSC), der er transduceret med en lentiviral vektor (LVV9, der koder for βA-T87Q-globingenet.
 • Cellerne er suspenderet i en kryopræserveret opløsning.
 • 1 infusionspose indeholder ca. 20 ml infusionsvæske.
 • De kvantitative oplysninger vedr. koncentration, CD34+-celler og dosis for lægemidlet er angivet i lot-informationsarket. Lot-informationsarket er placeret inden i låget på kryoboksen, der bruges til at transportere præparatet.

 

Håndtering 

 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares frossen i dampfasen i flydende nitrogen ved ≤ -140°C i infusionspose i metalkassette.
 • Efter optøning:
  • Kan opbevares i højst 4 timer ved stuetemperatur (20-25°C).
  • ikke nedfryses igen.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) Infusionsvæske, dispersion autologe CD34+celler 525385
1 dosis
Udgået 18-10-2021
 
 

Revisionsdato

11.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...