Domizin

Udgået: 27.12.2021
N06AX11
 
 

Antidepressivum. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 15 mg mirtazapin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 15-30 mg dgl. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 15-45 mg dgl. Dosis gives 1 gang dgl. ved sengetid, kan evt. deles i 2 doser, morgen og aften.
Til ældre bør dosisøgning foretages under nøje overvågning. 

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, bl.a. pga. manglende påvist effekt.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-40 ml/min.

  Der er set fald i clearance på 30 % ved GFR < 40 ml/min og på 50 % ved GFR < 10 ml/min. Dosisjusering kan overvejes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes. 


Se endvidere

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger eller længere.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag eller skifte til escitalopram dråber, som kan gives i passende fortynding.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Se endvidere Aftrapning af antidepressiva

Kontraindikationer

Samtidig brug af MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin) samt behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (moclobemid) inden for det sidste døgn bør normalt undgås. 

Forsigtighedsregler

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år er både set øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet.
 • Forsigtighed ved:
  • Kardielle ledningsforstyrrelser
  • Angina pectoris
  • Nyligt myokardieinfarkt
  • Hypotension
  • Risikofaktorer for hyponatriæmi
  • Prostatahypertrofi
  • Snævervinklet glaukom.
 • Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani. Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin. Ved udvikling af mani anbefales behandlingen seponeret eller, hvis der kommer seponeringssymptomer, udtrappet, da disse kan bidrage til at forværre manien.
 • Desuden forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Mirtazepin kan anses som sikkert i terapeutiske doser ved epilepsi (4529).
 • Eksisterende psykotiske symptomer kan forværres.
 • Risiko for ændret glykæmisk kontrol hos patienter med diabetes mellitus.
 • Ved feber eller andre symptomer på infektion bør behandlingen stoppes og blodbilledet undersøges.
 • Behandlingen seponeres, under hensynstagen til evt. udvikling af seponeringssymptomer, ved tegn på icterus eller mani.

Risiko for antikolinerg belastning 

Mirtazapin er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019.  

 

Risiko for udvikling af alvorlige hudreaktioner 

Der er forekommet alvorlige og livstruende hudreaktioner som fx Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse ved behandling med mirtazapin. Ved symptomer på alvorlige hudreaktioner bør behandlingen seponeres. 

Referencer: 4529

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Mundtørhed.
Vægtøgning.
Øget appetit.
Hovedpine, Sedation.
Somnolens.
Almindelige (1-10 %) Diarré, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Hukommelsesbesvær, Tremor.
Abnorme drømme, Angst, Døsighed, Konfusion.
Hududslæt.
Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Motorisk uro, Paræstesier.
Agitation, Hallucinationer, Mani.
Hypotension, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Pancreatitis.
Myokloni.
Aggressivitet.
Ikke kendt hyppighed Eosinofili, Knoglemarvsdepression.
Hyperprolaktinæmi.
Stevens-Johnsons syndrom.
Serotoninsyndrom*, Toksisk epidermal nekrolyse.
Hyponatriæmi.
Rhabdomyolyse.
Oral paræstesi.
Dysartri, Suicidale tanker eller adfærd.
Urinretention.
Priapisme.
Bulløs dermatitis, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme.
Ødemer.

* se SSRI

 • Somnolens optræder hovedsageligt i de første uger af behandlingen.
 • Visse bivirkninger som fx træthed kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.
 • Der er set tilfælde af forlænget QT-interval og torsades de pointes. Størstedelen af tilfældene var i forbindelse med overdosering eller ved risikofaktorer for QT-forlængelse (fx QT-forlængende lægemidler eller familiær disposition).

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere bør normalt undgås pga. mulig teoretisk risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Mirtazapin kan forøge den sederende virkning af alkohol og benzodiazepiner.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med kraftige hæmmere af CYP3A4 (fx proteasehæmmere, azoler, erythromycin - Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet) på grund af risiko for øget koncentration af mirtazapin.
 • Ved samtidig behandling med carbamazepin nedsættes plasmakoncentrationen af mirtazapin med ca. 50%. Risiko for lignende effekt ved kombination med andre induktorer af CYP3A4. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for omkring 1.300 levende fødte børn eksponeret i 1. trimester uden tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. Nogle data antyder en lille øget risiko for preterm fødsel og spontanabort. Irritative seponeringssymptomer er set hos nyfødte. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

 

Se endvidere Antidepressiv behandling af gravide

Referencer: 3711, 3946, 3954, 3955, 3956

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • α2-receptorantagonist. De præsynaptiske α2-autoreceptorer hæmmer frigørelsen af noradrenalin gennem negativ feedback, mens de præsynaptiske α2-heteroreceptorer hæmmer frigørelsen af serotonin. Ved at blokere receptorerne, blokerer mirtazapin noradrenalins hæmmende effekt på frigørelsen af noradrenalin og serotonin.
 • Den øgede omsætning af noradrenalin fører til øget stimulering af postsynaptiske α1-receptorer på serotonerge neuroner og dermed muligvis til øget frigørelse af serotonin.
 • Herudover virker mirtazapin som antagonist på flere serotonin-receptorer (5HT2A, 5HT2C og 5HT3) og på histamin H1-receptoren.
 • Ved lave doser vil mirtazepins stærke affinitet for histamin H1-receptoren medføre, at H1-receptorblokeringen er relativt udtalt i forhold til blokeringen af α2-receptorerne.
 • Har, som andre antidepressiva, også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus).
Referencer: 3643, 3645, 3644

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Steady state efter 3-4 dage.
 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt via CYP3A4 og CYP2D6 samt i mindre omfang via CYP1A2 til bl.a. demethylmirtazapin, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 20-40 timer.
 • Ca. 4 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 049713
300 stk. (blister)
Udgået 27-12-2021

Substitution

filmovertrukne tabletter 15 mg
Combar STADA Nordic, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Mirtazapin "Actavis" TEVA, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Mirtazapin "HEXAL" HEXAL, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Mirtazapin "KRKA" KRKA, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Mirtazapin "Nordic Prime" (Parallelimport), Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
Mirtazapin "Orion" Orion Pharma, Mirtazapin, filmovertrukne tabletter 15 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  15 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 15 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4529. Kanner AM. Most antidepressant drugs are safe for patients with epilepsy at therapeutic doses: A review of the evidence. Epilepsy Behav. 2016; 61:282-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27236241 (Lokaliseret 21. juni 2019)


3645. Leonard SD, M.D., Karlamangla A. Dose-Dependent Sedating and Stimulating Effects of Mirtazapine. Clinical Vignette. 2015; 19, https://proceedings.med.ucla.edu/wp-content/uploads/2016/11/Dose-Dependent-Sedating-and-Stimulating-Effects-of-Mirtazapine.pdf (Lokaliseret 6. juni 2018)


3954. Smit M, Wennink H, Heres M. Mirtazapine in pregnancy and lactation: data from a case series. J Clin Psychopharmacol. 2015; 35(2):163-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25689290 (Lokaliseret 14. november 2018)


3955. Winterfeld U, Klinger G, Panchaud A et al. Pregnancy outcome following maternal exposure to mirtazapine: a multicenter, prospective study. J Clin Psychopharmacol. 2015; 35(3):250-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25830592 (Lokaliseret 14. november 2018)


3946. Kjaersgaard MI, Parner ET, Vestergaard M et al. Prenatal antidepressant exposure and risk of spontaneous abortion - a population-based study. PLoS One. 2013; 28(8), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24015208 (Lokaliseret 14. november 2018)


3956. Djulus J, Koren G, Einarson TR. Exposure to mirtazapine during pregnancy: a prospective, comparative study of birth outcomes. J Clin Psychiatry. 2006; 67(8):1280-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16965209 (Lokaliseret 14. november 2018)


3644. Grasmäder K, Verwohlt PL, Kühn KU et al. Relationship between mirtazapine dose, plasma concentration, response, and side effects in clinical practice. Pharmacopsychiatry. 2005; 38(3):113-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15902580 (Lokaliseret 5. juli 2019)


3643. Anttila SA, Leinonen EV. A review of the pharmacological and clinical profile of mirtazapine. CNS Drug Rev. 2001; 7(3):249-64, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11607047 (Lokaliseret 6. juni 2018)

 
 

Revisionsdato

05.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...