Daurismo

Udgået: 24.01.2022
L01XJ03
 
 

Antineoplastisk middel. Anvendes i kombination med cytarabin. 

Anvendelsesområder

I kombination med lavdosis cytarabin til behandling af nyligt diagnosticeret de novo eller sekundær akut myeloid leukæmi (AML) hos voksne, der ikke er egnede til standard-induktionskemoterapi. 

 

Glasdegib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg eller 100 mg glasdegib (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne: 100 mg 1 gang dgl.  

Dosisreduktion til 50 mg 1 gang dgl. kan være nødvendig ud fra tolerans og bivirkninger, se produktresumé 

 

Bemærk: 

 • Tages på omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ved opkastning efter indtagelse skal der ikke tages en erstatningsdosis.
 • Glemt dosis kan tages op til 10 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed. Monitorering før opstart og løbende under behandlingen. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved anamnese med QT-forlængelse, præ-eksisterende hjertelidelse og elektrolytforstyrrelser.
 • Før behandlingsstart og mindst én gang ugentlig i den første måned monitoreres:
  • Elektrolytter
  • Komplet blodtælling
  • Leverfunktion
  • Nyrefunktion.

Derefter monitoreres elektrolytter og nyrefunktion én gang månedlig. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, blødning, neutropeni, trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, kvalme, obstipation, opkastning, smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, træthed
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, muskelkramper
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, pneumoni
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Atrieflimren
Mave-tarm-kanalen Stomatitis
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion

Interaktioner

 • Ketoconazol øger AUC for glasdegib 2,4 gange. En lignende effekt kan forventes af andre CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, posaconazol, voriconazol, ritonavir), se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Samtidig anvendelse bør undgås.
 • Rifampicin nedsætter AUC for glasdegib med 70%. En lignende effekt kan forventes af andre CYP3A4-induktorer (fx carbamazepin, enzalutamid, mitotan, phenytoin og naturlægemidler med perikon), se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Samtidig anvendelse bør undgås.
 • Omsætningen kan påvirkes ved samtidig indtagelse af grapefrugtjuice, se Lægemiddelinteraktioner med føde.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af lægemidler, der forlænger QT-intervallet eller inducerer torsades de pointes, da glasdegib kan forlænge QT-intervallet.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af lægemidler, der er substrater for P-glykoprotein, og som har snævert terapeutisk indeks fx digoxin.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund:  

Der er ikke humane data for anvendelse af glasdegib under graviditet. Prækliniske studier tyder på et væsentligt og alvorligt teratogent potentiale ved relevante doser. 

 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning. 

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i fertil alder bør anvende sikker antikonception. 

 

Produktresumeet angiver følgende: ”Glasdegib kan være til stede i sæd. Mandlige patienter med kvindelige partnere bør advares om risikoen for eksponering via sæd og de bør rådes til altid at bruge effektiv prævention, inklusive kondom (med sæddræbende middel hvis tilgængeligt), selv efter vasektomi.”  

 

Fertilitet hos mænd

Mænd bør være opmærksomme på risikoen for nedsat fertilitet efter behandling. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Der er ikke humane data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Glasdegib blokerer proteinet smoothened (SMO). Blokering af SMO reducerer cancercellernes evne til at overleve og vokse. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Biotilgængelighed ca. 77 %.
 • Fordelingsvolumen ca. 2,7 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 17 timer.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren.
 • Ca. 17 % udskilles uomdannet gennem nyrerne og ca. 19 % med fæces.

Indholdsstoffer

Glasdegibfilmovertrukne tabletter  25 mgfilmovertrukne tabletter  100 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 512958
60 stk. (blister)
Udgået 24-01-2022
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 140223
30 stk. (blister)
Udgået 24-01-2022

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Pfizer, GLS, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
Pfizer, GLS, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 18. februar 2022)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 18. februar 2022)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 18. februar 2022)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 18. februar 2022)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

17.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. maj 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...