Methotrexat "Paranova"

L04AX03
 
 

Cytostatikum. Folsyreantagonist. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Ved Crohns sygdom, reumatologiske og dermatologiske sygdomme må dosis kun gives 1 gang om ugen. Læs mere. 

 

Anvendelsesområder

Methotrexat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg methotrexat. 

Doseringsforslag

Reumatoid artritis 

 • Initialt 10 (15) mg 1 gang ugentlig.
 • Ved manglende respons og god tolerans efter 4 uger kan dosis trinvis øges med 5 mg pr. måned til højst 25 (30) mg 1 gang ugentlig.

 

Polyartikulær juvenil idiopatisk artritis 

 • Børn ≥ 3 år. 10-15 mg/m2 legemsoverflade 1 gang ugentlig.
 • Dosis kan om nødvendigt øges op til 20 mg/m2 legemsoverflade 1 gang ugentlig.

 

Psoriasis 

 • Initialt 7,5 mg 1 gang ugentlig.
 • Ved manglende respons og god tolerans efter 6-8 uger kan dosis trinvis øges med 2,5 mg pr. uge til højst 30 mg 1 gang ugentlig.

 

Onkologisk behandling 

Forskellige doseringsregimer anvendes, oftest i kombination med andre cytostatika. Behandlingen styres under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt af nyrefunktionen. 

 

Bemærk: 

 • Behandling bør kun påbegyndes, hvis patienten eller dennes omsorgsperson(er) er i stand til at overholde doseringsregimet med 1 ugentlig dosis (gælder ikke ved onkologisk behandling).
 • Methotrexat kan kombineres med 1 mg folsyre dgl. eller 5-10 mg pr. uge, undtagen på methotrexatdagen. Derved nedsættes risikoen for gastro-intestinale gener, uden at den kliniske effekt påvirkes.
 • Tabletterne bør synkes hele.
 • Tabletterne bør tages 1 time før eller 1,5-2 timer efter et måltid.
 • Børn ikke anvendes til børn < 3 år pga. utilstrækkelige data.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-20 ml/min.

  Elimination af methotrexat er nedsat, da det hovedsageligt udskilles gennem nyrerne. 

Dosisjustering

 • GFR 20-50 ml/min.

  Dosis skal nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alkoholmisbrug.
 • Svære og/eller aktive infektioner.
 • Eksisterende knoglemarvsinsufficiens.
 • Samtidig vaccination med levende vacciner.

Forsigtighedsregler

 • Regelmæssig monitorering af hæmatologiske parametre samt nyre- og leverfunktion tilrådes. De første 2 måneder hver 14. dag, derefter hver 8. til 12. uge.
 • Før behandlingsstart anbefales røntgen af thorax og hos risikopatienter tillige hepatitis B- og C-serologi.
 • Forsigtighed ved ascites og pleuraekssudat, hvor methotrexat ophobes for siden langsomt at blive afgivet til cirkulationen.
 • Orale ulcera og kendt aktiv gastro-intestinal ulcussygdom.
 • Kroniske lungelidelser
 • Methotrexat indgivet samtidig med stråleterapi øger muligvis risikoen for bløddelsnekrose og knoglenekrose.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der administreres/dispenseres tabletter dagligt i stedet for ugentligt. Svær immunsuppression. Død.
Dobbeltdosering. Samtidig indgift af inj.-/inf. væske og tabletter. Orale ulcera.
Fejlordination. Der ordineres tabletter dagligt i stedet for ugentligt. Svær immunsuppression.
Overdosering. Manglende monitorering og/eller aktion på blodprøver og nyretal. Indlæggelse. Død.
Visuel forveksling af methotrexat og folinsyre, så methotrexat overdoseres. Forgiftning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Forekomst og sværhedsgrad af bivirkninger er generelt dosisrelaterede. 

Meget almindelige (> 10 %) Leukopeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning, Orale ulcera, Stomatitis.
Svimmelhed, Træthed, Utilpashed.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Hoste.
Alopeci.
Almindelige (1-10 %) Agranulocytose, Anæmi, Knoglemarvsdepression, Pancytopeni.
Conjunctivitis.
Herpes zoster.
Paræstesier.
Døsighed.
Interstitiel pneumonitis.
Erytem, Fotosensibilitet, Hudkløe, Hududslæt, Sårdannelse.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Lymfom.
Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis.
Sårhelingskomplikationer.
Biliær cirrose, Fedtlever, Hepatotoksicitet, Leverfibrose.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Immunsuppresion, Stevens-Johnsons syndrom.
Infektioner.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Nedsat plasma-albumin.
Diabetes.
Artralgi, Osteoporose.
Hemiparese.
Depression, Konfusion.
Akut nefropati, Anuri, Hæmaturi, Nyresvigt, Oliguri.
Vaginal ulceration, Vaginitis, Vandladningsbesvær.
Lungefibrose, Pleuraekssudat.
Vasculitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Megaloblastisk anæmi.
Retinal blodprop, Synsforstyrrelser.
Melæna.
Hepatitis.
Sepsis.
Atypisk femurfraktur.
Forhøjet serum-urat.
Leukoencefalopati, Parese.
Spontan abort.
Afasi, Dysartri, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion.
Azotæmi.
Oligospermi.
Respirationsstop.
Erythema multiforme, Purpura.
Hypotension, Lungeemboli, Tromboemboli.
Meget sjældne (< 0,01 %) Aplastisk anæmi, Eosinofili, Hypoglobulinæmi, Neutropeni.
Pericarditis, Perikardieansamling.
Forbigående blindhed, Retinopati, Synstab.
Hæmatemese.
Levercellenekrose, Leverinsufficiens.
Periorbitalt ødem.
CMV-infektion, Herpesvirusinfektioner, Hudinfektion, Kryptokokinfektion, Svampeinfektioner.
Aseptisk meningitis  (fx paralyse, opkastning), Hypæstesi, Myasteni, Neuralgi  (kranienerver).
Fosterdød.
Gynækomasti, Hæmning af spermatogenese, Impotens, Infertilitet.
Astma, Dyspnø, Interstitiel lungesygdom, Lungeødem, Pneumoni.
Ikke kendt Peritonitis, Tarmperforation.
Hypoxi.
Arachnoiditis, Neurotoksicitet.
Kæbeosteonekrose  (sekundært til lymfoproliferative sygdomme).
Ataksi, Benign intrakraniel trykstigning, Bevidsthedstab, Paraplegi.
Demens.
Dermatitis, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis.
Pulmonal blødning, Ødemer.

Interaktioner

 • Probenecid og trimethoprim kan øge koncentrationen af methotrexat, og kombinationen bør undgås.
 • Leverfunktionen bør nøje overvåges ved samtidig behandling med andre potentielt levertoksiske midler, fx azathioprin, leflunomid, retinoider og sulfasalazin.

Graviditet

Må ikke anvendes.
 • Psoriasis og reumatoid artritis: Kvinder må ikke blive gravide under behandlingen. Se endvidere Methotrexat og immunosuppressiva mod psoriasis.
 • Maligne sygdomme: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.
  Se også Antineoplastiske midler.
Referencer: 691, 692, 2302, 2304, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder herefter. 

 

Produktresumeét angiver derudover, at mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder herefter. Denne forholdsregel for mænd synes baseret på teoretiske overvejelser om det aktive lægemiddelstofs egenskaber. Der er ikke humane data, som understøtter anbefalingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer cellens metabolisme på flere områder. Bindes til dihydrofolsyrereduktase og blokerer derved folsyrereduktionen til tetrahydrofolat (calciumfolinat), som er nødvendig for purin- og pyrimidinbiosyntesen. Det omdannes endvidere i cellen til en polyglutamatform, der hæmmer en række enzymatiske processer i nukleinsyrestofskiftet. Methotrexat virker mest effektivt på prolifererende celler og celler, der omsættes hurtigt, fx i epidermis og mave-tarmkanal. 

Farmakokinetik

 • Diffunderer let ud i vævene med højeste koncentrationer i lever, nyrer og milt.
 • Bindes reversibelt i pleuraekssudater og ascites, og udskillelsen kan herved forsinkes betydeligt. (Halveringstiden kan være forlænget op til 4 gange den normale længde).
 • Terminal plasmahalveringstid i 6-7 timer med betydelig variation (3-17 timer).
 • 80-90% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • 5-20% udskilles med galden. Der er udtalt enterohepatisk cirkulation.
 • Oral administration: Biotilgængelighed ca. 70% ved lavdosis, mindre ved højere doser, dog med stor individuel variation.
 • Parenteral administration: Biotilgængelighed ved i.v., i.m. og s.c. administration er tæt på 100 %.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af methotrexat bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 2,5 mg  (Paranova Danmark) 097040
100 stk.
206,45 2,06 2,06

Substitution

tabletter 2,5 mg
Emthexate TEVA, Methotrexat, tabletter 2,5 mg
Methotrexat "Ebewe" Sandoz, Methotrexat, tabletter 2,5 mg
Occicel (Parallelimport), Methotrexat, tabletter 2,5 mg
Trexan Orion Pharma, Methotrexat, tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  2,5 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
ORN 57
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2302. Weber-Schoendorfer C, Hoeltzenbein M, Wacker E et al. No evidence for an increased risk of adverse pregnancy outcome after paternal low-dose methotrexate: an observational cohort study. Rheumatology. 2014; 53(4):757-63, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24369411 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2304. Østensen M, Förger F. How safe are anti-rheumatic drugs during pregnancy?. Curr Opin Pharmacol. 2013; 13(3):470-5, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23522967 (Lokaliseret 20. maj 2016)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

14.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...