Topiramat "Paranova"

N03AX11
 
 

Anvendelsesområder

 • Monoterapi ved epilepsi. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
 • Supplerende behandling ved fokale epileptiske anfald og fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske krampeanfald samt supplerende behandling ved generaliserede tonisk-kloniske anfald og ved juvenil myoklon epilepsi.
 • Anfald forbundet med Lennox-Gastaut-syndrom.
 • Forebyggelse af migræne.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder enten 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg topiramat. 

Doseringsforslag

Epilepsi 

 • Monoterapi
  • Voksne. Initialt 25 mg dgl. om aftenen i 1 uge. Derefter øges dosis med 1-2 ugers interval med 25-50 mg i døgnet fordelt på 2 doser afhængig af effekt. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 200-400 mg dgl. fordelt på 2 doser. Maksimal dosis ved monoterapi er sædvanligvis 500 mg dgl., ved visse svært behandlelige (refraktære) former dog op til 1.000 mg dgl.
  • Børn > 6 år. Initialt 0,5-1 mg/kg legemsvægt om aftenen i 1 uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 0,5-1 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser afhængig af effekt. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 2-9 mg/kg legemsvægt/døgn. Terapeutisk niveau er 6-30 mikromol/l.
 • Supplerende behandling
  • Voksne. Initialt 25-50 mg dgl. om aftenen i 1 uge. Derefter øges dosis med 1-2 ugers interval med 25-50 mg i døgnet fordelt på 2 doser afhængig af effekt. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 200-400 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.
  • Børn ≥ 2 år. Initialt 1-3 mg/kg legemsvægt/døgn, højst 25 mg dgl. om aftenen i 1 uge. Derefter øges døgndosis med 1-2 ugers interval med 1-3 mg/kg legemsvægt i døgnet afhængig af effekt. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 5-9 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 2 doser.

Seponering bør ske gradvis for at undgå risiko for anfaldsprovokering. 

 

Migræneprofylakse 

 • Voksne. 25 mg 1 gang dgl. stigende med 25 mg dgl. med 14 dages mellemrum til 100 mg dgl. fordelt på 2 doser. Senere evt. dosisregulering til 50-200 mg dgl. fordelt på 2 doser.
 • Børn. Bør ikke anvendes, erfaring savnes.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-70 ml/min.

  Initial- og vedligeholdelsesdosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • For at undgå risiko for nyrestensdannelse anbefales adækvat hydrering
 • Risiko for udvikling af snævervinklet glaukom
 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd
 • Tegn på metabolisk acidose kan nødvendiggøre dosisnedsættelse eller seponering.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering på grund af regnefejl (faktor 10-fejl) til barn. Forgiftning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme.
Svimmelhed, Træthed.
Vægttab.
Paræstesier.
Depression, Døsighed.
Nasopharyngitis.
Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Tinnitus, Øresmerter.
Dobbeltsyn, Nystagmus, Sløret syn.
Abdominalsmerter, Gastritis, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Balanceforstyrrelser, Feber, Kraftesløshed, Letargi.
Allergiske reaktioner.
Vægtøgning.
Nedsat appetit.
Artralgi, Kramper, Muskelsvaghed, Myalgi.
Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Oral paræstesi, Sedation, Tremor.
Aggressivitet, Agitation, Angst, Bradyfreni, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Søvnløshed, Talebesvær.
Hyppig og smertefuld vandladning, Nyresten.
Epistaxis, Hoste, Rhinoré.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Eosinofili, Leukopeni, Lymfadenopati, Trombocytopeni.
Bradykardi.
Høretab.
Pancreatitis.
Hypertermi.
Ansigtsødem.
Acidose, Hypokaliæmi.
Dyskinesier.
Eufori, Hallucinationer, Personlighedsændringer, Psykose, Suicidaladfærd.
Hæmaturi, Inkontinens.
Erektil dysfunktion.
Dyspnø.
Anhidrose, Erytem.
Hypotension, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Glaukom, Synstab.
Hepatitis.
Periorbitalt ødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Hyperchloræmisk acidose.
Mani.
Erythema multiforme.
Raynauds syndrom.
Ikke kendt hyppighed Toksisk epidermal nekrolyse.

Der er beskrevet tilfælde med hyperammoniæmi, hyperammoniæmisk encefalopati og metabolisk acidose samt tilfælde med pludselig synstab pga. sekundært akut snævervinklet glaukom. 

Ved kombinationsbehandling med topiramat og valproat er set hypotermi med kernetemperatur < 35°C. 

Interaktioner

 • Enzyminducerende antiepileptika som carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og primidon nedsætter plasmakoncentrationen af topiramat.
 • Topiramat øger nedbrydningshastigheden af østrogener, hvorfor virkningen af hormonelle kontraceptiva kan nedsættes.
 • Topiramat kan øge udskillelsen af digoxin, glibenclamid, imatinib, pioglitazon, risperidon og sumatriptan.
 • Topiramat kan nedsætte udskillelsen af diltiazem, haloperidol, hydrochlorthiazid og metformin.
 • Kan påvirke serum-koncentrationen af lithium.
 • Samtidig indgift af acetazolamid kan øge risikoen for nyresten.
 • Samtidig behandling med warfarin kan nedsætte protrombintid/INR, og INR skal følges tæt under behandlingen.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 5.000 eksponerede graviditeter, heraf størstedelen i 1. trimester. Overordnet er der tegn på nogen overhyppighed af alvorlige medfødte misdannelser, i størrelsesordenen ca. 5% mod en baggrundshyppighed i på ca. 3,5%. Disse tal skal fortolkes med forsigtighed i lyset af mulige bias, herunder især confounding by indication og brug af flere antiepileptiske lægemidler samtidigt. Risikoen for læbe-ganespalte synes konsistent forøget på tværs af studierne. Den samlede ”crude” absolutte risiko i disse studier er på 0,36% versus en baggrundsrisiko i Danmark på ca. 0,2%.  

 

Behandling bør kun initieres/fortsættes i samarbejde med en speciallæge i neurologi og alene på indikationen epilepsi. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Referencer: 4138, 4142, 4292, 4293, 4294

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Anvendes kun efter rådgivning fra speciallæge, og aldrig som migræneprofylakse.
Den relative vægtjusterede dosis er høj, ca. 25%. Plasmakoncentrationen hos 3 børn var lav sammenlignet med mødrenes. Der er ikke beskrevet bivirkninger i disse tilfælde. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Stabiliserer præsynaptiske neuronale membraner via blokade af spændingsafhængige natriumkanaler og hæmmer derved udskillelsen af ekscitatoriske aminer, specielt glutamat.
 • Blokerer AMPA/kainat-receptorerne.
 • Endvidere potenseres den hæmmende virkning af GABA.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Steady state efter 4-5 døgn.
 • Plasmahalveringstid 20-30 timer.
 • Ca. 65% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Terapeutisk niveau er 6-30 mikromol/l.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.  

Indholdsstoffer

Topiramatfilmovertrukne tabletter  25 mg  (Paranova Danmark) filmovertrukne tabletter  50 mg  (Paranova Danmark) filmovertrukne tabletter  100 mg  (Paranova Danmark) filmovertrukne tabletter  200 mg  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 50 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 100 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark)
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 25 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 50 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 100 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark)
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 25 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 50 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 100 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark)
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 25 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 50 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 100 mg  (Paranova Danmark) , filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 454282
60 stk. (blister)
126,30 2,11 25,26
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 142310
60 stk. (blister)
250,85 4,18 25,09
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg  (Paranova Danmark) 513573
60 stk. (blister)
627,45 10,46 31,37
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 135287
56 stk. (blister)
1.496,35 26,72 40,08

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Topimax Janssen, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topimax Janssen, Topiramat, hårde kapsler 25 mg
Topiramat "Accord" Accord, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Actavis" TEVA, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
filmovertrukne tabletter 50 mg
Topimax Janssen, Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
Topinor (Parallelimport), Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
Topiramat "Accord" Accord, Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
Topiramat "Actavis" TEVA, Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
filmovertrukne tabletter 100 mg
Topimax Janssen, Topiramat, filmovertrukne tabletter 100 mg
Topiramat "Accord" Accord, Topiramat, filmovertrukne tabletter 100 mg
Topiramat "Actavis" TEVA, Topiramat, filmovertrukne tabletter 100 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat, filmovertrukne tabletter 100 mg
 
filmovertrukne tabletter 200 mg
Topimax Janssen, Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
Topinor (Parallelimport), Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
Topiramat "Accord" Accord, Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
Topiramat "Actavis" TEVA, Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
Topiramat "Orion" Orion Pharma, Topiramat, filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  25 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
TOP, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,4 x 5,4
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
TOP, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
TOP, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,4 x 8,4
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
TOP, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 9,4 x 9,4
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

4138. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. 2018; 17(6):530-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680205 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4292. Hernandez-Diaz S, Huybrechts KF, Desai RJ et al. Topiramate use early in pregnancy and the risk of oral clefts: A pregnancy cohort study. Neurology. 2018; 90:342-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29282333 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4293. Veroniki AA, Rios P, Cogo E. Comparative safety of antiepileptic drugs for neurological development in children exposed during pregnancy and breast feeding: a systematic review and network meta-analysis. MBJ Open. 2017; 7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28729328 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4142. Weston J, Bromley R, Jackson CF et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4294. Tennis P, Chan KA, Curkendall SM. Topiramate use during pregnancy and major congenital malformations in multiple populations. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2015; 103:269-75, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25776342 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

26.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...