Tapentadol "2care4"

Udgået: 27.12.2021
N02AX06
 
 

Dual action agonist. Opioid med µ-agonistisk virkning og samtidig hæmning af genoptagelsen af noradrenalin. Den analgetiske virkning er direkte uden omdannelse til en farmakologisk aktiv metabolit. 

Effekt er påvist i kliniske forsøg ved nociceptive og neuropatiske smertetilstande. Der foreligger kun begrænsede data for behandling af cancersmerter. 

Anvendelsesområder

Stærke, kroniske smerter.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg tapentadol (som hydrochlorid).  

Doseringsforslag

Voksne ikke tidligere opioidbehandlede. Sædvanligvis 50 mg 2 gange dgl. stigende efter behov hvert 3. døgn med 50 mg 2 gange dgl. til højst 500 mg i døgnet.  

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletter kan ikke anvendes til akutte smerter eller til smertegennembrud ved kroniske smerter.
 • Matriksen i depottabletten kan udskilles i tabletlignende form med fæces.

 

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til patienter < 18 år pga. manglende erfaring.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed og lav initialdosis ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion, se Nedsat leverfunktion, Opioider.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage, inden behandling med tapentadol påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Fejl ved skift mellem opioider
Overdosering ved ændring af smertebehandling. Tapentadol er ikke-ækvipotent med morphin. Det blev ikke overvejet eller oplyst, at morphin er > 5 gange stærkere end tapentadol. Respirationsdepression. Patienten behandles med antidot og overflyttes til intensiv afdeling.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Svimmelhed
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, dyspepsi, opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, træthed, tørre slimhinder, unormal temperaturregulering
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, depression, koncentrationsbesvær, nervøsitet Rastløshed, søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, hududslæt, rødme, øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Ændret hjertefrekvens
Øjne Synsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Vægttab
Nervesystemet Bevidsthedssvækkelse, hukommelsesbesvær, hypæstesi, paræstesier, sedation
Psykiske forstyrrelser Agitation, eufori, konfusion, talebesvær
Nyrer og urinveje Urinretention Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Seksuelle forstyrrelser
Vaskulære sygdomme Hypotension, synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, angioødem
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Koordinationsbesvær
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser*, toleransudvikling
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens
Psykiske forstyrrelser Delirium

* Kan opstå ved pludselig seponering. 

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Den sederende virkning forstærkes af CNS-hæmmende midler, fx benzodiazepiner, antipsykotika, sederende antihistaminer og alkohol.
 • Respirationssvækkelse forstærkes af benzodiazepiner og barbiturater.
 • Potente induktorer af UGT (fx rifampicin, phenobarbital, phenytoin eller naturlægemidler med perikon) kan øge metabolismen af tapentadol, og samtidig behandling bør derfor undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Ved overdosering skal behandlingen primært rettes mod symptomerne ved µ-opioidagonisme.  

Se Tramadol (forgiftninger)

Farmakodynamik

Opioidagonist med virkning på µ-opioidreceptorerne i CNS. Hæmmer desuden den neuronale genoptagelse af noradrenalin. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 32 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,25 timer (tabletter og oral opløsning) og 3-6 timer (depottabletter).
 • Metaboliseres overvejende ved glucuronidering medieret af UDP-glucuronyltransferase (UGT).
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Depottabletterne frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, forudsat følgende er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for behandling med stærke opioider.
 • Beskrivelse af tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.
 • Der skal som hovedregel være forsøgt behandling med orale depotformuleringer af både morfin og oxycodon i ækvieffektive doser i forhold til det ansøgte lægemiddel. For neuropatiske smerter endvidere tricykliske antidepressiva, gabapentin og pregabalin.
 • Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 151510
100 stk. (blister)
Udgået 27-12-2021

Substitution

depottabletter 50 mg
Palexia Depot Grünenthal, Tapentadol, depottabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Depottabletter  50 mg

Præg:
H 1,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,5 x 15
depottabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

07.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. maj 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...