Sotalol "Paranova"

Udgået: 27.12.2021
C07AA07
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning, men med en antiarytmisk effekt på grund af sotalols forlængelse af varigheden af aktionspotentialet og hjertets refraktærtider. 

Anvendelsesområder

Ventrikulære arytmier 


Supraventrikulære arytmier 

 • Vedligeholdelse af normal sinusrytme efter konvertering af atrieflimren eller flagren
 • Profylakse mod:
  • paroxysmal atrieflimren
  • paroxysmal supraventrikulær takykardi efter hjertekirurgi.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 80 mg sotalolhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 

 • 80 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser, stigende efter behov under kontrol af blodtryk og pulsfrekvens med 2-3 dages intervaller.
 • Lavere initialdosis kan være nødvendig.

Vedligeholdelsesdosis 

 • Sædvanligvis 160-320 mg i døgnet.
 • Maksimal dosis er 640 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen indledes under ekg-overvågning i mindst 2 døgn, det samme gælder ved dosisøgning.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-10 ml/min.

  Høj risiko for proarytmier. Sotalol udskilles fortrinsvis renalt.  

Dosisjustering

 • GFR 10-30 ml/min.

  Dosis nedsættes til 25 % af normaldosis. 

 • GFR 30-60 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50 % af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Seponering

Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris. 

Kontraindikationer

 • Astma og kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Kardiogent shock
 • Sinoatrialt blok
 • AV-blok
 • Medfødt eller erhvervet forlænget QT-syndrom
 • Torsades de pointes
 • Tilstande med udtalt bradykardi eller/og lavt blodtryk
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Prinzmetals angina
 • Metabolisk acidose
 • Ubehandlet fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Claudicatio intermittens
 • Raynauds syndrom
 • Psoriasis
 • Svært regulerbar diabetes mellitus, da β-blokkere kan maskere tegn på hypoglykæmi
 • Behandling med β-blokkere kan maskere symptomerne på tyrotoksikose.
 • Indledning af behandling bør ske under 2-3 døgns indlæggelse med kontinuerlig ekg-monitorering.


Pludselig seponering af β-blokkere kan give anledning til takykardi, hovedpine, svedeture og trykken i brystet, det såkaldte "seponeringssyndrom", som har givet anledning til forværring af angina pectoris og udvikling af akut myokardieinfarkt. Patienterne bør derfor altid udtrappes af behandlingen over 1-2 uger, specielt hvis det drejer sig om patienter med iskæmisk hjertesygdom. 

Bivirkninger

Bivirkninger er som regel forbigående og nødvendiggør kun sjældent afbrydelse af behandling.
Meget almindelige (> 10 %) Bradykardi, Palpitationer.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Brystsmerter.
Dyspnø.
Almindelige (1-10 %) Arytmier, AV-blok, Forværring af hjerteinsufficiens, Torsades de pointes-takykardi, Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Feber, Syns- og høreforstyrrelser.
Ekg-forandringer, Forlænget QT-interval.
Muskelkramper.
Hovedpine, Paræstesier.
Depression, Humørforstyrrelser, Konfusion, Nervøsitet, Søvnforstyrrelser.
Impotens, Nedsat libido.
Astma, Bronkospasme.
Hudreaktioner, Hududslæt.
Hypotension, Kolde hænder og fødder, Synkope, Ødemer.
Ikke kendt hyppighed Trombocytopeni.
Hjertestop.
Forværring af psoriasis, Psoriasis.
Hyperkolesterolæmi, Hypoglykæmi.
Hallucinationer.
Alopeci.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med andre antiarytmika, som flecainid, verapamil og amiodaron anbefales ikke på grund af deres potentielle evne til at forlænge refraktærperioden.
 • Samtidig intravenøs behandling med antiarytmika bør kun ske på intensivafdeling.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af midler, der forlænger QT-intervallet, såsom perphenazindecanoat, tricykliske antidepressiva og fluorquinoloner som moxifloxacin, samt midler, som associeres med en øget risiko for torsades de pointes, fx erythromycin i.v.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Kombinationen med antidiabetika kan sløre hypoglykæmiens symptomer og forlænge den hypoglykæmiske restitutionsfase.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med sotalol give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Aluminium, magnesium og muligvis calcium og natriumhydrogencarbonat nedsætter AUC for sotalol med ca. 20 %. Bør derfor tages med 2 timers forskydning i forhold til sotalol.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 25 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Den β-blokerende egenskab svarer til andre non-selektive β-blokkere og viser sig elektrofysiologisk ved en hæmning af sinusknuden og den atrio-ventrikulære overledning.
 • Sotalol fremkalder en hæmning eller blokering af kaliumkanalerne i cellemembranen, hvilket medfører en forlængelse af refraktærtiderne i atrier, atrio-ventrikulærknuden og ventriklerne samt en forlængelse af repolarisationstiden i ventriklerne.
 • På elektrokardiogrammet ses effekten som en forlængelse af QT-intervallet, der under behandling med en døgndosis på 160-320 mg andrager ca. 10 %.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 %.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 7-15 timer.
 • Ca. 80 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 80 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 062435
100 stk. (blister)
Udgået 27-12-2021

Substitution

tabletter 80 mg
Sotalol "Mylan" Viatris, Sotalol, tabletter 80 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  80 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
SL, 80
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 80 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)

 
 

Revisionsdato

21.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...