Rizaprim

Udgået: 26.12.2022
N02CC04
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald med eller uden aura. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg rizatriptan (som benzoatsalt). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 10 mg.
 • Vender symptomerne tilbage, til trods for god effekt af 1. dosis, kan en yderligere dosis gives inden for de næste 24 timer, forudsat at der går mindst 2 timer mellem de 2 doser.
 • Maksimal døgndosis er 20 mg.
 • Hos patienter i propranololbehandling er dosis 5 mg.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Kan om nødvendigt knuses
 • Tablet kan opslæmmes i vand
 • Kan tages med eller uden mad. Virkningen forsinkes med ca. 1 time ved indtagelse sammen med mad
 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge < 18 år og ældre > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.
 • Absorptionen forsinkes med ca. 1 time ved administration sammen med mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 15-60 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 5 mg. 

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Moderat eller svær hypertension
 • Mild ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin, andre triptaner/5-HT1-receptoragonister eller MAO-hæmmere. Se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed, Tyngdefornemmelse
Knogler, led, muskler og bindevæv Rigiditet Nakkesmerter
Nervesystemet Hypæstesi, Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Kognitiv dysfunktion, Somnolens Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Halsgener
Hud og subkutane væv Rødme, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Varmefølelse
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier Takykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Undersøgelser Ekg-forandringer
Metabolisme og ernæring Tørst
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Nervesystemet Ataksi, Tremor
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Nervøsitet
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Synkope Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)
Luftveje, thorax og mediastinum Stridor
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi
Mave-tarm-kanalen Iskæmisk colitis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Serotoninsyndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper Myalgi
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Perifer iskæmi

Interaktioner

 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer efter indgift af ergotamin før administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af triptan før administration af ergotamin.
 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt og additiv effekt er kombination af rizatriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister kontraindiceret.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med rizatriptan forlænger og forstærker virkningen af rizatriptan.
 • Propranolol øger plasmakoncentrationen af rizatriptan.
 • Samtidig brug af SSRI, SNRI eller opioider giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Bivirkningsfrekvensen kan øges ved samtidig brug af perikon.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Se endvidere Triptaner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3875, 4251, 4252, 4255

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 0,5 timer (tabletter) og ca. 1 time (smeltetabletter).

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 40-45 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1 time (tabletter) og 1,5 timer (smeltetabletter).
 • Metaboliseres i leveren til ikke farmakologiske aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Ca. 14 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 10 mg, Parallelimport (Nordic Prime)  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Virkningen forsinkes med ca. 1 time ved indtagelse sammen med mad.

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Synkes hele.

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 10 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 534119
6 stk. (blister)
Udgået 12-12-2022
(B) tabletter 10 mg  (Nordic Prime) (kan dosisdisp.) 441247
18 stk. (blister)
Udgået 26-12-2022

Substitution

tabletter 10 mg
Rizatriptan "Glenmark" Glenmark Nordic, Rizatriptan, tabletter 10 mg
Rizatriptan "Stada" STADA Nordic, Rizatriptan, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  10 mg  (Nordic Prime)

Præg:
X, 14
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4255. Spielmann K, Kayser A, Beck E et al. Pregnancy outcome after anti-migraine triptan use: A prospective observational cohort study. Cephalalgia. 2018; 38:1081-92, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28758416 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4252. Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O. Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis. Headache. 2015; 55:490-501, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25644494 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4251. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Triptan safety during pregnancy: a Norwegian population registry study. Eur J Epidemiol. 2013; 28:759-69, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23884894 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3875. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of codeine on pregnancy outcome: results from a large population-based cohort study. Eur J Clin Pharmacol. 2011; 67(12):1253-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21656212 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

16.12.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...