Ambrisentan "Teva"

C02KX02
 
 

Endothelinreceptor-antagonist til behandling af pulmonal hypertension. 

Anvendelsesområder

Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos patienter i WHO-funktionsklasse II-III.  

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af pulmonal arteriel hypertension. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg eller 10 mg ambrisentan. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 5 mg dgl.
 • Dosis kan evt. øges til 10 mg dgl.
 • Ved samtidig behandling med ciclosporin: 5 mg dgl. og monitorering.

 

Børn og unge 8 - 18 år 

 • Legemsvægt ≥ 50 kg: som voksne.
 • Legemsvægt 35 - < 50 kg:
  • Initialt 5 mg dgl.
  • Dosis kan evt. øges til 7,5 mg dgl.
  • Ved samtidig behandling med ciclosporin: 2,5 mg dgl. og monitorering.
 • Legemsvægt 20 - < 35 kg:
  • Initialt 2,5 mg dgl.
  • Dosis kan evt. øges til 5 mg dgl.
  • Ved samtidig behandling med ciclosporin: 2,5 mg dgl. og monitorering.

Bemærk: 

 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 8 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. Særlig forsigtighed ved dosisøgning til 10 mg dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion, da ambrisentan er associeret med stigninger i leverenzymere, levertoxicitet, leversvigt og derfor kan forværre tilstanden.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Forhøjede levertransaminaser (ASAT/ALAT > 3 gange øvre normalgrænse)
 • Idiopatisk pulmonal fibrose, med og uden sekundær pulmonal hypertension.

Forsigtighedsregler

 • Væskeretention
 • Anæmi
 • Hæmoglobinkoncentrationen bør måles efter 1. og 3. måned - herefter periodisk.
 • Levertransaminase-niveauer skal måles inden behandlingens start og derefter med månedlige intervaller.
 • Ved vedvarende, uforklarlige, klinisk signifikante transaminase-forhøjelser seponeres behandlingen.
 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi  (nedsat hæmoglobin, nedsat hæmatokrit)
Hjerte Palpitationer
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer Væskeretention
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Synsforstyrrelser  (sløret syn, nedsat syn)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed, Træthed
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Epistaxis, Nasal tilstopning, Rhinitis, Sinuitis
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Rødme
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope Flushing
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner

Post-marketing er der rapporteret tilfælde af transfusionskrævende anæmi. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ambrisentan "Teva"
 • Metaboliseres hovedsageligt ved glucuronidering og CYP3A4-oxidering.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med hæmmere (fx ciclosporin, se dosering) eller induktorer af disse enzymer (fx rifampicin).

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen og tegn på potent teratogen effekt i prækliniske studier frarådes anvendelsen.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3966, 4025

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker kontraception. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Selektiv endothelin-receptorantagonist (ERA) med affinitet til ETA-receptorer. Blokeringen forhindrer endotelin-medieret aktivering af "second messenger"-systemer, der ellers ville resultere i vasokonstriktion og muskelcelleformering. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren ved glucuronidering til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 13-16 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.
 • Ca. 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 5 mg, TEVA  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 10 mg, TEVA  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 560769
30 stk. (blister)
21.049,75 701,66 1.052,49
(BEGR) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 434780
30 stk. (blister)
21.027,05 700,90 525,68

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Ambrisentan "Accord" Accord, Ambrisentan, filmovertrukne tabletter 5 mg
Ambrisentan "Mylan" Viatris, Ambrisentan, filmovertrukne tabletter 5 mg
Volibris GSK Pharma, Ambrisentan, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Ambrisentan "Accord" Accord, Ambrisentan, filmovertrukne tabletter 10 mg
Ambrisentan "Mylan" Viatris, Ambrisentan, filmovertrukne tabletter 10 mg
Volibris GSK Pharma, Ambrisentan, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
5, 405
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 8
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
406, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,1 x 11
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

4025. de Raaf MA, Beekhuijzen M, Guignabert C et al. Endothelin-1 receptor antagonists in fetal development and pulmonary arterial hypertension. Reprod Toxicol. 2015; 56:45-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26111581 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

30.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...