COVID-19 Vaccine Janssen

J07BN02
 
 

Vaccine mod COVID-19. Fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi. 

Anvendelsesområder

Vaccination mod COVID-19 forårsaget af SARS-CoV-2-virus hos voksne ≥ 18 år. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension 

 • 1 dosis indeholder mindst 8,92 log10 infektiøse enheder (Inf E) COVID-19 vektorbaseret vaccine (adenovirus Ad26).
 • 1 hætteglas indeholder 5 doser.

Doseringsforslag

Voksne ≥ 18 år 

 • Vaccinationsprogram med 1 enkeltdosis:
  • 0,5 ml i.m.

Injektion 

 • kun gives intramuskulært.
 • Foretrukne indstikssted er deltamusklen på overarmen.

 

Forhold til andre vacciner m.m. 

 • Kan gives uafhængig af tidsinterval i forhold til andre vacciner, fx influenza- eller pneumokokvaccination.
 • Må ikke blandes med eller gives i samme sprøjte som andre vacciner eller andre lægemidler. Indgivelse sammen med andre vacciner er ikke undersøgt og bør derfor undgås.

 

Beskyttelse 

 • Immunisering kan forventes 14 dage efter vaccination.
 • Varighed af beskyttelse er endnu ukendt og vil blive bestemt ud fra igangværende studier.

 

Bemærk: 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Hypersensitivitet og anafylaktisk reaktion 

 • Den vaccinerede person bør observeres tæt i mindst 15 minutter efter injektionen.

 

Udskydelse af vaccination ved 

 • Sygdom med feber > 38,0⁰C.

 

Trombose, trombocytopeni med eller den blødning og koagulationsforstyrrelser 

 • En årsagssammenhæng mellem vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen og forekomsten af trombose i kombination med trombocytopeni betragtes som plausibel. Disse tilfælde opstod inden for de første tre uger efter vaccination og forekom overvejende hos kvinder < 60 år. På nuværende tidspunkt er der ikke identificeret specifikke risikofaktorer.
 • Forsigtighed, da blødning og hæmatom generelt kan ses efter i.m. injektion.
 • Vær opmærksomhed på tegn og symptomer på trombose og/eller trombocytopeni, da kombination af trombose og trombocytopeni, i nogle tilfælde ledsaget af blødning, er meget sjældent observeret efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen. Ved mistanke om trombose og/eller tegn på blødning henvises til akut vurdering på sygehus.
 • Personer, som er diagnosticeret med trombocytopeni inden for 3 uger efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen, skal undersøges aktivt for tegn på trombose med henblik på vurdering af en potentiel diagnose på trombose med trombocytopeni syndrom (TTS), som kræver specialiseret behandling.
 • Der er rapporteret tilfælde af immun trombocytopeni (ITP), typisk inden for de første fire uger efter vaccinationen. Meget sjældent var disse tilfælde af trombocytopeni med meget lave trombocyttal (< 20.000 pr. mikroliter) og/eller var forbundet med blødning. Nogle af disse tilfælde forekom hos personer med immun trombocytopeni i anamnesen. Der er rapporteret tilfælde med fatal udgang.
 • Hvis en person tidligere har haft en immun trombocytopeni (ITP) bør risikoen for at udvikle lave trombocyttal tages i betragtning, før vaccinen administreres, og monitorering af trombocytter anbefales efter vaccination.
 • Den vaccinerede skal være opmærksom på tegn og symptomer på ITP, fx spontan blødning, blå mærker og petekkier.
 • Trombose-trombocytopenisyndrom (TTS) (også betegnet VITT)
  • Hvis der diagnosticeres trombocytopeni inden for 3 uger efter vaccination, bør den vaccinerede aktivt undersøges for tegn på trombose.
  • Hvis der diagnosticeres trombose inden for 3 uger efter vaccination, bør den vaccinerede tilsvarende undersøges for trombocytopeni.
  • Håndtering af TTS er en specialistopgave.
 • Venøs tromboembolisme (VTE)
  • Venøs tromboembolisme (VTE) er i sjældne tilfælde observeret efter vaccination med COVID-19 Vaccine Janssen.
  • Risikoen for VTE skal tages i betragtning for personer med forhøjet risiko for tromboembolisme.
  • Sundhedspersonalet skal være opmærksomme på tegn og symptomer på VTE.
  • Personer, som får trombose inden for 3 uger efter vaccination, skal undersøges for trombocytopeni med henblik på vurdering af en potentiel diagnose på trombose med trombocytopeni syndrom (TTS), som kræver specialiseret behandling.
 • Vedr. diagnostik og behandling, se skrivelsen fra Sundhedsstyrelsaen.
 • Den vaccinerede informeres om at søge øjeblikkelig lægehjælp i tilfælde af åndenød, brystsmerter, hævede ben og/eller vedvarende abdominalsmerter.

 

Immunkompromitterede 

 • Erfaring savnes vedr. immunkompromitterede, herunder patienter i immunsupprimerende behandling. Vaccinen kan muligvis have mindre virkning.

 

Kapillærlækagesyndrom (CLS) 

 • Meget sjældne tilfælde af CLS er rapporteret de første dage efter vaccination, i visse tilfælde med letal udgang. I mindst ét tilfælde er der rapporteret om anamnese med tidligere CLS, som derfor nu er kontraindiceret.
 • CLS er kendetegnet ved akutte tilfælde af ødem, som hovedsagelig afficerer ekstremiteter, hypotension, hæmokoncentration og hypoalbuminæmi.

 

Alkoholindhold  

 • Vaccinen indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning)

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Utilpashed
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed, Tremor
Luftveje, thorax og mediastinum Nysen, Orofaryngeale smerter
Hud og subkutane væv Hududslæt, Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Lymfadenopati
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Nervesystemet Hypæstesi
Vaskulære sygdomme Dyb venøs tromboemboli
Meget sjældne (< 0,01 %)
Nervesystemet Guillain-Barrés syndrom
Vaskulære sygdomme Vaccineinduceret immun trombose og trombocytopeni (VITT)
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Vaskulære sygdomme Kapillær lækagesyndrom, Kutan vasculitis  (kutan småkarsvaculitis)

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

 

WHO anbefaler individuel risk-benefit analyse i forhold til andre risikofaktorer hos den gravide.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 5268

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk.  


Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og COVID-19 Vaccine Janssen påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og COVID-19 Vaccine Janssen påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Vektorbaseret monovalent vaccine bestående af en enkelt rekombinant, ikke-replikerende human adenovirus type 26-vektor, der koder for spike-proteinet i SARS-CoV-2. Ikke-replikerende adenovirus er ikke infektiøse og medfører ikke sygdom.
 • Vaccinen indeholder en adenovirus, der er i stand til at trænge ind i muskelceller og afleverer DNA-sekvenser, der koder for COVID-19 spike-protein, som cellerne herefter producerer.
 • SARS-CoV-2 bruger spike-proteinet til at inficere humane celler, og proteinet udgør det antigen, der genkendes af det humane immunsystem.
 • Kroppen vil ud fra den vektorbaserede vaccine danne neutraliserende antistoffer og et specifikt T-celle-medieret immunrespons rettet mod spike-proteinet, hvorved der opnås beskyttelse mod fremtidig infektion med SARS-CoV-2.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

COVID-19 vektorbaseret vaccine (adenovirus Ad26) 

 • COVID-19 vektorbaseret vaccine:
  • Indeholder rekombinant adenovirus type 26 (Ad26) vektor, som koder for SARS-CoV-2 spike-glykoproteinet.
  • Fremstillet i PER.C6 TetR-celler ved rekombinant DNA-teknologi.

pH 

6-6,4. 

Håndtering

 • Hætteglasset med vaccine må ikke rystes eller fortyndes.
 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Opbevares og transporteres ved temperaturer fra -25⁰C til -15⁰C.
 • Kan opbevares i køleskab (2-8⁰C) én enkelt periode på højst 3 måneder. Må ikke genplaceres i fryser. Ikke anvendt vaccine skal derfor kasseres efter de 3 måneder.
 • Vaccinen optøs enten i køleskab (2-8°C) eller ved stuetemperatur (højst 25⁰C).
 • Ibrugtagne hætteglas (dvs. efter første kanylepunktur af prop)
  • Kan opbevares højst 6 timer i køleskab (2-8°C) eller højst 3 timer ved stuetemperatur (højst 25⁰C), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektionsvæske, susp. 464201
10 x 5 doser
(A) injektionsvæske, susp. 424981
20 x 5 doser

Referencer

5268. WHO. Vaccination Considerations for People who are Pregnant or Breastfeeding. www.cdc.gov/coronavirus. 2021, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html#print (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

05.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...