Iloprost "Paranova"

B01AC11
 
 
Middel til behandling af perifere vaskulære sygdomme. Prostacyclinanalog ( PGI2-analog).

Anvendelsesområder

 • Fremskreden thrombangitis obliterans (morbus Bürger) med kritisk ekstremitetsiskæmi i tilfælde, hvor revaskularisering ikke er mulig.
 • Perifere arterielle kredsløbsforstyrrelser, især ved risiko for amputation og hvor kirurgisk behandling eller angioplastik ikke er mulig.

 

Iloprost bør kun anvendes under nøje kontrol på sygehuse eller ambulatorier. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mikrogram iloprost (som trometamolsalt). 

Doseringsforslag

Individuelt 

 • 0,5-2 nanogram/kg legemsvægt/min. inden for 6 timer dgl.
 • Behandlingen indledes med en infusionshastighed på 0,5 nanogram/kg legemsvægt/min. i 30 minutter.
 • Med intervaller på 30 min. forøges dosis i trin på 0,5 nanogram/kg legemsvægt/min op til 2,0 nanogram/kg legemsvægt/min.
 • Afhængig af forekomst af bivirkninger kan infusionshastigheden nedsættes, indtil den accepterede dosis er fundet. Hvis bivirkningerne er alvorlige, bør infusionen stoppes.
 • Behandlingen fortsættes normalt i 4 uger med den dosis, der kan tolereres i de første 2-3 dage.
 • Blodtryk og hjertefrekvens skal måles ved behandlingens start og efter hver forøgelse af dosis.

Bemærk 

Begrænset erfaring vedr. børn og unge < 17 år. 

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dialysekrævende nyreinsufficiens: Dosisreduktion til fx halv dosis.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Levercirrose: Dosisreduktion til fx halv dosis.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Frisk gastro-intestinal blødning 
 • Traumer 
 • Intrakraniel blødning 
 • Alvorlig koronar hjertesygdom 
 • Ustabil angina pectoris 
 • Myokardieinfarkt inden for de sidste 6 måneder 
 • Akut eller kronisk kongestiv hjerteinsufficiens 
 • Ikke kontrollerbare arytmier
 • Formodet lungestase.

Forsigtighedsregler

 • Risiko for ortostatisk hypotension
 • Rygning bør stærkt frarådes.
 • Alkoholindhold
  Koncentrat til infusionsvæske indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Øget svedtendens.
Flushing.
Almindelige (1-10 %) Angina pectoris, Bradykardi, Takykardi.
Abdominalsmerter, Diarré.
Feber, Kraftesløshed, Smerter, Svimmelhed, Træthed, Uro, Utilpashed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Nedsat appetit, Tørst.
Artralgi, Myalgi.
Hyperæstesi, Paræstesier, Sedation, Trismus.
Apati, Døsighed, Konfusion, Rastløshed.
Dyspnø.
Hypertension, Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Trombocytopeni.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt.
Sløret syn, Øjensmerter.
Rektal blødning.
Hypersensitivitet.
Kramper, Muskelkramper, Øget muskeltonus.
Migræne, Tremor.
Angst, Depression, Hallucinationer.
Nyresmerter, Urinvejsinfektion.
Vandladningsbesvær.
Astma, Lungeødem.
Cerebral iskæmi, Dyb venetrombose, Lungeemboli, Synkope.

Interaktioner

 • Iloprost kan forstærke den antihypertensive effekt af β-blokkere, calciumantagonister, vasodilatorer og ACE-hæmmere.
 • Risiko for blødning, når iloprost anvendes sammen med andre trombocythæmmere eller antikoagulantia.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Forgiftning kan ligne anafylaksi. 

Farmakodynamik

Analog til prostacyclin PGI2, som er et potent prostanoid, overvejende produceret i karrenes endotelium. 

Iloprost har farmakodynamiske egenskaber som prostaglandin PGI2: Hæmning af trombocytaggregationen, kardilatation og hertil en endnu dårligt defineret cytoprotektiv virkning. Den præcise virkningsmekanisme ved perifere karlidelser er dog endnu ukendt.  

PGI2-virkningen er kortvarig og derfor ikke klinisk anvendelig. Forøget metabolisk og kemisk stabilitet øger iloprosts kliniske anvendelighed.  

Farmakokinetik

 • Steady state efter 10-20 minutter ved i.v. infusion.
 • Metaboliseres hovedsageligt til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 0,5 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

Infusionskoncentratet fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på 0,2 mikrogram iloprost/ml. Normalt infunderes den brugsfærdige opløsning intravenøst i en perifer vene eller i et centralt venekateter ved hjælp af en infusionspumpe i løbet af 6 timer. Se i øvrigt produktresume

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre end ovennævnte infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mikrogram/ml  (Paranova Danmark) 126779
5 x 1 ml
3.527,30 705,46 1.763,65

Substitution

konc. til infusionsvæske, opl. 20 mikrogram/ml
Ilomedin Bayer, Iloprost, konc. til infusionsvæske, opl. 20 mikrogram/ml
 
 
 

Revisionsdato

24.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...